Thursday, December 1, 2016

Svojstva čestite supruge

autor: šejh Ibn Usejmin, rahimehullah

Uzvišeni Allah veli:
Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu treba da brigu vode, jer i Allah njih štiti.“ (En-Nisa, 34.)

Tumačenje na ovaj ajet daje hafiz Ibn Kesir pa kaže: „Es-Salihat“ – dobre žene; „Kanitat“ – kaže Ibn Abbas i drugi, znači – poslušne svojim muževima; „Hafizatun Iii-gajbi“ – kaže Es-Suddi i drugi – ona koja u odsustvu svoga muža čuva svoju čast i dostojanstvo i njegov imetak. (Tefsir Ibn Kesir 1/743)

A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, veli: „Ženi koja klanja pet vakata namaza, koja posti, čuva svoje poštenje i poslušna je svome mužu, biće rečeno: ‘Uđi u Džennet na koja želiš vrata.’ “ (Bilježi Ibn Habban)

Drugom prilikom Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Vaše žene su stanovnici Dženneta, to je ona koja mnogo voli, mnogo rađa i pažljiva je prema svome mužu, i koja kada joj se muž naljuti stavi svoju ruku u njegovu i kaže: « Neću zaspati dok ne budeš zadovoljan.“ (Silsiletui-Ehadisis-Sahihati od El-Albanija)

A u Sunenu En-Nesaije Ebu Hurejre veli: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitan: ‘Koja je žena najbolja?’ Odgovorio je: ‘Ona koja kada je muž pogleda obraduje ga, kada joj naredi posluša ga i ne suprotstavlja mu se ni u čemu što on prezire.’ “ (Sahihu Sunen En-Nesai)

Plemenita sestro muslimanko, preispitaj se, vidi gdje ti je mjesto u odnosu na ova svojstva, te pokušaj da ih oživotvoriš u praksi tražeći Allahovo zadovoljstvo. Doista, samo na taj način, osiguraćeš sebi, svom mužu, svojoj djeci smiren život i na ovom i na budućem svijetu .

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita jednom neku ženu:

Imaš li muža?
Imam.“ – Odgovorila je.
Kakva si prema njemu?“ – Upita Poslanik.
Ne napuštam ga dok se ne umorim od njega.“ – Rekla je.
Gledaj gdje si kod njega, jer je on uistinu tvoj Džennet a i tvoja vatra (Džehennem).“
(Bilježi Imam Ahmed u svom Musnedu)

Iz svega ovog možemo zaključiti da su osnovna svojstava i osobine hajirli žene slijedeća:

ČESTITA – ona koja čini dobro i izvršava dužnosti prema njenom Gospodaru.

POSLUŠNA – ona koja je poslušna svom mužu, osim u onom u čemu bi se rasrdio Uzvišeni Allah

ČEDNA – ona koja čuva svoju čast i dostojanstvo u odsustvu svog muža.

ČUVARNA – ona koja čuva imetak svoga muža i svoje djece.

BRIŽLJIVA – ona čiji muž je zadovoljan njenim izgledom, ukrasima i vedrinom lica.

OPREZNA – ona koja kada se muž na nju naljuti ne bude zadovoljna, jer je on kako se gore u hadisu navodi njen Džennet ili njen Džehennem.

PAŽLJIVA – koja kada je muž zaželi ne odbije ga, jer ona koja tako postupi ima Džennet obećan joj od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u već pomenutom hadisu: „Ženi koja obavlja svoje propisane namaze, posti, čuva svoje poštenje i poslušna je svome mužu , biće rečeno: ‘Uđi u Džennet na koja želiš vrata.’ “