Thursday, October 31, 2019

Komentar sure “El-Fatiha” od imama Sa'dija

izvor: Tefsir imama Abdurrahmana Sa'dija (1/39)

1 – U ime Allaha tj. otpočinjem svakim Allahovim imenom, zato što je riječ „ime“ (الإسم) jednina u obliku odredbenice, pa tako obuhvata sva lijepa imena Allaha. On je Bog Koji se obožava, Koji zaslužuje da samo On bude obožavan, zbog toga što On posjeduje svojstva božanstvenosti, a to su savršena svojstva

Milostivog, Svemilosnog – to su dva imena koja ukazuju na to da je On Uzvišeni Posjedilac široke i velike milosti koja sve obuhvata, svako živo biće, i On ju je odredio za bogobojazne koji slijede Njegove poslanike i vjerovjesnike, pa njima pripada općenita milost. A onaj ko nije od njih – njemu pripada dio od toga.

I znaj da je od pravila, oko kojih se slažu svi od selefa ovog ummeta i njegovih imama, vjerovanje u Allahova imena i Njegova svojstva, i savršenost svojstva, pa tako na primjer vjeruju da je On Milostivi Svemilosni, Posjedilac milosti s kojom je opisan, koja se veže za onog kojem je oprošteno.
Pa sve blagodati su jedan od tragova Njegove milosti, a ovako je i sa ostalim imenima. Kaže se o Sveznajućem (العليم): zaista je On Sveznajući Posjedilac znanja, On sve (dobro) zna, Svemogući, Posjedilac moći Koji sve može učiniti.

Da li je nikab uslov ispravnosti islamskog odjevanja?

izvor: islamqa.info

Hvala pripada samo Allahu.

Hidžab u jeziku znači zastor. Hidžab je naziv za sve ono što prekriva, i sve ono što razdvaja izmedju dvije stvari jeste hidžab.

Hidžab je sve ono što prekriva odredjenu stvar i sprječava da se do toga dodje kao što je zavjesa, vrata, odjeća i tome slično.

Himar dolazi od riječi “hamere” što u osnovi znači prekriti, od toga su i riječi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: “Prekrijte (hamiru) vaše posude” i sve ono čime se prekriva nazima se “himar”.

Ali se himar u običaju koristi za ono čime žena pokriva svoju glavu, i terminološko značenje te riječi se često ne razlikuje od jezičkog.

Neki pravnici su ga definisali kao ono što prekriva glavu, potiljak i vrat.

Razlika između hidžaba i himara je to da je hidžab ono što prekriva cijelo tijelo žene, dok je himar ono čime žena prekriva svoju glavu.

Nikab je ono čime žena prekriva svoje lice. Razlika između hidžaba i nikaba je ta da hidžab prekriva tijelo uopšteno, a nikab je samo ono što prekriva lice žene.

Borba protiv duše kod imama Ibn Tejmijje

izvor: Medžmu'ul-fetava

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, je rekao:

„Musliman ima potrebe da se boji Allaha, i da svoju dušu susteže od prohtjeva. Čovjek neće biti kažnjen zbog samog posjedovanja strasti, već onda kada bude slijedio i radio po tim strastima.

Prema tome, kada njegova duša počne raspirivati strasti a on je od toga odvraća, njegovo odvraćanje svoje duše bit će ibadet prema Allahu i dobro djelo, kao što je pritvrđeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je kazao:
„Mudžahid je onaj ko vodi džihad protiv svoje duše radi Allaha.“ Na osnovu ovog hadisa naređena je borba protiv duše, isto kao što je naređena borba protiv onoga ko naređuje da se čine grijesi i poziva istima.

I vjernik ima veću potrebu za borbom protiv svoje duše, jer je to farz ajn (obaveza svakog pojedinca), dok je ovo drugo (tj. borba protiv onoga naređuje činjenje grijeha) farz kifaje (kolektivna obaveza).

I sve što se u srce vjernika pojavi od misli koje predstavljaju kufr i nifak, pa on to prezire i odbaci, time se povećava njegov iman i jekin.

Kao što svaki onaj koga duša nagovara na griješenje, pa on to prezire i ostavi Allaha radi, time se povećava njegova ispravnost, dobročinstvo i takvaluk.

Da li će čovjek doviti Allahu za svog umrlog roditelja, koji nikada nije pao na sedždu?

odgovorio: mr. Jakub Alagić

Pitanje: 
Da li će čovjek doviti Allahu za svog umrlog roditelja, koji nikada Njemu Uzvišenim nije pao na sedždu? Neki se pravdaju predajom da će Allah uvesti u Džennet svakog onoga ko je bar jednom u životu izgovorio ‘la ilahe illallah’. Nije negirao Allaha, verovao je u Njega, ali nije obavljao namaz i bez namaza je preselio Allahu.

Odgovor:

Bismillahir-rahmanir-rahim!

Ovo pitanje ćemo podijeliti na dva dijela:

Prvi: Da li će čovjek, doviti Allahu, za svog umrlog roditelja, koji nikada Njemu Uzvišenim nije pao na sedždu?

Drugi: Neki se pravdaju predajom da će Allah uvesti u Džennet svakog onoga ko je bar jednom u životu izgovorio ‘la ilahe illAllah’.

Sunday, August 25, 2019

Od cjelokupnog ibadeta u Džennetu će ostati jedino ova dova

autor: Ibnul-Kajjim el-Dževzijje
iz knjige “Vodič ka Džennetu”

Dova stanovnika Dženneta

Uzvišeni Allah kaže: “One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će teći ispred njih u Džennetima zadovoljstva, molitva njihova bit će u njima: ‘Hvaljen neka si, Allahu!’, pozdrav njihov; ‘Mir vama!’, a njihova posljednja molitva: ‘Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!“ (Junus, 9-10)

Hadžadž b. Džurejh kaže: “Obaviješten sam da riječi Uzvišenog: Hvaljen neka si, Allahu!, predstavljaju dovu upućenu Allahu od strane dženetlija u trenutku kada pored njih proleti kakva ptica, a oni je požele imati. Oni tada kažu: Hvaljen neka si, Allahu!, što je, zapravo, njihova molitva, nakon koje dolazi melek koji im donosi ono što žele. On ih selamom pozdravlja, a oni mu selamom otpozdravljaju. Na to upućuju Njegove riječi, prema kojima je njihov pozdrav: Mir vama! Kada jedu, oni Allahu, Gospodaru svome, zahvale, a na to upućuju Njegove riječi: (. .. ) a njihova posljednja molitva: ‘Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!'”

Razlika između teobe i istigfara

odgovorio: šejh Abdul-Aziz bin Baz

Pitanje: Kakva je razlika između teobe (pokajanja) i istigfara (traženja oprosta)?

Odgovor:

Teoba (tevba) jeste kajanje zbog onoga što je proteklo (od grijeha) i napuštanje toga, te čvrsta odluka da se tome više nikada ne vrati, za ovo se kaže teoba.

Što se tiče istigfara pa on nekad može biti u obliku teobe, a nekad može biti u obliku riječi, kao da kaže: „Allahummegfir li“ (Allahu moj oprosti mi), ili „Estagfirullah“ (tražim oprost od Allaha), i ovo neće biti teoba osim ako uz to dođe i pokajanje, ostavljanje grijeha, te čvrsta odluka da se ne vrati istom, tek se tada ovo može zvati teobom i istigfarom.

Kako da savladam ljenost pri učenju Kur’ana i traženju znanja?

odgovorio: šejh Muhammed Muhtar eš-Šenkiti

Pitanje: Uvaženi šejh, kada tražim znanje i želim da učim Kur’an napamet, preovlada me ljenost i dosada. Da li imate neki savjet? Allah da Vas nagradi! 

Odgovor: Ako je osoba iskrena po tom pitanju, ona neće biti pogođena ljenošću i dosadom. Ako bi ti bilo rečeno: „U ovoj kući se nalazi 1000 rijala koje ćemo ti dati na isteku jednog sata“ tako mi Allaha, ti bi čekao za to do kraja dana! Niti bi zaspao niti bi bio lijen. A šta je sa neprocjenjivim nagradama kod Allaha? Kako da insana spopadne dosada i ljenost? Oni se odstranjuju kada se sjetiš šta je kod Uzvišenog Allaha! Kako da ljenost priđe osobi na halkama na kojima se stiče znanje i kada je on svjestan da ga na takvom skupu okružuju meleci? Kakva ljenost kada u rukama držiš Allahovu knjigu, kada se baviš Gospodarom svih svjetova?