Sunday, September 11, 2016

Upute kur'anskih džuzeva (11-20)


Jedanaesti džuz
1. Nastavak govor protiv licemjera, zatim spominjanje dobrih i loših beduina, a nakon toga muhadžira i ensarija.
2. Spominjanje džamije čiji cilj je bio unošenje razdora među muslimane, kao i pokvarenosti namjere prilikom njene gradnje. Upravo zbog ovog razloga Allah Uzvišeni zabranjuje obavljanje namaza u njoj i spominje džamiju koja je preča za obavljanje namaza.
3. Osobine ljudi koji su pro(dali) svoje živote Allahu. Potom se zabranjuje vjerovjesniku i vjernicima da mole Allaha za oprost mnogobošcima.
4. Kada srce zapadne u velike grijehe, treba da se sjeti kazivanja o trojici koji su izostali iz borbe i o njemu razmisli.
5. Zadnji ajeti sure Et-Tevbe govore o vezi ljudi sa Kur’anom. Navodi se podjela ljudi po tom pitanju i zato treba da razmisliš o svemu tome kako ne bi bio među gubitničkom skupinom.
6. Pojašnjavanje Allahovih znakova u svemiru (sura Junus), te navođenje nekih primjera koji ukazuju na postojanje Boga i Njegovu veličinu.
7. Argumentovanje Kur'ana, te izazov mušricima da naprave nešto slično Kur'anu.
8. Razmisli gdje je tvoj udio u osobinama koje spominje Kur'an u 57. i 58. ajetu sure Junus.
9. Odgovor na pitanje koji su to pravi Allahovi prijatelji-evlije. Razmisli o ajetima broj 62-64, kako bi bio od skupine koja se u njima spominje.
10. Kazivanje o Nuhu, zatim Musau i faraonu sa posebnim akcentom na utapljanje faraonu kako bi to bila pouka svima.
11. Naredba Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ustraje u vjerovanju i slijeđenju Objave, te naredba da bude strpljiv sve dok Allah ne donese svoju presudu.

Dvanaesti džuz
1. Početak sure Hud govori o mnogobošcima i njihovom poricanju poslanika i Objave.
2. Kazivanje o Nuhu, zatim detaljno spominjanje razgovora između njega i njegovog naroda. Nakon toga Uzvišeni naređuje Nuhu da pravi lađu. U nastavku se detaljno donosi kazivanje o poplavi koja je zadesila njegov narod.
3. U razgovoru između Nuha i njegovog sina je dokaz da je ljubav prema Allahu iznad bilo kakve druge ljubavi.
4. Kroz kazivanje o Hudu alejhisselam, navodi se pouka koja ukazuje da je traženje oprosta jedan od uzroka sticanja duhovne, ali i fizičke snage.
5. Narod Huda je optuživao i vrijeđao svoga poslanika i spominjali su ga kao onoga koga je šejtan izbezumio. On je sve to trpio i u Allaha se uzdao, pa ga je On spasio. Zato uzmi pouku iz ovog kazivanja.
6. Navođenje mnogih kazivanja o vjerovjesnicima, kao i o onome kroz šta su prolazili pozivajući ljude u Allahovu vjeru.
7. U kazivanju o Šu’ajbu dolazi do izražaja ekonomski aspekt islama. I prilikom ekonomskih poslovanja treba imati na umu Allahovo bdijenje nad nama.
8. Kratki prikaz događaja između Musa i Faraona. Zatim spominjanje nekih značajki vezanih za onaj svijet, te spomen dvije grupacije ljudi koje će biti toga dana: onih sretnih i onih nesretnih.
9. Sura se završava naređivanjem ustrajnosti na Allahovom putu, poziva njemu i strpljivošću na onome što nas zadesi.
10. Početak sure Jusuf govori o zavisti njegove braće, te činjenicom da je bio iskušan ljepotom. Međutim, i pored svega toga, on je bio ustrajan i zato je uspio.
11. Detaljno kazivanje o tome šta se događalo između Jusufa i njegove braće, od njegovog bacanja u bunar do dolaska u kuću vladara Egipta.
12. Govor o pokušaju zavođenja Jusufa od strane vladareve žene, te ukazivanje na razlog koji je uticao da Jusuf ne padne u to iskušenje. Taj razlog je bio iskrenost spram Allaha, pa zato razmisli da li imaš dovoljno iskrenosti sa kojom ćeš se moći oduprijeti iskušenjima.
13. Kazivanje o Jusufu je dokaz da, ukoliko čovjek zavoli pozivanje u vjeru, on neće prestati time da se bavi, pa makar bio u zatvoru.

Trinaesti džuz
1. Nastavak kazivanja o Jusufu, dolasku njegove braće kod njega, te njegovom zahtjevu da mu dovedu svoga brata po ocu.
2. Savjetovanje upućeno od strane Jakuba svojoj djeci, njihov dolazak kod Jusufa, te kazivanje o nestanku kraljeve čaše.
3. Strpljivost Jakuba i njegova konačnica. Pa da li si uzeo pouku iz svega toga?
4. Spominjanje razloga koji su doveli Jusufa na poziciju na kojoj se nalazio, a oni su: bogobojaznost i strpljivost. Budi strpljiv i bogobojazan, postići ćeš veliki uspjeh.
5. I Pored mnogobrojnih nedaća koje su zadesile Jakuba, on je uvijek imao lijepo mišljenje o Allahu i zato se nimalo nije promijenio.
6. Nakon svega što je prošao sa braćom, njegove strpljivosti i praštanja njima, Jusuf moli Allaha da ga usmrti kao muslimana.
7. Pred kraj sure se spominju neka znamenja u kosmosu kao i slanje poslanika.
8. Sura Er-R'ad počinje govorom o kosmosu koji ukazuje na veličinu Allaha Uzvišenog. Nakon toga se navode neki kur'anski primjeri koji ukazuju na njegovu veličinu.
9. U nastavku se spominje deset oporuka ili savjeta, koje ukoliko neko sprovede u praksu, ući će u džennet.
10. Sura Ibrahim počinje kazivanjem o Musau alejhisselamu, i drugim poslanicima koji su bili poslani njihovim narodima, njihovom pouzdanju u Allaha i strpljivosti.
11. Spominjanje jedne od scena Sudnjeg dana, te odricanja šejtana od onih koji su ga slijedili. Zato se pazi da ne budeš jedan od njegovih sljedbenika koje je on zaveo.
12. Spominjanje primjera o tome kakav uticaj imaju lijepa i ružna riječ koje se upute nekome. Poslije toga se nabrajaju određene blagodati na kojima treba zahvaljivati, pa da li si ti jedan od onih koji se zahvaljuju?
13. Dolazak Ibrahima u Mekku je veoma lijepo kazivanje u kojem se spominje njegovo pouzdanje u Allaha i veličanje Njega.
14. Na kraju sure Ibrahim se spominje konačnica onih koji su bili nevjernici, te stanje griješnika na Dan kad Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa.

Četrnaesti džuz
1. Sura El-Hidžr počinje ukazivanjem na čuvanje Kur’ana od strane Allaha, kao i ukazivanjem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na nedaće kroz koje su prolazili i poslanici prije njega.
2. Pojašnjavanje i ukazivanje na veličinu Allahovih stvorenja u kosmosa, spominjanje proživljenja nakon smrti kao i dokaza koji ukazuju na njegovu mogućnost.
3. Detaljno kazivanje o početku stvaranja čovjeka i džina, te naređivanju Iblisu da učini sedždu Ademu i njegovoj raspravi sa Allahom.
4. Detaljno kazivanje o Ibrahimu, Lutu i stanovnicima Hidžra.
5. Na kraju sure Hidžr se spominje lijek za duševnu tjeskobu, a taj lijek je spominjanje Allaha i ibadet Njemu.
6. Sura En-Nahl se još naziva i sura blagodati, zato razmisli o njoj i budi zahvalan Onome koji je te blagodati dao.
7. U suri En-Nahl se nalaze razni dokazi koji ukazuju na jednoću Allaha kao i na ništavnost mnogoboštva.
8. Spominjanje onih koji negiraju istinitost Kur'ana kao i onih koji su u njega povjerovali, te ukazivanje na konačnicu svake od tih skupina.
9. Nakon što je Allah Uzvišeni spomenuo određene blagodati, spominje stanovnike jednog grada koji nisu bili zahvalni na blagodatima, te kaznu koja ih je zadesila. Zato nemoj biti nezahvalan na blagodatima kako te ne bi snašlo stanje koje je snašlo stanovnike spomenutog grada.
10. Na kraju sure se nalazi podsticaj na pozivanje u vjeru, mudro i sa lijepim savjetom, te na strpljivost na nedaćama koje nas zadese prilikom toga.

Petnaesti džuz
1. Početak sure El-Isra govori o veoma važnim činjenicama vezanim za Mesdžidu-l-Aksa, te spominje ulazak sinova Israilovih i činjenje nereda u njemu.
2. Govor o uputi koju u sebi nosi Kur'an, nekim podacima vezanim za ovaj i budući svijet, te o dvije vrste ljudi, jedne koja se trudi da zasluži onaj svijet, i druge koja želi samo ovosvjetska uživanja.
3. Nakon toga se spominje dvadeset savjeta vezanih za odnose u društvu. Razmisli o svome položaju kada su u pitanju spomenuti savjeti.
4. Rasprava sa mnogobošcima i obaranje njihovih dokaza vezanih za mnogoboštvo. Poslije toga se spominje Iblis i razgovor sa njim vezan za stvaranje Adema.
5. Uputstva Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme i savjetovanje da se ne priklanja mnogobošcima nego da se uzda u svoga Gospodara. Nakon toga se spominju neka znamenja u kosmosu.
6. Pred kraj sure se olakšava Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, time što mu se daje do znanja da je prije njega i Faraon smatrao Musa, alejhisselama, lažnim poslanikom i da on nije jedini prema kojem se tako ophodilo. Zatim se potvrđuje da je Kur'an objava od Allaha.
7. Sura El-Kehf obuhvata govor o četiri vrste iskušenja: iskušenje u vjeri, imetku, znanju i snazi.
8. Kada je u pitanju vjera, o tome možemo pročitati u kazivanju o mladićima, stanovnicima pećine
koji su primjer za svakog onoga ko želi da ide pravim putem.
9. Iskušenje u imetku možemo pronaći u priči o dvojici ljudi, jednom koji je bio bogat, ali je poricao Sudnji dan i drugom koji je bio siromašan, ali je vjerovao da će se vratiti svome Gospodaru.
10. Kada je riječ o iskušenju vezanom za znanje, to možemo pronaći čitajući kazivanje o Hidru i Musau alejhisselamu. U kazivanju o njima je veoma dobar primjer za svakog onoga ko traži znanje.

Šesnaesti džuz
1. U ovome džuzu se nastavlja govor o četvrtoj vrsti iskušenja, a to je iskušenje vezano za snagu. Kazivanje o Zulkarnejnu je primjer za svakog onoga ko posjeduje određenu vlast, jer ga ovo kazivanje uči da svoju vlast i snagu koristi šireći pravdu među ljudima.
2. Sura El-Kehf završava spominjući neke scene vezane za Sudnji dan i iznošenje djela pred Allaha, te ukazivanje na mjesto koje čeka vjernike i nevjernike.
3. Riječ er-rahmet ili milost, sa svim svojim oblicima, se u suri Merjem spominje šesnaest puta. Zato se potrudi da pronađeš mjesta gdje se ona spominje i da otkriješ razloga zbog kojih se spominje, kako bi je možda stekao u mjesecu milosti.
4. Sura Merjem počinje kazivanjem o Zekerijjaa alejhisselamu, i Allahovoj moći koja se ogleda kroz to da je Zekerijjau podario dijete, iako je on bio već ostario i osijedio, a uz to mu je žena bila nerotkinja.
5. Detaljan govor o porođaju Merjeme, rađanju Isaa alejhisselam, kao i njegovom obraćanju ljudima dok je još bio u bešici.
6. Kazivanje o Ibrahimu alejhisselamu, njegovoj diskusiji sa svojهm ocem po pitaju obožavanja kipova. U ovom kazivanju dolazi do izražaja Ibrahimova blagost, koji svoga oca doziva riječima: 'O babuka moj', i pored toga što je ovaj bio mušrik.
7. Spominjanje nekih vjerovjesnika, a nakon toga i određenih scena na Sudnjem danu. Potom se opovrgavaju dokazi onih koji Allahu pripisuju dijete.
8. Početak sure Taha počinje pričom o Musau alejhisselam, Allahovoj potpori njemu, njegovom odlasku kod faraona i sukobu sa sihirbazima.
9. Faraonovi sihirbazi su u početku dana bili nevjernici, a na kraju dana su postali vjernici, pa zato, dobro razmisli o uticaju vjere na njihova srca.
10. Allah ukazuje počast sinovima Israilovim tako što ih spašava, a faraona potapa u more.
11. Kazivanje o Samirijji i teletu kojeg je napravio, kako bi ga sinovi Israilovi obožavali u vrijeme kada je Musa bio odsutan.
12. Stanje na Sudnjem danu onih koji su okretali glavu od Allahove upute i Kur’ana kao i prikaz jedne od zaprepašćujućih scena toga Dana.
13. Ukazivanje ljudima na šejtanovo neprijateljstvo koje gaji prema njima, a to se primjeti kroz priču o Ademu i šejtanovim došaptavanjima njemu. Zato, budi oprezan.
14. Sura Taha se završava jednim načinom olakšavanja Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, zbog onoga što mnogobošci govore, u smislu da se o tome ne treba brinuti, nego treba da bude čvrst u vjeri kojoj poziva.

Sedamnaesti džuz
1. Sura El-Enbija počinje opominjanjem ljudi da će biti proživljeni nakon što umru, da će se to proživljenje sigurno, bez imalo sumnje desiti i da je ono veoma blizu. Pa da li si spreman za takvo nešto?
2. Potvrda Allahove jednoće u svakom pogledu, kroz navođenje materijalnih i vidljivih dokaza. Tom prilikom se spominje i Sudnji dan.
3. Kazivanje o Ibrahimovom rušenju kipova je veoma dobar primjer koji ukazuje na važnost jačine oslanja na Allaha i pozudanja u Njega.
4. Navođenje mnogih kazivanja o prijašnjim vjerovjesnicima, kao i pojašnjavanje načina na koji su uništeni oni koji su im se suprostavili. Navodi se i način koji Uzvišeni Allah uzdiže svoje evlije.
5. Spominjanje jednog veoma dobrog primjera povezanosti poslanika sa njihovim Gospodarem koji ih je spašavao kada su nailazili na poteškoće.
6. Zaključak sure govori o konačnici mnogobožaca i njihovih božanstava. A nakon toga dolazi poziv u ispoljavanje vjere samo Allahu Jedinom.
7. Sura Hadždž počinje strašenjem ljudi teškoćama koje će biti kada nastupi Sudnji dan, te ih upozarava na opasnost slijeđenja šejtana.
8. Rasprava sa mnogobošcima vezana za negiranje proživljenja nakon smrti. U vezi ovoga se navode dokazi koji ukazuju na mogućnost proživljenja, kao što su: početak stvaranja čovjeka, oživljavanje zemlje nakon što je bila neplodna.
9. Detaljno pojašnjavanje načina na koji je propisan hadždž Ibrahimu, te ukazivanje na neke njegove obavezne i pohvalne radnje.
10. Pojašnjavanje jednog od načina veličanja Allaha, a ono se ogleda u veličanju Njegovih svetinja tokom obreda hadždža i klanja kurbana.
11. U nastavku se govori o protjerivanju muhadžira iz njihovih domova, te o obavezama onih kojima Allah podari vlast na Zemlji.
12. Spominjanje nekin naroda koji su poricali svoje poslanike, te ukazivanje na neke od šejtanovih spletki.
13. Govor o nekim dokazima koji ukazuju na Allahovu moć i snagu, spominjanje proživljenja nakon smrti, i rasprava sa mnogobošcima o tom pitanju.
14. Kraj sure spominje sljedeće: poziv u džihad, uspostavljanje Allahovih odredbi i pouzdanje u Allaha.

Osamnaesti džuz
1. Na početku sure El-Mu’minun se spominju određenje osobine vjernika, koje trebaš proučavati kako bi uvidio koju od njih posjeduješ.
2. Kazivanje o Nuhu alejhisselam i njegovoj zahvali Allahu koji ga je spasio naroda nevjerničkog.
3. Spominjanje određenih kazivanja o prijašnjim poslanicima kako bi to uticalo na srce Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i kako bi olakšalo njegovo stanje.
4. Govor o pojedinim scenama kao što su: smrtni čas, izlazak duše, puhanje u rog. Nakon toga se spominje kakav završetak čeka one koji poriču Allahove ajete. Takve Allah plaši i upozorava vatrom.
5. Početak sure El-Mu'minun počinje ajetom: „Ono što žele – vjernici će postići.“ Predzadnji ajet iste sure glasi: „Nevjernici neće postići ono što žele.“ Razlika između ove dvije skupine je velika.
6. Sura En-Nur počinje govorom o kazni koja čeka onoga ko čini blud i ko drugog za blud potvara. Nakon toge se pojašnjava i propis međusobnog proklinjanja supružnika.
7. Kazivanje o potvori Aiše nas uči da informacije trebamo provjeravati i da jezik, od kojeg je velika opasnost, trebamo čuvati.
8. Kroz ovo kazivanje dolaze do izražaja vrline Aiše, Allah sa njom bio zadovoljan.
9. Opasnost širenja bestidnih glasina o vjernicima i vjernicama, te preporuka praštanja onima koji nam čine neugodnosti.
10. Naredba traženja dozvole ukoliko se želi ući u tuđu kuću, naredba obaranja pogleda i čuvanja stidnih mjesta od onoga što je zabranjeno.
11. Savjetovanje da se stupi u brak i davanje do znanja da je Allah Taj Koji daje opskrbu. Nakon toga se upućuje savjet onima koji nemaju mogućnost za brak da se suzdrže. Poslije toga se zabranjuje blud i nagonjenje robinja da se njime bave.
12. Poslije toga se navode primjeri Allahove svjetlosti kao i primjeri nevjerničkih postupaka, a nakon toga se ukazuje na neke od Allahovih znamenja u kosmosu.
13. Spominjanje licemjera sa davanjem akcenta na jednu od njihovih osobina, a ona je: odbijanje Allahove presude.
14. Allah obećava da će vjernike na Zemlji učiniti namjesnicima i da će im dati vlast, ali pod određenim uslovima. Oni se spominju u 55. ajetu sure En-Nur.
15. Propis dječijeg traženja dopuštenja za ulazak kod svojih roditelja, propis odlaganja ogrtača kada su u pitanju starice. Sve ovo su granice čistote i čestitosti koje pojašnjava sura En-Nur. Nakon toga se spominje propis konzumiranja jela u kućama rođaka.
16. Pred kraj sure se poziva na veoma lijepo ophođenje sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme.
17. Početak sure El-Furkan počinje veličanjem Onoga koji je objavio Kur'an.
18. Demantovanje sumnji i laži koje su koristili mnogobošci u svome negiranju Kur'ana i Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme.

Devetnaesti džuz
1. Govor o nekim scenama Sudnjeg dana, sa stavljanjem posebnog akcenta na opasnost koju sa sobom nosi loše društvo. Zato budi oprezan prije nego što prste svoje budeš grizao, kajući se zbog onoga što si radio.
2. Spominjanje nekih primjera o prijašnjim narodima i njihovom kobnom završetku.
3. Dokazivanje Allahove jednoće spominjanjem određenih znamenja koja se nalaze u kosmosu.
4. Na kraju sure El-Furkan spominju se osobine robova Milostivog. Kada ih čitaš, o čemu razmišljaš?
5. Sura Eš-Šu’ara počinje savjetovanjem Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da se ne treba toliko brinuti zbog toga što njegov narod odbija istinu.
6. U ovoj suri se navodi nekoliko kazivanja koja dokazuju istinitost poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme i kojima mu se daje potpora.
7. U kazivanju o Musau alejhisselam dolazi do izražaja snaga pouzdanja u Allaha u najtežim
okolnostima. Musa kaže: „Uistinu, moj Gospodar je uz mene i On će mu izlaz naći i pravim putem me uputiti.“
8. Čisto srce je jedino koje će biti od koristi čovjeku na Sudnjem danu. Zato, dobro provjeri da li je tvoje srce čisto ili nije.
9. Kada je Nuh, alejhisselam, svome narodu predočio određene naredbe i zabrane, oni su mu zaprijetili kamenovanjem. Mi se uznemirimo zbog samo obične riječi, što jasno ukazuje na razliku između nas i njega.
10. Hud alejhisselam je podsjećao svoj narod na blagodati kojima ih je Allah opskrbio, te da je zahvaljivanje na njima dio bogobojaznosti.
11. U kazivanju o Salihu se spominje nepokornost griješnika i nasilnika. Zato se pazi, kako te ne bi zaveli.
12. Opasnost slaganja sa nevaljalim djelima, pa makar ta djela čovjek i ne činio. U vezi ovoga pogledaj kako je skončala Lutova supruga.
13. Obožavaj Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe, uistinu, vidi. Ovaj temelj dolazi do izražaja kroz kazivanje o Šu'ajbu alejhisselam, kao i na kraju sure Eš-Šu'ara, kada Allah kaže: „...koji te vidi kada ustaneš da sa ostalima molitvu obaviš.“
14. Sura se završava napomenom o veličanstvenosti i vrijednosti Kur'ana, te naređivanjem poziva ka Allah Uzvišenom.
15. U kazivanju o Musau i faraonu dolazi do izražaja uticaj oholosti na negiranje Allahovih znamenja.
16. Kazivanje o Hudhudu. Razmisli o njegovoj odgovornosti i trudu koji je uložio za Allahovu vjeru, te o njegovom nepridavanju pažnje ovosvjetskim ukrasima koji su se nalazili kod nevjernika. On je svu pažnju posvetio Allahovoj vjeri i tevhidu.
17. Kazivanje o Sulejmanu i Sabi. U njemu se pojašnjava kako se vlast može koristiti u pokornosti Allahu (slučaj Sulejmana), odnosno u promovisanju grijeha (slučaj kraljice Sabe).
18. Kroz kazivanje o Salihu, primjeti se da, koliko god nevjernici spletkarili, Allah njihove spletke uništava, a oni to ni ne osjećaju.

Dvadeseti džuz
1. Pouka iz kazivanja o Lutu jeste: nasilnici i oni koji čine nered ne žele među sobom da imaju ljude čistunce.
2. U suri En-Neml se navodi pet pitanja koja postavljaju pravila i principe tevhida, te pojašnjavaju istinu svakome onome ko želi da je razumije.
3. Odgovor na neke od sumnji koje su bile među mnogobošcima i govor o nekoliko scena Sudnjeg dana.
4. Sura El-Kasas počinje govorom o tome da se potlačeni ne trebaju brinuti za svoju budućnost, jer će im Allah dati da budu vođe na Zemlji.
5. Detaljno kazivanje o rođenju Musaa, njegovom dojenju i odgajanju u dvorcu faraona, te o načinu na koji je ubio jednog kopta.
6. Šta zaključuješ iz događaja u kojem se spominje da je jedna žena veoma stidljivo došla kod Musaa, koji je ležao u hladovini?
7. Odlazak Musaa sa porodicom u svoju zemlju. Jačina Musaove želje za Harunom kao pomagačem je jasan znak da pozivač u Allahovu vjeru treba da ima pomagače na tom putu. Nekad daija ne može da nađe nikog osim Allaha, a On je divan Gospodar i zaštitnik.
8. Mnogobošci su spoznali da Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, govori istinu jer im je on ispričao kazivanje o sinovima Israilovim, a nije bio prisutan kad se sve to događalo.
9. Allahova moć dolazi do izražaja prilikom smjene dana i noći. Kada bi Allah htio mogao bi učiniti da noć ili dan traju vječno.
10. Kazivanje o Karunu i njegovom imetku je dokaz da imetak donosi vlasniku samo probleme ukoliko se ne troši u svrhe koje je Allah odredio.
11. Završetak sure El-Kasas govori o tome da će se Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nakon što je prognan iz svoga zavičaja, sigurno vratiti u njega, kao što je to bio slučaj i sa Musaom.
12. Početak sure El-Ankebut spominje vrste iskušenja na koja nailazi onaj koji ljude poziva u vjeru: iskušenje u porodici, fizičko mučenje, iskušenje ovog svijeta. Izlaz iz svega toga nalazi se u ajetu: One koji se budu zbog Nas borili, Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti.
13. Mnoštvo primjera o uništavanju prijašnjih naroda nam daje do znanja da ni mi od toga nismo sigurni.