Tuesday, April 5, 2016

Definicija Kur'ana

priredio: prof. Hajrudin Ahmetović

Islamski učenjaci prilikom definisanja Kur'ana koristili su veliki broj definicija.
Neke od njih su kraće, a neke duže. Otprilike najispravnija i najpogodnija definicija bila bi:
"Kur'an je Allahov govor objavljen Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem,  i njegovo učenje predstavlja ibadet."

Kratko pojašnjenje spomenute definicije:
Riječi: "Allahov govor" izdvajaju govor ljudi, džina i meleka.

Riječi: "objavljen" isključuju govor Uzvišenog koji je On zadržao kod Sebe ili ga je dostavio melekima kako bi ga oni samo saznali ali ne i dostavili poslanicima ili vjerovjesnicima, jer pored riječi koje su objavljivane poslanicima i vjerovjesnicima postoje i riječi tj. govor Allaha koji je On Uzvišeni ostavio za Sebe.
"Reci: 'Kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi Gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim.'" (Kehf, 109.)
"Da su sva stabla na Zemlji pisaljke, a da se u more, kad presahne, ulije još sedam mora, ne bi se ispisale Allahove riječi; Allah je, uistinu, silan i mudar." (Lukman, 27.)

Riječi: "Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem" izdvajaju govor Uzvišenog Allaha objavljen drugim poslanicima i vjerovjesnicima, kao što je slučaj sa Tevratom objavljenim Musau, Indžilom objavljenim Isau, Zeburom objavljenim Davudu, suhufa – listova objavljenih Ibrahimu.

Riječi: "njegovo učenje predstavlja ibadet" isključuju hadis kudsi. Ovim riječima "njegovo učenje predstavlja ibadet" želimo dvije stvari:
1. Kur'an se uči u namazu i namaz nije ispravan bez njega, kao što Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  kaže: "Nema namaza onome ko ne prouči (u njemu) Fatihu." (Buharija i Muslim)
2. Nagradi koja se postiže učenjem Kur'ana ne odgovara niti je slična nagrada učenja bilo čega drugog. Zabilježene su mnogobrojne predaje o vrijednostima učenja Kur'ana i onome što ga odlikuje nad drugim. Jedna od njih je i predaja Ibn Mes'uda u kojoj kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige njemu pripada nagrada od deset dobrih djela. Ja ne kažem da je Elif~ lam~ mim jedan harf, nego je Elif harf, lam harf i mim harf." (Tirmizi i Darimi. Tirmizi kaže da je hadis hasen sahih)