Sunday, September 6, 2015

Uloga žene na polju Da’ve

šejh Ibn Baz, rahimehullah

Kao što je nužnost muškarcu da čini Da’vu, poziva na dobro i odvraća od zla, također je to i za ženu. To je nešto na što tekstovi Plemenitog Kur’ana i čisti Sunnet Poslanika Muhammeda (sallâ Allâhu ´alejhi ve sellem) ukazuju, a što su i učenjaci objasnili.
Zato će žena, kao i čovjek, pozivati Allâhu, pozivati dobru i odvraćati od zla na način kako je to Šerijat propisao. Dakle, ne smije dopustiti da je ponižavajući govor i ismijavanje koje se usmjerava prema njoj, učini uznemirenom i nestrpljivom tako da napusti Da’vu. Zapravo, mora biti tolerantna i strpljiva. Iako bi je ljudi ponižavali i izrugivali joj se, mora uzeti u obzir pokazivanje vrlina i lijepog uzora.
Treba se pokriti pred stranim muškarcima i izbjegavati da se miješa s njima. Kada čini Da’vu, mora biti oprezna i čuvati se onoga što joj je zabranjeno. Ako će činiti Da’vu muškarcima, može to činiti samo s potpunim Hidjâbom, i bez osamljivanja. Ako čini Da’vu ženama, radit će to na mudar način. Treba biti pravedna i iskrena s čistim karakterom i lijepim ponašanjem. Ovo mora raditi kako joj ne bi bilo rečeno:
“Zašto ne promjeniš prvo sebe?”
Žena ne smije nositi na sebi nešto što će pokazati njenu ljepotu ili šarm niti smije govoriti na zavodan način. Ovo je zabranjeno i stvara probleme među ljudima. Ono šta treba raditi je da se koncentrira da čini Da’vu na jedan način koji neće naštetiti vjeri niti njezinom ugledu.
Žena Muslimanka ima visok položaj u Islâmu i velik utisak na život svih muslimana. Ako žena prati uputu Kur’ana i Sunnet poslanika Muhammeda (sallâ Allâhu ´alejhi ve sellem), imat će glavnu ulogu u obučavanju i vaspitanju pravednog i čistog društva. Ovo je zato što ova dva izvora čine da se svi muslimani čuvaju da ne upadnu u zabludu i odstupanja. Zabluda i odstupanje među ljudima se dešava samo zato što su skrenuli sa Allâhovog puta i onoga što su Njegovi poslanici i vjerovjesnici prenijeli. Poslanik (sallâ Allâhu ´alejhi ve sellem) je rekao:
Ostavio sam vam dvije stvari. Nećete zalutati sve dok ih se budete pridržavali. To je Allâhova Knjiga i Sunnet Njegovog Poslanika.” (šejh Albani ga je ocjenio ispravnim)
Važnost žene kao majke, supruge, sestre i kćerke te njezina prava i dužnosti su spomenuta u Kur’anu. Sunnet poslanika Muhammeda (sallâ Allâhu ´alejhi ve  sellem) detaljira ovo pitanje. Kada je doživio prvi susret s Djibrîlom (´alejhis-salâm) u Hiri, Khadîdja (radhiya Allâhu ´anhâ) je bila ta čiji je jedinstveni odnos imao najveći utjecaj u smirivanju Poslanika (sallâ Allâhu ´alejhi ve sellem).
“Umotaj me! Umotaj me! Bojim se.”
Onda je ona rekla:
Raduj se! Allâh ti nikada neće nanijeti štetu. Ti si taj koji obilazi rodbinu, koji stalno govori istinu i pomaže druge. Ti si taj koji daje siromašnim, ljubazan si prema gostima i pomažeš one kojima je pomoć potrebna.” (Buhari i Muslim)