Wednesday, August 26, 2015

Koji su uslovi da bi djelo bilo primljeno kod Allaha?

Šejh Muhammed Salih el-Munedžid

Pitanje:

Kada Allah prima djelo roba? I koji su to uslovi koje treba ispuniti da bi djelo bilo dobro, i prihvaćeno kod Allaha?

Odgovor:

Zahvala pripada Allahu;

A zatim:

Zaista se djelo neće smatrati ibadetom (Ibadet je: Sveopći naziv za sve ono što Uzvišeni Allah voli i sa čime je zadovoljan, od riječi i djela, javnih i tajnih) osim ako pri sebi ne upotpuni dvije stvari, a to su:

Potpuna ljubav, uz potpunu poniznost.

Uzvišeni Allah je rekao: ''A pravi vjernici još više vole Allaha.''
(prevod značenja, Sura el-Bekara, 165.)

I rekao je Uzvišeni: ''Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se (Uzvišeni Allah u Kurʹanu na nekim mjestima o Sebi govori u množini, što je stilom u arapskom jeziku koji se koristi kada se želi ukazati na veličinu i uzvišenost onoga o kome se govori) u nadi i strahu, i bili su prema nama ponizni.'' (prevod značenja, Sura el-Enbija, 90.)

Ako smo shvatili ovu stvar, onda treba znati da ibadet neće biti prihvaćen osim od muslimana koji je muvehhid (onaj koji vjeruje u Allahovu jednoću i samo Njemu ibadet čini),  kao što Uzvišeni kaže u vezi nevjernika:

''I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili, pa ih u prah i pepeo pretvoriti.''
(prevod značenja, Sura el-Furkan, 23.)

U Muslimovoj zbirci vjerodostojnih hadisa se prenosi od Ãiše, Allah bio njome zadovoljan, da je rekla: „Rekla sam: ‘O Allahov poslaniče, Ibn Džudan je u džahilijjetu (period prije dolaska Poslanika, neka je na njega Allahov salavat i selam, sa objavom od Uzvišenog Allaha) održavao rodbinske veze i hranio bi siromahe, pa da li će mu to biti od koristi?’“

Pa je rekao: „Neće mu koristiti, jer nikada nije rekao: ‘Gospodaru oprosti mi grijehe na Sudnjemu danu.'“ (hadis bilježi Muslim)

Dakle, nije bio od onih koji su vjerovali u proživljenje, niti je radio nadajući se da će sresti Allaha.

Zatim, muslimanu neće biti primljen ibadet osim ako ispuni dva glavna uslova:

Iskren nijjet Uzvišenom Allahu: Tim se podrazumijeva da rob želi svojim cjelokupnim govorom i djelima, bila javna ili tajna, samo lice Uzvišenog Allaha (tj. da želi postići Njegovo zadovoljstvo), bez da u tome ima udjela iko drugi.
Usklađenost sa Šerijatom, s kojim nam je Uzvišeni Allah jedino naredio da mu robujemo, a to se postiže slijedeći Vjerovjesnika, neka je na njega Allahov salavat i selam, u onome s čim je došao. Zatim, ostavljanjem razilaženja s njim, kao i ne uvođenja nekog novog ibadeta ili novog načina praktikovanja ibadeta, koji se ne prenosi od njega, neka je na njega salavat i selam (jer bi to uvođenje bilo novotarija u vjeri, bez obzira radilo se o novom djelu ili novom načinu obavljanja ibadeta koji je već došao u šerijatu).

Dokaz za navedena dva uslova jesu riječi Uzvišenog: ''Ko se bude nadao susretu s Allahom, neka čini dobra djela i neka, robujući Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridružuje!'' (prevod značenja, Sura el-Kehf, 110.)

Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, rekao je: „Ko se bude nadao susretu s Allahom, tj. Njegovoj nagradi i lijepoj nadoknadi, neka čini dobra djela, tj. ono što je u skladu sa Allahovim šerijatom, i neka, robujući Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridružuje!, a to je ono s čim se želi Allahovo lice, nikoga mu ravnim ne smatrajući.“

Ovo su dva stuba djela, koje će biti prihvaćeno, mora biti iskreno Allaha radi i ispravno prema Šerijatu Allahova poslanika, neka je na njega Allahov salavat i selam.

Što insan ima više znanja o Allahu, Njegovim imenima i svojstvima, sve više je iskren, a što više poznaje svoga Vjerovjesnika, neka je na njega Allahov salavat i selam, sve više ga slijedi. A sa iskrenošću i slijeđenjem rob postiže uspjeh na oba svijeta.

Od Allaha tražimo spas i uspjeh i na dunjaluku i na Ahiretu.