Tuesday, August 4, 2015

Zašto volimo sve ashabe

priredio: Adnan Fetić, prof.

U ime Allaha, Svemilosnog,  Milostivog.
Svaka zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, Koji posla poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da uzdigne Njegovu vjeru islam iznad svih vjera pa makar bilo krivo nevjernicima, pa makar bilo krivo mušricima, pa makar bilo krivo mudžrimima. Neka je salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba, Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.

Allahu Uzvišenom hvala što me je počastio da napišem nekoliko redova o ashabima, drugovima Allahova Poslanika  koji za islam sve žrtvovaše, svoje živote, svoje imetke, svoje kompletne živote podrediše potrebama Allahovog Poslanika i islama uopće. Posebno u vrijeme kada su mnogi nepravednici uzeli sebi za pravo da pričaju loše o ashabima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da šire laži i glasine o njima.

Ljubav prema ashabima je od stubova imana kod Ehlis-Sunneta vel-džema’ata. Njih je Allah Uzvišeni izabrao između svih ljudi da budu ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da šire njegovu vjeru. Oni su ti koji su nam sačuvali Kur’an i Sunnet i dostavili ga nama i da nije bilo njih izgubio bi se islam kao što su se izgubili judaizam i kršćanstvo. Zbog toga je napad i unošenje sumnje u pravednost ashaba i njihovu pouzdanost napad i unošenje sumnje u ispravnost onoga što su nam prenijeli od objave (Kur’an i Sunnet). Prva novotarija u islamu bila je napad na njihovu pravednost i ispravnost njihove vjere, te nepovjerljivim u onome što su prenijeli od objave. Neprijatelji islama nisu smjeli direktno napasti Objavu, nego su je indirektno napali preko ashaba. Ulema islama je iz tog razloga u knjigama u kojima su objašnjavali islamsko vjerovanje kao jedan od stubova navodila ljubav prema ashabima i njihovu pravednost, te princip privrženosti i odricanja u ime njih (el-vela’ vel-bera’). Iz spomenutog je jasno vidljivo da nakon pitanja tevhida (Allahove jednoće), pitanje ashaba i napada na njih je drugo najvažnije pitanje oko kojeg se podijelio ummet.

Tekstovi objave koji potvrđuju gore spomenuto vjerovanje Ehlis-Sunneta, obaveznosti ljubavi prema njima i odbrane njih od napada na njihovu pravednost i vjeru, i obaveznost mržnje onih koji to rade. Mi volimo ashabe zbog sljedećih tekstova objave:

1. Volimo sve ashabe zato što je Allah, dželle še’nuh, njima zadovoljan. Rekao je Uzvišeni: „Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih, i nagradiće ih skorom pobjedom“. (El-Feth, 18)

2. Volimo sve ashabe zato što ih je Allah, subhanehu ve te’ala, opisao svojstvom imana. Kaže Uzvišeni: „On te podržava Svojom pomoći i vjernicima“. (El-Enfal, 62)

3. Volimo sve ashabe zato što ih je Allah pohvalio i opisao ih da su od onih koji su postigli veliki uspjeh. Kaže Allah, Uzvišeni: „Ali, Poslanik i oni koji s njim vjeruju bore se zalažući imetke svoje i živote svoje. Njima će svako dobro pripasti i oni će ono što žele ostvariti. Allah im je pripremio Džennetske bašče kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno boraviti. To je veliki uspjeh!“ (Et-Tevba, 88-89)

4. Volimo sve ashabe zato što ih je Allah nazvao najboljima. Kaže Allah, Uzvišeni: „Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio“. (Alu ‘Imran, 110) Rekao je Ibn Abbas, radijallahu anhuma: „Oni su oni koji su učinili Hidžru sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.“ (Ahmed, 2463; Hakim, 2/294 i rekao je da je vjerodostojan prema šartovima Muslima, s njim se složio i Imam ez-Zehebi, a Hafiz Ibn Hadžer u „Fethul-bari, 8/169“ je ocjenio lanac prenosilaca dobrim.)

5. Volimo sve ashabe zato što ih Allah Uzvišeni voli. Kaže Uzvišeni: „…pa, Allah će, sigurno, umjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole…“ (El-Ma’ideh, 54) Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Oni su ovaj narod“. (Misleći na ashabe. Op. Prev) (Prenosi Ibn Džerir et-Taberi u svome tefsiru, 12188-12192; Hakim, ocjenivši ga vjerodostojnim po Muslimovim šartovima, 2/313; Hejsemi u ez-Zvaid i rekao: „Bilježi ga Taberani i njegovi prenosioci su vjerodostojni, a šejh Ahmed Šakir je ocjenio vjerodostojnim, Umdetut-tefsir, 1/700). Rekao je Hasan, rahimehullah: „Tako mi Allaha, ovo nije  za stanovnike Harure (Haridžije), nego je za Ebu Bekra, Omera i ostale ashabe“. (Ibnul-Dževzi, Zadul-Mesir, 391)

6. Volimo sve ashabe jer ih je Allah okarakterisao kao istinske vjernike. Kaže Uzvišeni: „Oni koji vjeruju i hidžru učine, i bore se na Allahovom putu, i oni koji daju sklonište i pomažu – oni su, zbilja, pravi vjernici – njih čeka oprost i obilje plemenito.“ (El-Enfal, 74)

7. Volimo sve ashabe zato što im je Uzvišeni obćeao oprost i veliku nagradu. Kaže Uzvišeni: „Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijačā – da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.“ (El-Feth, 29)

8. Volimo sve ashabe zato što je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da je ljubav prema njima znak imana, a mržnja prema njima znak nifaka (licemjerstva). Rekao je, sallallahu alejhi ve sellem: „Znak imana je ljubav prema ensarijama, a znak nifaka je mržnja prema ensarijama“. (Muttefekun alejh)

9. Volimo sve ashabe zato što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se spominju po lošem: „Ako se spomenu moji ashabi, suzdržite se (od spominjanja ashaba po lošem)“. (Bilježi ga et-Taberani u el-Kebir-u, 10/198; Hafiz Ibn Hadžer u Fethul-bariju, 11/486. ga je ocijenio dobrim; a šejh el-Albani u Es-silsiletus-sahiha, 1/42. ga je ocjenio vjerodostojnim)

10. Volimo sve ashabe zato što je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da su oni sigurnost njegovom ummetu: „Zvijezde su sigurnost neba i kada zvijezde odu, nebo će tada snaći ono što mu je nagovješteno! A ja sam sigurnost svojih ashaba pa kad ja odem, moje će ashabe snaći ono što im je nagovješteno! A ashabi su sigurnost moga ummeta pa kada oni odu, moj ummet će snaći ono što mu je nagovješteno!“ (Muslim, 1741)

11. Volimo sve ashabe zato što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da su oni najbolji i najvrijedniji ljudi: „Najbolja generacija je ona kojoj sam ja poslan, zatim ona poslije njih, zatim ona poslije njih“. (Muslim, 1743)

12. Volimo sve ashabe zato što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme rekao: „Nemoj psovati moje ashabe! Nemojte psovati moje ashabe, jer tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, da neki od vas udijeli toliko zlata koliki je Uhud, ne bi time postigao nijedan pregršt nekoga od njih, niti njegovu polovicu!“. (Muslim, 1746)

13. Volimo sve ashabe zato što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio da će Allahova pomoć i pobjeda biti pružena njima i onima koji su ih slijedili, i tako je i bilo. Kaže, sallallahu alejhi ve sellem: „Ljudi će dočekati vrijeme kada će se od njih poslati vojska pa će govoriti: ‘Pogledajte ima li među vama makar jedan Vjerovjesnikov ashab?’, i naći će se jedan pa će im se preko njega pružiti pobjeda. Potom će biti poslana druga vojska i ona će biti upitana: ‘Ima li među ljudima ikoga ko je vidio Vjerovjesnikove ashabe?’, pa će i njima, zahvaljujući takvome, biti pružena pobjeda. Zatim će doći treća vojska i bit će rečeno: ‘Pogledajte, vidite li među ljudima ikoga ko je vidio nekog od onih koji su vidjeli Vjerovjesnikove ashabe?’, pa će biti  četvrta vojska pa će joj se reći: ‘Pogledajte, vidite li ikoga ko je vidio makar jednog od onih koji su vidjeli one koji su vidjeli’, pa će se naći takav i njima će, zahvaljujući njemu, biti pružena pobjeda!“ (Muttefekun alejh)

14. Volimo sve ashabe zato što je ljubav prema njima dokaz ljubavi prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a mržnja prema njima dokaz mržnje prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je, sallallahu alejhi ve sellem: „Bojte se Allaha, bojte se Allaha u pogledu mojih ashaba i ne uzimajte ih za metu svojih napada poslije mene! Onaj ko ih voli, voli ih zbog toga što voli mene, a onaj ko ih mrzi, mrzi ih zbog toga što mrzi mene! Ko ih uznemiri, on je uznemirio i mene, a ko uznemiri mene, uznemirio je i Allaha, a onaj koji uznemiri Allaha, uskoro bi mogao iskusiti Njegovu kaznu!“ (Et-Tirmizi, 4131; i rekao za njega da je hasenun garibun)

15. Volimo sve ashabe zato što su oni nosioci znanja, vrijednosti, morala i iskrenosti: „Najmilosrdniji, od mojih sljedbenika, prema mojim sljedbenicima je Ebu Bekr; najstrožiji od njih u pogledu Allahovih odredbi je Omer; najstidljiviji od njih je Osman b. Affan; najznaniji od njih u pogledu halala i harama je Mu’az b. Džebel; najznaniji od njih, u pogledu poznavanja propisa o nasljedstvu je Zejd b. Sabit; a nabolji učač Kur’ana od njih je Ubej b. Ka’b. Svaki narod imao je svoga povjerenika, a povjerenik ovog ummeta je Ebu Ubejde b. el-Džerrah.“ (Tirmizi, 4056)

Molim Allaha Uzvišenog da nas učini od onih koji vole ashabe i molim Ga da nas učini od onih koji slijede njihov put. I zadnja naša dova je: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.