Sunday, June 23, 2019

Da li se nisab za zekat na pare računa u zlatu ili srebru?

odgovorio: dr. Zijad Ljakić

PITANJE: 
Esselamu alejkum,
Interesuje me da li se ovaj tekst koji je naveden može koristiti u praksi? Allah Vas obradovao Džennetom Firdevs:
"Važno!!! Ko god ima u svom posjedu 300 eura ušteđevine ili više u toku godine dužan je dati zekat!!!
Pitanje: Koliki je nisab za zekat u papirnom novcu i da li je moguće izračunati nisab u novcu na osnovu nisaba za zlato ili nisaba za srebro?
odgovor:
Zahvala pripada Allahu,
Vrijednost nisaba (tj. granice koja obavezuje davanje zekata) za dolar ili druge valute jednaka je vrijednosti 20 miskala zlata ili 140 miskala srebra u periodu koji obavezuje zekat (tj. da ta vrijednost u novcu pregodini). Ta vrijednost treba biti zasnovana na bilo kojem od ova dva nisaba koji je bolji i korisniji za siromašne, uzimajući u obzir da vrijednosti zlata i srebra variraju od vremena do vremena i od države do države. (Stalno vijeće za fetve, br. 9/254, 9/257)
S obzirom da je u ovom vremenu vrijednost nisaba u srebru niža od vrijednosti nisaba u zlatu, nisab treba da se zasniva na vrijednosti srebra, pa ako čovjek dostigne u svom novcu vrijednost nisaba u srebru dužan je dati zekat. Nisab u srebru je oko 595 grama, a onaj koji daje zekat izdvaja 2.5%., nakon što je taj novac pregodinio.
A Allah najbolje zna.
Odgovorio: Šejh Muhammed Salih El-Munedždžid Fetva br. 2795 (Ovo bi značilo, s obzirom, na sadašnju vrijednost srebra, da svako ko u svom posjedu ima oko 300 eura – manje/više, tokom cijele godine, je dužan dati zekat. Zekat na 300e iznosi 7,5e. Malo novca za veliku nagradu inšaAllah.) A Allah najbolje zna."

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

To što je spomenuto je jedan od tri stava učenjaka po pitanju toga šta je mjerilo nisaba za novac?
Stavovi učenjaka po ovom pitanju su sljedeći:

1- da je nisab za novac nisab za zlato 85 g, tj. danas oko 3000 eura
2- da je nisab za novac nisab za srebro 595 g, tj. danas oko 300 eura
3- da je nisab za novac nisab ono sto je korisnije za siromahe, tj. što je manje vrijednosti, a to je danas srebro.

Pa je šejh Muneddzid izabrao treći stav.
A najbliže ispravnom, a Allah zna najbolje, je da je nisab za novac nisab zlata, tj. 85 g, odnosno 3000 eura.
Nema dokaza - hadisa po ovom pitanju.

Ako bi neko rekao: zar da uzimamo tvoj odabir ispravnom mišljenja a na drugoj strani su Vijeće velike uleme u Saudiji i šejh el-Munedžid? Odgovor je:

U islamu nije dokaz sam po sebi stav šejha Munedždžida ni stav Viskorangirane uleme, nego se za njihov stav traži dokaz. A dokaza nema, jer da ga ima naveli bi ga. Pojava papirnog novca i mes'ele vezane za njeg su savremena pitanja.

Vrijednost srebra je od vremena Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mnogo opala skoro da nije vrijedan spomena, za razliku od zlata. Sa druge strane, nisab za deve je 5 deva, nisab za ovce 40 ovaca, nelogično je da u šerijatu osoba koja ima 4 deve ne treba dati zekat jer nema nisab, kao i osoba koja ima 39 ovaca ne treba dati zekat jer nema nasab, a te se obe smatraju siromašnim po hanefijama, a onda osoba koja ima 300 eura treba dati zekat i da se tretira bogatom. Znači, da onaj ko ima 4 deve ili 39 ovaca ne treba dati zekat, a osoba koja ima 300 treba dati.
Zadnji stav (tj. da se daje u zlatu) je najbliži ispravnom zato što ako bi uzeli srebro za nisab onda bi i siromašni davali zekat, a to je kontradiktorno samom davanju zekata jer ga siromašni primaju.

Ve billahi tevfik.