Wednesday, February 13, 2019

14 odlika prvih generacija (selefa) u vjerovanju

autor: mr. Jakub Alagić

Pravac (menhedž) selefa (prvih generacija) u vjerovanju može se objasniti kroz sljedeće tačke:

1. Uvažavanje i poštivanje (uzdizanje i veličanje), kur'ansko-hadiskih tekstova, te pokornost i predanost njima, kao i upozoravanje na sve ono što im se suprotstavlja.

2. Uzimanje Kur'ana i Sunneta za sudiju u bilo kakvim razilaženjima i sporovima.

3. Oslanjanje na jasne, nedvosmislene ajete (muhkem), pri donošenju suda po bilo kojem pitanju, te tumačenje manje jasnih i dvosmislenih ajeta (mutešabih) shodno onome što je kazano u jasnim.

Wednesday, January 16, 2019

Značenje riječi Uzvišenog za post - "On pripada Meni"

odgovorio: dr. Zijad Ljakić

Pitanje:
Esselamu 'alejkum.
Da li biste mi mogli dati malo detaljnije tumačenje hadisa. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: “Allah Uzvišeni je rekao: Svako čovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagrađujem!” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai) Zanima me dio "On pripada Meni", šta to znači? Allah vas nagradio.

Odgovor:

Alejkumusselam.

Nejasnoća i nedoumica u ovom dijelu teksta hadisa "On pripada Meni" dolazi sa strane što u osnovi sva dobra djela pripadaju Uzvišenom Allahu, tj. radimo ih radi Njegovog zadovoljstva, radi Njega, nadajući se Njegovoj nagradi, pa se postavlja pitanje šta je smisao izdvajanja posta u hadisu u ovom kontekstu u odnosu na ostale ibadete.

Thursday, January 10, 2019

Međureligijsko zbližavanje i jedinstvo

autor: dr. Zijad Ljakić

Pod ovim pozivom se podrazumijeva ujedinjavanje religija: Islama, kršćanstva i vjere Židova (kao i ostalih religija) i svega onog što proizilazi iz toga, poput: gradnje mesdžida, crkve i sinagoge na jednom mjestu u sklopu univerziteta, aerodroma ili sličnih javnih mjesta; štampanje Kur'ana, Tevrata i Indžila u jednim koricama; održavanje konferencija, skupova i seminara; otvaranje udruženja, organizacija i asocijacija pod istim plaštom; i sličnih radnji.

Friday, December 28, 2018

Status liječenja sihra sihrom

odgovorio: šejh AbdulAziz Ibn Baz

PITANJE: 
Da li je dozvoljeno liječiti sihr sihrom u nuždi, obzirom da sam i sam, već nekoliko godina, pogođen njim? Često sam sebi učim ajete, ali ne primjećujem nikakve znakove poboljšanja. Čak osjećam da se umaram učeći neke ajete i dove koje su propisane za liječenje sihra. Allah, dželle šanuhu, vas nagradio!

ODGOVOR:
U ime Allaha, subhanehu ve te’ala, hvala pripada samo Njemu! Nije dozvoljeno liječiti sihr sihrom, zato što je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kada je bio upitan o nušretu (običaj predislamskih Arapa da liječe sihr sihrom), rekao: “To je od šejtanskoga posla.” (Ahmed, 3/294. i Ebu Davud, poglavlje: “Medicina”, 3868.)

Intervju s ženom šejha Ibn Usejmina, rahimehullah, o njihovom zajedničkom životu

izvor: Intervju je obavila sestra Maha bint Husein Eš-Šemmar ,
objavljen je u magazinu „El-Mutemejjizeh“, broj 45., Ramazan, 1427. H.g.

Porodični život islamskog velikana Ibn Usejmina, rahimehullah: Ovi članci predstavljaju transkripciju i prijevod intervjua s Ummu Abdullah, ženom uvaženog šejha Muhammeda ibn Saliha El-Usejmina, rahimehullah. Kroz niz pitanja o porodičnom životu ovog islamskog velikana, imat ćemo priliku da naše živote usporedimo s njegovim, i da uzmemo vrijedne pouke i poruke. Uz Allahovu dozvolu, svi ćemo se moći okoristiti iz primjera uvaženog šejha, rahimehullah, kao i iz primjera njegove žene, koja zaslužuje poštovanje islamskog ummeta zbog velike uloge koju je imala pomažući šejhu u traženju i širenju korisnog znanja.

Tuesday, December 25, 2018

Prouči trećinu Kur'ana svaku noć!

priredio: mr. Amir I. Smajić

Zahvala pripada Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.

Allah, dželle šanuh, je rekao: "Kul huvellahu ehad (Reci: 'On je Allah – Jedan!') Allahus-Samed (Allah je Utočište svakom!). Lem jelid ve lem juled (Nije rodio i rođen nije), ve lem jekun lehu kufuven ehad (i niko Mu ravan nije!)." (Kur'an, Sura el-Ihlas).

Sura el-Ihlas je jedna od najvrijednijih i najbitnijih sura u Kur'anu - kao što na to upućuju mnogi dokazi iz sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, - zato što u sebi sadrži mnogo sveobuhvatnih i veličanstvenih značenja, iako se ubraja u najkraće kur'anske sure.

Da li u Buhariji i Muslimu ima hadisa koji su nevjerodostojni?

odgovorio: šejh Abdul-Azīz b. Merzūk et-Tarīfi

PITANJE: 
Da li u 'Sahihima' Buhārije i Muslima ima hadisa koji su da'īf (nevjerodostojni)?

ODGOVOR: 
Sahīh imama Buhārije i Sahīh imama Muslima, rahimehumallah, općenito je prihvatio cjelokupni ummet. To su dvije najvjerodostojnije knjige nakon Kur'āna. Iako postoji mali broj hadisa iz te dvije vjerodostojne zbirke kojima su prigovorili pojedini hadiski stručnjaci, ipak, većini tih hadisa je prigovoreno prigovorima koji ne utiču na njihovu vjerodostojnost, tj. nedovoljno jakim prigovorima da bi se ti hadisi odbacili. Ne utiče svaki prigovor dotičnom hadisu na njegovu vjerodostojnost.