Saturday, December 17, 2016

Odlike hafiza Kur’ana na dunjaluku i ahiretu

odgovorio: šejh Muhammed b. Salih el-Munadždžid

Pitanja:
Koje će nagrade za svoje učenje imati hafiz Kur’ana na dunjaluku i na ahiretu?
Šta od toga ima njegova rodbina?
Šta od toga imaju generacije prije njega i poslije njega?

Odgovor:

Prvo: Učenje Kur’ana napamet (hifz) ibadet je kojim čovjek treba da traži Allahovo lice i nagradu na Sudnjem danu. Ako ne bude imao ovu namjeru, on neće postići nikakvu nagradu, štaviše, bit će kažnjen jer je ovaj ibadet učinio, posvetio nekome mimo Allaha.

Hafiz Kur’ana obavezan je da svojim memorisanjem i učenjem Kur’ana napamet ne očekuje ovodunjalučke koristi, jer njegov hifz nije roba s kojom se trguje na dunjaluku, već je to ibadet koji on čini svome Gospodaru.

Uzvišeni Allah odlikovao je hafiza Kur’ana kako dunjalučkim tako i ahiretskim odlikama:

Hafizu se daje prednost u predvođenju ljudi u namazu
Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka ljude u namazu predvodi onaj koji zna najviše Kur’ana napamet, a ako u tom pogledu budu jednaki, onda najučeniji u sunnetu, pa ako i u tome budu jednaki, onda onaj koji je prije hidžru učinio, a ako hidžru budu zajedno učinili, onda najstariji. Neka čovjek nipošto ne predvodi namaz tamo gdje je prisutan onaj ko je za to ovlašten i neka ne sjeda na njegovo mjesto u njegovoj kući izuzev ako mu on to dozvoli.” (Muslim, 673)

Abdullah b. Omera, radijallahu anhu, kazuje: “Kada je u Kubau stigla prva grupa muhadžira, prije nego što je u Medinu stigao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ljude u namazu predvodio je Salim, oslobođeni rob Ebu Huzejfe, a bio je najbolji poznavalac Kur’ana.” (Buhari, 660)

Hafizu Kur’ana daje se prednost u spuštanju u kabur, da on bude prvi do kible, ako budemo prisiljeni da ga ukopamo sa nekim drugim u kabur
Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, kazuje: “Poslije Bitke na Uhudu,  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u kabur je stavljao po dvojica ubijenih muslimana, pitajući: ‘Koji je od njih dvojice znao više Kur’ana napamet?’ Kada bi pokazali na jednog, njega bi prvog spustio u kabur, a zatim bi rekao: ‘Ja ću ovima biti svjedok na Sudnjem danu.’ Tada bi naredio da ih zakopaju sa njihovom krvlju, i ne bi ih ni gasulio niti bi im klanjao dženazu.” (Buhari, 1343)

Hafizu Kur’ana daje se prednost u namjesništvu i vlasti, ako je u stanju da ponese tu odgovornost
Amir b. Vasila prenosi da je Nafia b. Abdulharis, Omerov namjesnik u Meki, sreo Omera, radijallahu anhu, u mjestu Asfan, pa ga je Omer upitao: “Koga si ostavio da bude tvoj zamjenik?” Nafia je odgovorio: “Ibn Ebzu.” Omer ga upita: “A ko ti je to?”, a on odgovori: “To je jedan od naših štićenika (oslobođenih robova).” Omer ga opet upita: “Zar si im kao namjesnika štićenika odredio!?”, a Nafi odgovori: “On je vrsni učač Allahove Knjige i vrlo dobro poznaje propise nasljednog prava (feraid).” Omer tada reče: “Znajte da je vaš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Uistinu Allah ovom Knjigom (Kur’anom) uzdiže i uzvisuje neke narode, a neke unizuje.’” (Muslim, 817)

A što se tiče ahiretskih privilegija i odlika, one su sljedeće:

Njegov stepen u Džennetu bit će kod posljednjeg ajeta koji prouči
Abdullah b. Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hafizu Kur’ana bit će rečeno: ‘Uči i penji se (na visoke stepene) i uči lijepo i razgovijetno onako kako si ga učio na dunjaluku. Tvoje mjesto i tvoj stepen bit će kod zadnjeg ajeta koji proučiš.’” (Ebu Davud, 1464, i Tirmizi, 2914, koji kaže da je hasen-sahih, a šejh Albani, Sahihu Tirmizi, 2329, kaže da je hasenu-sahih)

Bit će u društvu meleka, na njihovim stepenima
Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj ko vješto uči Kur’an, bit će u društvu sa plemenitim i dobrostivim izaslanicima, a onaj ko ga bude učio zamuckujući i to učenje mu bude predstavljalo poteškoću i napor, imat će dvostruku nagradu.” (Buhari, 4653, i Muslim, 798)

Bit će mu stavljena kruna počasti i ogrtač počasti
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na Sudnjem danu doći će Kur’an i kazati: ‘Gospodaru, ukrasi ga (hafiza)!’ Pa će mu biti stavljena kruna počasti. Potom će kazati: ‘Gospodaru, povećaj mu!’, pa će mu biti obučen ogrtač počasti. Potom će kazati: ‘Gospodaru, budi zadovoljan njime!’, pa će biti zadovoljan njime. Tada će mu biti rečeno: ‘Uči, i uzdiži se i za svaki ajet ćeš dobiti dobro djelo.’” (Tirmizi, 2915, koji kaže da je hadis hasen-sahih. Albani, Sahihu Tirmizi, 2328, kaže da je hasen – dobar)

Kur’an će se na Sudnjem danu zauzimati za svoga učača
Od Ebu Umame El-Bahilija, radijallahu anhu, prenosi se da je kazao: “Čuo sam Allahovog Poslanika da kaže: ‘Učite Kur’an jer će on doći i zauzimati se za one koji su ih učili. Učite zehravejni: suru El-Bekara i suru Alu Imran, doista će njih dvije doći na Sudnjem danu kao da su dva oblaka, ili dva gusta jata ptica, pa će se zauzimati za svoje učače. Učite suru El-Bekara, doista je u njenom učenju blagoslov, a njeno ostavljanje i zapostavljanje predstavlja propast, nju ne mogu naučiti ljenjivci.” (Muslim, 804)

Drugo: Što se tiče rodbine i potomstva hafiza Kur’ana, u dokazima se spominju njegovi roditelji kojima će biti obučeni ogrtači vredniji od dunjaluka i onoga što je na njemu, iz razloga što su oni pazili i odgajali svoje dijete. Pa čak ako bi oni i bili neznalice, njih će Allah počastiti zbog njihovog djeteta, osim ako su bili od onih koji su svom djetetu zabranjivali da uči Kur’an, tada će i njima biti uskraćena počast.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na Sudnjem danu, Kur’an će doći u liku iscrpljenog čovjeka, pa će kazati svome učaču: ‘Je li me poznaješ? Ja sam onaj koji ti je noću uskraćivao san i zbog mene si danju bio žedan. Doista svaki trgovac od svoje trgovine želi zaradu, a ti ćeš danas biti nagrađen mnogo više od bilo kojeg trgovca.” Pa će dobiti vlast u desnu ruku, a vječnost u lijevu, a na glavu će mu biti stavljena kruna časti, a njegovim roditeljima bit će ogrnuti ogrtači koji su vredniji od dunjaluka i onoga što je na njemu. Oni će kazati: ‘Gospodar naš, zbog čega smo to dobili?’, pa će im biti kazano: ‘Zato što ste svoje dijete podučili Kur’anu.” (Taberani, El-Evsat, 6/51)

Burejda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude učio Kur’an, podučio se njegovim propisima i postupao u skladu s njima, njegovim roditeljima bit će stavljena kruna od svjetlosti čija je svjetlost kao svjetlost sunca, i njegovim roditeljima bit će odjeveni ogrtači koji su vredniji od dunjaluka. Oni će kazati: ‘Zbog čega smo odjenuti ovim ogrtačima?’ Pa će im se kazati: ‘Zbog toga što je vaše dijete učilo Kur’an.’” (Hakim, 1/756) Ova dva hadisa pojačavaju jedan drugi. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 2829)