Saturday, March 19, 2016

Tvoje fokusiranje u dawi

Pitanje: 
U zadnje vrijeme je ateizam postao raširen. Pozivači na zabludu su obmanuli mnoge ljude, a njihove sumnje su doprle do neukih. Koji je propis za fokusiranje u dawi na Tewhidu-r-Rububijjeh zajedno sa Tewhudom el-Ulihijjeh?

Odgovor: 
Rekao sam ti, a rekli su i prije; Tewhid er-Rububijjeh je prisutan – a negiraju ga samo nepopustljivi ljudi. Oni su manjina, dok ga većina prihvata. Niko razuman ga ne negira. Negiraju ga samo nepopustljivi ljudi poput Faraona i onih koji slijede strasti i žude za vlašću. Od toga nema koristi.

Pozivaj na Tewhidul-Uluhijjeh. Ljudi su u potrebi za tim. Mnogi danas praktikuju širk u Uluhijjetu (isključivim Allahovim pravom da se samo Njemu čini ibadet). Da li si ikada čuo nekoga da kaže da grobovi stvaraju zajedno sa Allahom? Nisi nikoga čuo da to kaže. Da li si čuo nekoga da kaže da oni održavaju stvorenja? Niko to ne govori. Oni međutim govore da nam (mrtvi) pravedni ljudi mogu biti od koristi kod Allaha. To je ono što govore.

odgovorio: šejh Salih Fewzan