Saturday, March 26, 2016

Kada postupiti po slabom (daif) hadisu

autor: mr. Elvedin Pezić

U ovom tekstu ukratko ćemo spomenuti mišljenja učenjaka kada je u pitanju postupanje po slabom (daif) hadisu i njegovo korištenje u argumentovanju šerijatskih propisa. Dakle, kada je u pitanju uzimanje slabih hadisa, učenjaci su se podijelili na tri skupine.

Prva skupina: grupa učenjaka koji su smatrali da je dozvoljeno raditi po daif (slabom) hadisu općenito: u odreðivanju halal i haram stvari, u farzima i vadžibima, u vrijednostima, u podsticanju i u zastrašivanju. Oni su za to postavili dva uvjeta:

- da slabost hadisa nije velika, jer se hadis čija je slabost velika ne prihvata, po mišljenju svih;
- da u tom poglavlju ne postoji drugi hadis, i da ne postoji nešto što je u koliziji s njim.
Preneseno je, tj. shvaćeno je iz njihovog govora i na osnovu odreðenih fetvi i stavova u mezhebu da su ovo mišljenje zastupali imam Ebu Hanife, imam Malik ibn Enes, imam Muhammed ibn Idris eš-Šafia'j, imam Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud i dr.

Druga skupina: grupa učenjaka, istraživači mezheba koji su smatrali da se daif hadis odbacuje u svakom pogledu, bez obzira da li to bilo u poglavlju propisa ili u poglavlju podsticanja i zastrašivanja. Ovo mišljenje zastupali su: imam Muhammed ibn Ismail el-Buhari, Jahja ib Meai'n, imam Muslim ibn Hadžadž, hafiz Ebu Zekerija en-Nijsaburi, Ebu Zura' er-Razi, Ebu Hatim er-Razi, Ibn Ebi Hatim er-Razi, Ibn Hibban, Ibn Hazm, Ebu Bekr ibn El-Arebi, šejhul-islam Ibn Tejmijje, Muhammed ibn Alij eš-Ševkani, Siddik Hasan Han, Ahmed Muhammed Šakir, šejh Muhammed Nasruddin Albani.

Treća skupina: grupa učenjaka koji su smatrali da je dozvoljeno raditi po slabom hadisu u cilju podsticanja na činjenje dobrih djela i zastrašivanje od loših, a da nije dozvoljeno raditi po slabom hadisu ako su u pitanju propisi. Imam Nevevi spomenuo je da je to stav većine islamskih učenjaka. Oni su za to postavili odreðene uvjete:
- da slabost hadisa nije velika,
- da hadis potpada pod neku od općih osnova,
- da prilikom prakticiranja tog hadisa ne smatra da je to preneseno od Poslanika, kako ne bi pripisao Poslaniku ono što nije rekao,
- da tematika hadisa bude o dobrim djelima,
- da nije u koliziji sa vjerodostojnim hadisom.

Ovo mišljenje zastupali su: Sufjan es-Sevri, Abdullah ibn Mubarek, Sufjan ibn Ujejne, Jahja ibn Meai'n, Ahmed ibn Hanbel, Ibn Abdul-Ber, imam Nevevi, Ibn Kudame, Ibn Kesir, Sujuti i dr.

Veliki hadiski učenjak današnjice Abdul-Kerim el-Hudajr, u knjizi koja je posvećena ovoj tematici (El-Hadis ed-daif ve hukmu ihtidžadži bihi), preferirao je mišljenje druge skupine učenjaka nakon što je odgovorio na dokaze i uvjete druge dvije skupine učenjaka. A Allah najbolje zna.

Opaska: Uvjeti koje su postavili učenjaci da bi se moglo raditi po slabom (daif) hadisu veoma su komplikovani i teški za šire skupine ljudi kada je u pitanju odreðivanje po kojem hadisu se može raditi, a po kojem ne, što ukazuje na slabost tog mišljenja.

Na kraju ću navesti nekoliko hadisa koji su apokrifni ili slabi, a koji su poznati kod velikog broja ljudi kao vjerodostojni.

- ''Ko zaspi poslije ikindije i ustane lud neka ne krivi nikoga osim sebe.'' (Apokrifan hadis)

- ''Odgojio me je moj Gospodar, veoma lijepo me je odgojio.'' (Hadis bez osnove)

- ''Su'r (ostatak vode nakon pijenja) mu'mina je lijek.'' (Hadis bez osnove)

- ''Ko bude govorio, pa pored njega neko kihne, to je znak da je to istina.“ (Apokrifan hadis)

- ''Ženite se, a nemojte se razvoditi, zaista se zbog razvoda braka zatrese Arš Milostivog.'' (Apokrifan hadis)

- ''Svaka stvar ima srce, srce Kur'ana je sura Jasin, ko je prouči kao da je proučio Kur'an deset puta.'' (Apokrifan hadis)

- ''Nema namaza džamijskom komšiji osim u džamiji.'' (Daif hadis)

- ''Hadžerul-esved je Allahova desnica na Zemlji  kojom se rukuje sa Svojim robovima.'' (Apokrifan hadis)

- ''Postite da biste bili zdravi.'' (Daif hadis)

- ''Ko prouči suru Vakia' svake večeri neće ga nikada zadesiti siromaštvo.'' (Daif hadis)

- ''Kakvi budete, takvi će vam vladati.''  (Daif hadis)

- ''Tražite znanje  pa makar i u Kini.''  (Apokrifan hadis)

- ''Kada neko od vas doðe do saffa i zatekne da je saff upotpunjen, neka povuče čovjeka koji će stati s njim.''  (Daif hadis)

- ''Abdur-Rahman ibn Avf ući će u Džennet puzajući.'' (Apokrifan hadis)

- ''Najmrži halal Allahu je talak.''  (Daif hadis)

- ''čuvajte se zavisti, zaista zavist jede dobra djela kao što vatra jede drva.'' (Daif hadis)

- ''Ko osvane i ne brine o muslimanima, nije od nas.'' (Daif hadis)

- ''Ko stavi ruku na glavu jetima (pomiluje ga) iz milosti prema njemu, bude mu upisano dobro djelo za svaku dlaku koju dodirne ruka.''  (Daif hadis)

- ''Stjecanje znanja u mladosti je kao pisanje po stijeni.''  (Apokrifan hadis)

- ''Poslanik nije nikada zijevnuo.''  (Daif hadis)

- ''Tejemmum je sa dva udarca, jedan za lice, a drugi za ruke do iz lakata.'' (Daif hadis)

- ''Neka džunup i žena u hajzu ne uče ništa od Kur'ana.''  (Daif hadis)

- Predaja da je Poslanik kazao Mekelijama nakon osvojenja Mekke: ''Idite, vi ste slobodni.'' (Daif hadis)

- ''Kada vidite čovjeka da dolazi u džamiju, svjedočite njegov iman.''  (Daif hadis)

- ''Poslanik bi prilikom ulazka u nužnik skidao prsten na kojem je pisalo: Muhammed, Allahov poslanik.''  (Daif hadis)

- ''Ko izaðe na put traženja znanja, on je na Allahovom putu sve dok se ne vrati.'' (Daif hadis)

- ''Neka mi niko od ashaba ne govori ništa o mojim ashabima, ja volim da izaðem meðu vas čistih grudi.'' (Daif hadis)

- ''Ne gledajte u manjinu grijeha već gledajte u veličinu Onoga Kome ste nepokorni.'' (Apokrifan hadis)

- ''Selman je od nas – Alu bejta.''  (Daif hadis)

- ''Koja žena umre a njen muž zadovoljan njome, ući će u Džennet.''  (Munker hadis)

- ''Neće čovjek dostići stepen bogobojaznih sve dok ne bude ostavljao ono što je dozvoljeno bojeći se onoga što je zabranjeno.'' (Daif hadis)

- Da je kazao Džibril: ''Mikail se nije nasmijao otkako je stvorena vatra.'' (Daif hadis)

- ''Šejtanu je teži jedan učen čovjek od hiljadu pobožnjaka.'' (Batil –neispravan hadis)

- ''Tri stvari su meni obaveza, a vama nafila: vitre, dva rekata duha-namaza, dva rekata sabahskih sunneta.'' (Hadis munker)

- ''Poslanik je potirao po gornjoj i donjoj strani mestvi.'' (Hadis munker)

- ''Namaz sa misvakom bolji je od namaza bez misvaka sedamdeset puta.'' (Hadis munker)

To su neki hadisi koji su apokrifni i slabi, a veliki broj njih ljudi mnogo više poznaju nego vjerodostojne hadise. U sljedećem tekstu počet ćemo sa spominjanjem vjerodostojnih hadisa koji ukazuju na vrijednost odreðenih kur'anskih sura.