Wednesday, August 5, 2015

Vrijednost namaza

autor: Šejh Ebu Abdullah Musned ibn Muhsin el-Kahtani

Prvo i najveće što je Uzvišeni Allah naredio, nakon vjerovanja u Njega i tevhida (ispovijedanja Njegove jednoće), jeste namaz. Uzvišeni je obavljanje namaza naredio prije posta, zekata, hadždža i pokrivanja žena i drugih propisa islama. To je najveći temelj islama nakon kelimei-šehadeta. Veći je od posta, zekata, hadždža i drugih propisa islama. Najveća vanjska oznaka islama. To je nešto najveće čime se musliman razlikuje od drugih ljudi i nešto najveće što ukazuje na prisutnost islama i muslimana.
To je najbolje djelo muslimana, kao što je rečeno u hadisu: ”I znajte da je vaše najbolje djelo namaz.“ (Ahmed, a Albani ga ubraja u sahih hadise u Sahihul-džamiu, br. 952.) Naređen je na nebesima prilikom događaja Israa i Miradža, za razliku od ostalih temelja islama koji su naređeni na Zemlji posredstvom meleka Džibrila. Naređen je svim poslanicima i vjerovjesnicima i njime Allahu ibadet čine stanovnici nebesa, plemeniti meleki i stanovnici Zemlje, ljudi i džinni. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ja čujem zvuk (kao kada je natovarena životinja teretom) neba, a nema prijekora zbog toga. Nema na njemu mjesta koliko pedalj a da na njemu nije melek na sedždi ili kijamu.“ (Sahih kod Albanija u Es-Silsiletus-sahiha, br. 1060.)
Hvala Allahu i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i ashabe. Ovo je kratki osvrt na važnost i veličinu namaza sa objašnjenjem nekih njegovih karakteristika i odlika koje ga izdvajaju od ostalih ibadeta, što pomaže muslimanu, sa Allahovom pomoći, da vodi računa o ovom temeljnom ibadetu. Namaz je najveća vanjska oznaka islama oko čega se saglasila ulema – islamski učenjaci, a Uzvišeni Allah kaže u prijevodu značenja: ”A onaj koji veliča Allahove propise, pa to je znak pobožnosti srca.” (El-Hadždž, 32.)

Od posebnosti i odlika koje je Uzvišeni Allah podario namazu jesu:

1. Prvo i najveće što je Uzvišeni Allah naredio, nakon vjerovanja u Njega i tevhida (ispovijedanja Njegove jednoće), jeste namaz. Uzvišeni je obavljanje namaza naredio prije posta, zekata, hadždža i pokrivanja žena i drugih propisa islama.

2. To je najveći temelj islama nakon kelimei-šehadeta. Veći je od posta, zekata, hadždža i drugih propisa islama.

3. Najveća vanjska oznaka islama. To je nešto najveće čime se musliman razlikuje od drugih ljudi i nešto najveće što ukazuje na prisutnost islama i muslimana.

4. To je najbolje djelo muslimana, kao što je rečeno u hadisu: ”I znajte da je vaše najbolje djelo namaz.“ (Ahmed, a Albani ga ubraja u sahih hadise u Sahihul-džamiu, br. 952.)

5. Naređen je na nebesima prilikom događaja Israa i Miradža, za razliku od ostalih temelja islama koji su naređeni na Zemlji posredstvom meleka Džibrila.

6. Naređen je svim poslanicima i vjerovjesnicima i njime Allahu ibadet čine stanovnici nebesa, plemeniti meleki i stanovnici Zemlje, ljudi i džinni. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ja čujem zvuk (kao kada je natovarena životinja teretom) neba, a nema prijekora zbog toga. Nema na njemu mjesta koliko pedalj a da na njemu nije melek na sedždi ili kijamu.“ (Sahih kod Albanija u Es-Silsiletus-sahiha, br. 1060.)

7. Prvo što se muslimanu naređuje u ranom djetinjstvu, kao što je spomenuto u hadisu: “Naređujte svojoj djeci namaz u sedmoj godini…“ (Ahmed i Ebu Davud, a Albani ga ubraja u hasen hadise – Sahihul-džami, br. 5868.)

8. Posljednje što je oporučio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, na samrti, kao što je preneseno u hadisu: ”Namaz, namaz, i (staranje) o onima koji su u vašem posjedu.“ (Ahmed i Nesai, a Albani ga ubraja u sahih hadise – Sahihul-džami, br. 3873.)

9. Musliman je u svim stanjima i situacijama zadužen obavljanjem namaza, izuzev žene u menstrualnom i postporođajnom ciklusu, tako da musliman klanja na putovanju i u strahu i bolesti, kako je u mogućnosti, za razliku od posta i zekata i hadždža čija obaveza izvršavanja prestaje važiti ako za to postoji validno opravdanje.

10.  Od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, nije navedeno da se ostavljanje bilo kojeg islamskog propisa smatra kufrom, osim namaza, kao što stoji u hadisu: ”Zaista je između čovjeka i kufra i širka ostavljanje namaza“ (Muslim), a u drugom hadisu: “Razlika između nas i njih jeste namaz, ko ga ostavi, taj je uznevjerovao.“ (Sunen)

11. Posljednje što gubimo od svoje vjere, kao što je spomenuto u hadisu: “…a posljednje što ostaje od njihove vjere je namaz… (Albani ga ubraja u hasen hadise – Sahihul-džami, br. 2575.)

12. Allah ga je nazvao imanom i spomenuo iman umjesto njega, kao što stoji u riječima Uzvišenog: ”Neće Allah dati da propadne vaše vjerovanje.“ (Prijevod značenja El-Bekare, 143.)

13.  Rob je najbliži svome Gospodaru u namazu, kada je na sedždi, kao što je to pouzdano preneseno od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u Sahihu Muslim.

14. Najveći uzrok koji omogućava druženje sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, u Džennetu, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čovjeku koji je tražio da u Džennetu bude u njegovom društvu, rekao: ”(Ako želiš biti sa mnom u Dženentu), onda pomozi sebi mnoštvom sedždi.“ (Muslim)

15. Na Kijametskom danu mu’mini će se razlikovati od munafika po obavljanju namaskih sedždi, kao što stoji u riječima Uzvišenog: ”Na Dan kada se otkrije Noga i budu pozvani sedždu da učine, pa ne mognu.“(Prijevod značenja El-Kalem, 42.)

16. Najveći i najistaknutiji znak po kojem će Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poznati svoj ummet na Sudnjem danu, kao što se navodi u hadisu: ”Na Sudnjem danu moj ummet će biti prepoznat po bijelim oznakama od tragova abdesta…“ (Buhari i Muslim)

17. Čuva klanjača na Sudnjem danu makar ušao u Vatru, kao što je obavijestio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu: ”Allah, azze ve dželle, zabranio je Vatri da jede tragove sedžde.“ (Buhari i Muslim) A to je iz počasti prema namazu.

18. Najveće što štiti muslimana od razvrata, nevaljalština i zala, kao što stoji u riječima Uzvišenog: ”Zaista namaz sprečava od razvrata i nevaljalštine.“ (Prijevod značenja El-Ankebut, 45.) Sve dok musliman čuva svoj namaz, on je u zaštiti i sigurnosti od upadanja i tonjenja u nemoral i nevaljalštine.

19. Najveće što, nakon imana – vjerovanja u Uzvišenog Allaha, štiti ljudski život. Kaže Uzvišeni: ”Pa ako se pokaju i uspostave namaz i daju zekat, oslobodite njihov put.“ (Prijevod značenja Et-Tevbe, 5.) U hadisu stoji: ”Meni je zabranjeno ubijati klanjače.“ (Ebu Davud i Ahmed, a Albani ga ubraja u sahih hadise – Sahihul-džami, br. 2506.)

20. Allah je naredio da se potpomognemo namazom. Kaže Uzvišeni: ”Pomozite se strpljivošću i namazom, a zaista je to teško osim bogobojaznima.“ (Prijevod značenja El-Bekare, 45.) I kaže Uzvišeni: ”O vjernici! Pomozite se strpljivošću i namazom.“ (Prijevod značenja El-Bekare, 153.)

21. ”Kada bi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, nešto pogodilo ili ga rastužilo, odmah bi se predao namazu.“ (Ahmed i Ebu Davud, a Albani ga ubraja u hasen hadise – Sahihul-džami, br. 4703.) Namaz najviše koristi muslimanu u prevazilaženju briga i potištenosti u njegovom svakodnevnom životu.

22. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: ”O Bilale, ikameti za namaz, odmori nas njime.“ (Ahmed i Ebu Davud, a Albani ga ubraja u sahih hadise – Sahihul-džami, br. 2986.) Namaz je imanska stanica na kojoj se mu’min odmara od teškoća svakodnevnog života i njegovih briga.

23. Radost Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji u hadisu: ”Radost mog srca je u namazu.“ (Ahmed, a Albani ga ubraja u sahih hadise – Sahihul-džami, br. 3098.), on je također radost svakog muslimana koji je svjestan njegove veličanstvenosti i veličine stajanja pred Uzvišenim Allahom, tako da je u namazu krajnja radost i rahatluk.

24. Mjerilo ostalih djela, kao što je rekao Omer ibnul-Hattab, radijallahu anhu: ”Onaj koji čuva namaz, taj i sve ostalo još više pazi, a onaj koji ga zapostavi, taj sve ostalo još više zapostavlja.“

25. Mjerilo za poznavanje našeg mjesta kod Uzvišenog Allaha. Kaže imam Ahmed, rahimehullah: ”Onaj koji želi da zna svoj položaj kod Allaha, neka pogled kakav položaj namaz zauzima kod njega.“          

26. Sve radnje u njemu su tevhidullah – ispoljavanje jednoće Uzvišenog Allaha, kao što je Njegovo veličanje, slavljenje, hvaljenje, izgovaranje šehadeta, poniznost, pokornost i skrušenost pred Uzvišenim, tako da se u njemu sastaju najveći ibadeti (Allahu ugodna djela).

27. Direktan razgovor između roba i njegovog Gospodara, pa kada klanjač uči Fatihu izgovarajući: ”Elhamdulillahi Rabbil-alemin“, Allah kaže: ”Moj rob Me hvali“, a kada prouči: ”Er-Rahmanir-Rahim“, Allah kaže: ”Moj rob me pohvalio“, a kada prouči: ”Maliki jeumid-din“, Allah kaže: ”Moj rob Me veliča“… (Muslim)Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Kada je neko od vas u namazu, on razgovara sa svojim Gospodarom.“ (Buhari i Muslim)

28. Prvo za što će rob polagati račun na Sudnjem danu, kao što stoji u hadisu koji prenose imam Ahmed i Ebu Davud i Nesai, a u jednom rivajetu: ”Pa ako je (namaz) dobar, dobra su mu i ostala djela, a ako je neispravan, neispravna su mu i ostala djela.“ (Albani ih ubraja u sahih hadise – Sahihul-džami, br. 2571., 2573.)

29. Najveći uzrok oprosta grijeha. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Koji god musliman, kada nastupi obavezni namaz, lijepo uzme abdest te skrušeno u ispravno obavi  ruku’,  (taj namaz) mu bude iskup za prošle grijehe, ako ne počini velike (grijehe), i tako cijelo vrijeme.“ (Muslim) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Šta mislite da je rijeka pred vratima nekog od vas u kojoj se kupa svaki dan pet puta, hoće li na njemu ostati išta nečistoće?“ ”Neće ostati nikakve prljavštine“,  rekoše. To je primjer pet namaza kojima Allah  briše grijehe.“ (Buhari i Muslim)

30. Najveći uzrok – nakon vjerovanja u Uzvišenog Allaha – uspjeha na dunjaluku i ahiretu. Kaže Uzvišeni: ”Uspjeli su vjernici koji su u svom namazu skrušeni.“ (Prijevod značenja El-Muminun, 1 – 2.)

31. Najveći uzrok čišćenja duše i njenog oslobađanja od malodušnosti, straha, škrtosti i lošeg ponašanja. Kaže Uzvišeni: ”Zaista je čovjek stvoren malodušan, kada ga nevolja snađe, brižan je, a kada mu je dobro, nepristupačan je, osim klanjača.“ (Prijevod značenja El-Mearidž, 19 – 22.)

32. Najveći uzrok povećanja opskrbe. Kaže Uzvišeni: ”Naredi svojoj porodici da klanjaju namaz i ustraj u tome! Mi ne tražimo opskrbu od tebe. Mi tebe opskrbljujemo, a samo bogobojaznima pripada lijep svršetak.“ (Prijevod značenja Taha, 132.) Ko propisno i ustrajno obavlja namaz, Allah će ga opskrbiti odakle se i ne nada.

33. Ko bude čuvao namaz ima obećanje kod Allaha da će ga uvesti u Džennet. Kaže sallallahu alejhi ve sellem: ”Onaj koji klanja pet namaza koje je naredio Uzvišeni Allah, uzimajući pritom lijepo abdest, klanjajući ih na vrijeme i upotpunjavajući njihov ruku’ i skrušenost, takav ima kod Allaha ugovor da mu oprosti”, a u drugoj predaji: ”…da ga uvede u Džennet, a onaj koji tako ne učini, takav nema ugovora kod Allaha: ako hoće oprostit će mu, a ako hoće, kaznit će ga.“ (Ahmed i Ebu Davud. Albani ga ubraja u sahih hadise – Sahihul-džami, br. 3242.).

34. U njemu klanjač nije zabavljen ničim drugim. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Zaista u namazu ima posla.”(Buhari i Muslim)

35. Namaz je stub vjere, kao što kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Glava je islam, stub je namaz, a njegov vrhunac je borba na Allahovom putu.“ (Ahmed i Tirmizi. Albani ga ubraja u sahih hadise – Sahihul-džami, br. 5136.) Namaz je najveći temelj vjere.

36. Za obavljanje namaza Uzvišeni je uvjetovao najpotpunije stanje čistoće, odijevanje lijepe odjeće i okretanje prema Kibli, što nije uvjetovao u drugim ibadetima.

37. Iščekivanje namaza je kao stražarenje na Allahovom putu, kao što stoji u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Hoćete li da vam ukažem na ono čime Allah briše grijehe i podiže stepene?” ”Hoćemo, Allahov Poslaniče”, rekoše. ”Upotpunjavanje abdesta u teškoćama i mnoštvo koraka ka džamijama i nakon obavljenog namaza iščekivati sljedeći, to je straža, to je straža (na Allahovom putu).” (Muslim)

38. Allah je Svom Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da ustraje u obavljanju namaza, kao što stoji u riječima Uzvišenog: ”Naredi svojoj porodici da klanjaju namaz i ustraj u tome.“ (Prijevod značenja, Taha, 132.) Iako je naređena ustrajnost u svim ibadetima, kao što stoji u riječima Uzvišenog: ”Ibadet Mu čini i ustraj u ibadetu Njemu“ (prijevod značenja Merjem, 65), izdvojena je ustrajnost u obavljanju namaza zbog veličine i važnosti namaza, a uz strpljivost potrebna je ustrajnost.

39. Prvo čime se dočekuje novorođenče jeste učenje ezana na uho, a posljednje čime se musliman ispraća sa ovoga svijeta jeste dženaza-namaz. Istinu je rekao onaj koji kaže: ”Učenje ezana prilikom rođenja djeteta i klanjanje dženaza-namaza prilikom smrti, dokaz je kratkoće ljudskog života, kao što je (vrijeme) između ezana i namaza.”

40. Prvo za čijim ostavljanjem će žaliti stanovnici Vatre na Sudnjem danu i zbog čega će biti koreni. Kaže Uzvišeni: ”Šta vas je u Sekar dovelo?” ”Nismo”, reći će, ”bili od onih koji su klanjali.”(Prijevod značenja El-Muddesir, 42 – 43.)

41. Onaj koji redovno i ustrajno klanja namaz, on će mu biti svjetlo, dokaz i spas na Sudnjem danu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Ko ga čuva, bit će mu svjetlo, dokaz i spas na Sudnjem danu. A onaj ko ga ne čuva, neće mu biti ni svjetlo ni dokaz ni spas, a na Sudnjem danu bit će sa Karunom i faraonom i Hamanom i Ubejjom ibn Halefom“ (Ahmed i Ibn Hibban), a to je sahih hadis.

42. I na kraju, ovo su samo neke posebnosti namaza kojima se pokazuje veličina njegovog položaja kod Uzvišenog Allaha. Molimo Allaha da nas učini od onih koji veličaju Njegove propise, koji čuvaju namaz, koji ga uspostavljaju kako treba, koji su skrušeni u njemu i sretni sa njim i na dunjaluku i na ahiretu.

43. Hvala Allahu koji nas je uputio na prakticiranje vjere, a mi ne bismo bili upućeni da nas Allah nije uputio, i neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda i na njegovu porodicu i drugove.