Wednesday, August 5, 2015

Allahu najdraži zikr


Plemeniti Gospodar, iz milosti prema Svojim robovima, odredio je i propisao četiri riječi u čijem se značenju i izgovaranju kriju veličanstvenost i smiraj. Allah, subhanehu ve te‘ala, učinio ih je posebnim, obećao je za njih mnoge nagrade, što se potvrđuje u hadisima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
To su riječi tesbiha, tahmida, tahlila i tekbira: SUBHANALLAH, WEL-HAMDULILLAH, WE LA ILAHE ILLALLAH, WALLAHU EKBER.  Dragi brate i poštovana sestro, prenosimo vam jedan dio hadisa iz Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riznice koji govore o fadiletima ili vrijednostima ovog zikra.

1) Ova vrsta zikra je najdraži govor Allahu, subhanehu ve te‘ala

Prenosi se od Semure b. Džunduba, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Allahu su najdraže četiri riječi, bez obzira kojom od njih započeo: subhanAllah, wel-hamdulillah, we la ilahe illAllah, wallahu ekber.”
(Muslim, Sahih, br. 2137)

U verziji koju bilježi Ebu Davud navodi se: “Četiri riječi su najljepše Allahu i one su iz Kur’ana, bez obzira kojom od njih započeo: subhanAllah, wel-hamdulillah, we la ilahe illAllah, wallahu ekber.”  (Tajalisi, Musned, br. 122)

2) Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, najdraže riječi na dunjaluku

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da izgovorim: ‘SubhanAllah, wel-hamdulillah,  we la ilahe illAllah,  wallahu ekber’, draže mi je od dunjaluka i svega što je na njemu.” (Muslim, Sahih, br. 2695)

3) Zbog ove vrste zikra Gospodar oprašta grijehe

Prenosi se od Abdullaha b. Amra b. Asa, radijallahu anhu, da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Koji god čovjek na Zemlji izgovori: ‘La ilahe illAllah, Allahu ekber, subhnAllah, elhamdulillah, we la havle we la kuwwete illa billah’ – bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene (samo mali grijesi).” (Ahmed, Musned, br. 158; Tirmizi, Sunen, br. 347; Hakim, El-Mustedrek, 1/503; ovaj hadis hasenom smatraju Tirmizi i šejh Albani, dok ga sahihom smatraju Hakim i Zehebi)

4) Allah je ove riječi odabrao za Svoje robove i odredio posebne nagrade

Od Ebu Hurejre i od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je od govora odabrao četiri riječi: subhanAllah, wel-hamdulillah, ve la ilahe illAllah, wallahu ekber. Onome ko izgovori ‘subhanAllah’, bit će upisano dvadeset dobrih djela i oprošteno dvadeset loših, onome ko izgovori  ‘Allahu ekber’ i ‘la ilahe illAllah’, bit će upisano isto, a ako onome ko izgovori ‘elhamdulillah’, bit će upisano trideset dobrih djela i oprošteno trideset loših.” (Ahmed, Musned, 2/302; Hakim, El-Mustedrek, 1/512; a šejh Albani, Sahihul-džamia, br. 1718, rekao je da je hadis sahih)

5) One su štit od Vatre

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao ashabima: “Uzmite svoje štitove (oklope)!” Ashabi upitaše: “Allahov Poslaniče, dokle je neprijatelj stigao?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori im: “Ne, nije neprijatelj, nego recite: ‘SubhanAllah, wel-hamdulillah, we la ilahe illAllah, wallahu ekber’, jer će ove riječi doći na Sudnjem danu kao štit od Vatre i trajno dobro djelo.” (Hakim, El-Mustedrek, 1/541; Nesai, Sunenul-Kubra, 6/212. Za ovaj hadis Hakim je rekao da je sahih po uvjetima Muslima, ali ga Buhari i Muslim nisu zabilježili, a šejh Albani, Sahihul-džamia, br. 3214, rekao je da je sahih)

6) Ove riječi će imati posebnu težinu na Mizanu (Vagi)

Od Ebu Seleme, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uh, Uh!”, a zatim je podigao pet prstiju i rekao: “Kako će samo ovih pet stvari biti teško na Mizanu: (izgovaranje) subhanAllah, wel-hamdulillah, we la ilahe illAllah, wallahu ekber, i čestito dijete koje je umrlo čovjeku pa se on strpi.” (Nesai, Sunenul-Kubra, 6/50; Ibn Hibban, Sahih, 3/114; Hakim, El-Mustedrek, 1/511. Za ovaj hadis Hakim je rekao da je sahih, a to je potvrdio imam Zehebi)

7) Za svaku izgovorenu riječ ovog zikra slijedi nagrada u vrijednosti udijeljene sadake

Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da su mu neki Poslanikovi, sallallahu alejhi ve sellem, drugovi rekli: “Allahov Poslaniče, odoše bogataši s nagradama: klanjaju kao što mi klanjamo, poste kao što mi postimo i daju milostinju od viška svog imetka.” Allahov Poslani gk reče: “Zar i vama Allah nije dao nešto s čime ćete sadaku udjeljivati!? Zaista je svaki tesbih sadaka, svaki tekbir i svaki tahmid su sadaka, svaki tehlil je sadaka, naređivanje dobra i odvraćanje od zla je sadaka, a i intimni odnos sa suprugom je sadaka.” Ashabi upitaše: “Allahov Poslaniče, zar i u zadovoljenju svojih strasti imamo nagradu!?” “Šta mislite, kada bi neko od vas svoju strast upotrijebio u zabranjeno, zar za to ne bi zaslužio grijeh? Isto tako, ako je upotrijebi u dozvoljeno, imat će za to nagradu”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Muslim, Sahih, br. 1006)


Molim Allaha, subhanehu ve te‘ala, da nas učini od onih kojima će jezik stalno biti vlažan od izgovaranja ove četiri riječi, riječi za čije iskreno izgovaranje slijedi velika nagrada! Amin!