Sunday, June 23, 2019

Gdje se nalazi Arš?

odgovorio: mr. Jakub Alagić
Pitanje:
Esselamu alejkum
Pitanje: U Časnom Kur'anu Uzvišeni Allah kaže da se uzdigao iznad Arša. 
Da li je to zadnje nebo? Ili je Arš granica neba koja se nalazi unutar kosmosa? 
Da li se džennet i džehennem nalaze unutar kosmosa ili su van njega?

Odgovor:

Bismillahir-rahmanir-rahim

Uzvišeni Allah u Kur'anu na sedam mjesta obaviještava nas da se uzdigao nad Aršom.
_(Prijevodi ajeta preuzeti iz Tefsira Ibn Kesir čiji je šerijatski recezent bio Muhamed Mehanović)_. To su sledeći ajeti:

*Svemilosni Koji se nad Aršom uzvisio.*
Taha, 5.

*Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio.*
El-A'raf, 54.

*Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju za šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio.*
Junus, 3.

*Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda se nad Aršom uzvisio.*
Er-Ra'd, 2.

*Onaj Koji je za šest Dana nebesa i Zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda se nad Aršom uzvisio'.*
El-Furkan, 59.

*Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio'.*
Es-Sedžda, 4.

*On je Onaj Koji je i nebesa i Zemlju za šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio.* 
El-Hadid, 4.

Allah nas na jasnom arapskom jeziku na sedam mjesta u Kur'anu obavještava da se nad Aršom uzvisio, uzdigao, onaj koji negira osobinu uzdignuća, slijedeći svoje strasti negira i značenje ovih sedam ajeta, bez ikakvih dokaza.
Uzvišeni Allah kaže:
*I Kur'an je sigurno objava Gospodara svijetova, donosi ga povjerljivi Džibril, na srce tvoje, da opominješ, na jasnom arapskom jeziku'.*
Eš-Šu'ara, 193-195.

S obzirom da je Kur'an objavljen na jasnom arapskom jeziku, on se razumije onako kako je objavljen, po svom vanjskom značenju.
Učenjaci prvih generacija vjeruju da nam se Allah obraćao na način koji razumijemo i da je želio da vjerujemo onako kako se razumije iz vanjskog značenja, onako kako to dolikuje i priliči i na tom stavu je i ehli sunet i džemat.
Islamske sekte ove ajete bez ikakvog dokaza pogrešno tumače, negiraju Allahovo uzdignuće, i ne prihvataju ajet: 'I Kur'an je sigurno objava Gospodara svijetova, donosi ga povjerljivi Džibril, na srce tvoje, da opominješ, na jasnom arapskom jeziku'.
Sekte poput Maturidija, Ešarija, Kulabija i Mu'tezila ajete o uzdignuću na Arš tumače na sledeći način _(kao što je naš prijevod od Besima Korkuta)._
Milostivi, koji upravlja svemirom svim'.
Taha, 5.

Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario'.
El-A'raf, 54.

Arš tumače kao svemir, a uzdignuće kao: upravljanje ili gospodarstvo, na ovakav način suprostavili su se Kur'anu, sunetu, arapskom jeziku, selefu i ehli sunetu i džematu.

Isto tako na ovaj način pripisuju Allahu nepotpunu osobinu gospodarstva, jer kažu da je Allah zagospodario svemirom onda kada ga je stvorio.

Po ispravnom vjerovanju Allah je apsolutni Gospodar onog što je stvorio i prije nego što ga je stvorio, apsolutni Gospodar je i onog što nije stvorio. Samo se na ovakav način Allahu potvrđuje potpuna, savršena osobina gospodarstva.
Jedna greška ih je odvela u drugu, a na kraju ih je odvela u treću, pa kažu da je Allah svojim Bićem na svakom mjestu, izgovarajući na takav način riječi kufra.

*Gdje se nalazi Arš?*

Po akidi selefa i Ehli sunneta Arš je najveće Allahovo stvorenje i nalazi se iznad svih ostalih stvorenja, iznad kosmosa, ispod njega nalazi se Džennet, a ispod Dženneta nebesa i Zemlja.

Prije nego što je Allah stvorio nebesa i Zemlju Arš je bio iznad vode.
Urvišeni Allah kaže:
*On je za šest dana nebesa i Zemlju stvorio, a Njegov je prijesto-Arš iznad vode bio.*
Hud, 7.

U Muslimovom Sahihu prenosi se da je Allahov Poslanik rekao:
*Allah je odredio sudbinu svakog živog bića na pedeset hiljada godina prije nego što su stvorena nebesa i Zemlja, dok je Njegov prijesto-Arš iznad vode bio.*
Muslim, br. 2653.

Kada je Allah stvorio nebesa i Zemlju, stvorio ih je tako da se Arš nalazi iznad njih.
U Muslimovom Sahihu prenosi se da je Allahov Poslanik rekao:
"Kada naš Gospodar, uzvišeno i blagoslovljeno neka je ime Njegovo, nešto odredi, oni koji nose Arš tad tespih izreknu (slave Ga). Zatim Ga slave (tespih izreknu) stanovnici neba koje je do njih, i tako sve dok izricanje tesbiha ne dođe do stanovnika ovog najnižeg neba. Onda oni koji se nalaze do nosača Arša upitaju nosače Arša: Šta je rekao Gospodar vaš? Pa im oni reknu šta je rekao. Onda stanovnici nebesa stanu pitati jedni druge sve dok vijest ne stigne i do ovog najnižeg neba."
Muslim, br. 2229.

Iz hadisa jasno se vidi da je naše nebo najniže, a da je Arš iznad svih sedam nebesa.
Imam Buhari u svom Sahihu prenosi da je Poslanik rekao:
"U Džennetu ima stotinu stupnjeva koje je Allah pripremio za borce na Svome putu, a između svaka dva stupnja je udaljenost kao razdaljina između neba i zemlje. 
Kada molite Allaha, molite Ga za Firdevs, jer je on najbolji i najviši dio Dženeta, iznad njega je Arš Svemilosnog."
Br. 2790

Ibn Kesir u tefsiru ajeta
'On je Gospodar Arša veličanstvenoga', kaže: 'Arš je krov svim stvorenjima na nebesima i zemlji'. Et-Tevba, 129.

Na osnovu ovih i drugih dokaza razumije se da se dženet nalazi iznad nebesa, a Arš se nalazi iznad dženeta.

Džennet je puno veći od nebesa, tako da ni u kom slučaju ne može se nalazitu u kosmosu, tj. u nebesima, a Arš je puno veći i od kosmosa (nebesa) i Dženneta, tako da se ne može nalaziti u tim stvorenjima.
Arš je apsolutno najveće Allahovo stvorenje i nalazi se iznad svih drugih Allahovih stvorenja.
Na osnovu hadisa Mi'aradž, znamo da se Poslanik uzdizao sa Zemlje na nebesa, zatim do Sidretul-Muntehaa, a Allah potvrđuje da je Džennet kod Sidretul-Muntehaa.

Uzvišeni Allah kaže:
*Kod Sidretul-Muntehaa, kod kojeg je dženetsko prebivalište.*
En-Nedžm, 14-15

Prema tome, Džennet se nalazi iznad nebesa, a Arš iznad Dženneta.

Što se tiče Džehennema, nema pouzdanih dokaza koji govore gdje se tačno nalazi, ali sa sigurnošću se zna da ga je Allah stvorio.

A Allah najbolje zna.