Monday, November 13, 2017

Da li je od sunneta skrivati blagodat radi straha od uroka?

odgovorio: dr. Zijad Ljakić

PITANJE:
Es selamu alejke we rahmetullah, šejh. Halalite sto vam oduzimam vreme. Allah da vas nagradi za vaš trud i hajr koji činite za islam i muslimane. Allahumme, amin. Htjela sam pitati da li u sunnetu postoji dokaz da žena treba da krije svoju trudnoću na početku, tako sam čula od nekih sestara. U smislu da se ne bi ureklo i da ne izgubi plod?

ODGOVOR: 
Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim: Prenosi Muaz ibn Džebel, radijjallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Pomažite se u ispunjavanju vaših potreba SKRIVANJEM (blagodati i namjera), jer se na svakoj blagodati zavidi.“
Bilježe ga El-'Ukajli, Taberani, Ebu Nu'ajm, Ibn 'Adijj i Bejheki. Također, prenosi se u rivajetima od Ibn Abbasa, Ebu Hurejre, Alije i Omera, radijjallahu anhum, u manje poznatim zbirkama el-Hatiba, Ibn Hibbana, El-Hale'ia i El-Haraitija. U hadisu je ravija Se'id ibn Selam el-'Attar za kojeg kaže Buharija da je izmišljao hadise. U rivajetu Ibn 'Adijja je ravija Hsejn ibn 'Ulvan za kojeg on kaže da je izmišljao hadise. U rivajetu el-Hatiba je el-Husejn el-Ebzari koji je optužan za laganje.
Ovaj hadis Ibn el-Dževzi u El-Mevdu'at i Ševkani u El-Fevaidu su uvrstili u izmišljene hadise. Navodi Ševkani u El-Fevaidu (str. 71.) da su Ahmed i Ibn Me'in rekli: „Ovaj hadis je izmišljen“. Slabim su ga ocijenili el-'Iraki, el-Munavi i mnogi drugi muhaddisi.
Međutim, šejh Albani se izdvojio u ocjeni ovog hadisa u svojoj Silsili (3/436, broj 1453), pa kaže da je vjerodostojan, uzimajući rivajet od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, dobrim, pa na osnovu mnoštva rivajeta podigao ga na stepen vjerodostojnog. Ispravno je ono na čemu su klasični stručnjaci hadisa koji su ga ocijenili izmišljenim.
Da je ovaj hadis vjerodostojan bio bi jak argument da blagodati treba sakrivati. Osnova je da musliman priča o blagodatima koje mu je Uzvišeni dao kao vid zahvale, a ne radi hvalisanja i oholosti. Jer je Uzvišeni naredio Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: „I o blagodati Gospodara svoga kazuj!“ (Ed-Duha, 11), a ovo se odnosi i na njegov ummet. S tim da je bolje da se obavještavanje o blagodatima svede na užu porodicu i prijatelje, i da ne priča osim onima za koje zna da mu žele hajr.

Izuzetak ovome je stvarna i realna bojazan od uroka i zavisti, tada nema smetnje da se sakrije blagodat. Jer je urok istina i on ostavlja negativan utjecaj. Bilježi Muslim u svom Sahihu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Urok je istina ...“
Također, kaže Uzvišeni: „I od zla zavidljivca kad zavist ne krije“ (El-Felek, 5). I kaže navodeći riječi Jakuba, aejhisselam: „On reče: 'O sinko moj, ne kazuj svoga sna braći svojoj, da ti ne učine kakvu pakost, šejtan je doista čovjeku otvoreni neprijatelj“ (Jusuf, 5).

Prema tome, šerijatski gledano nema smetnje da se krije blagodat kada se njen vlasnik boji zavisti i uroka. S tim da to nije od sunneta. Treba napomenuti da se u ovome ne treba ići ni u jednu krajnost: niti da se sve živo krije čak i od najbliže rodbine niti da se svima o svim balgodatima priča.

Ve billahi tevfik.