Thursday, October 5, 2017

Razlozi zbog kojih čovjek biva pošteđen džehennemske kazne


Razlozi zbog kojih čovjek biva pošteđen džehennemske kazne, prema knjizi "Komentar tahavijske akide", od Ibn ebil-Izza: el-Hanefija:

1. TEVBA-POKAJANJE
Dokaz tome su ajeti koji govore o tome da onaj koji se pokaje neće biti kažnjen džehennemom, kao što se to naglašava u 60. ajetu sure Merjem i 160. ajetu sure El-Bekare.
"Ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući..." (Merjem)

"Oprostiću samo onima koji se pokaju i poprave i to javno ispolje, a Ja primam pokajanje i Ja sam milostiv." (El=Bekara)

2. ISTIGFAR-TRAŽENJE OPROSTA
Ukoliko se Tevba u šerijatskim tekstovima spomene pojedinačno onda ona obuhvata i istigfar i obrnuto, a ukoliko se spomenu oba izraza onda istigfar znači traženje zaštite od zla koje se desilo, dok tevba znači povratak i traženje zaštite od loših postupaka kojih se osoba boji u budućnosti.

3. ČINJENJE DOBRIH DIJELA
Jedno dobro djelo se vrijednuje deset puta, dok se jedno loše djelo broji samo kao jedno, pa teško onome čijih loših djela bude više nego dobrih.

4. OVOSVJETSKE NEDAĆE
Dokaz ovome jeste hadis kojeg bilježe Buhari i Muslim, a u kojem se spominje da čovjeka neće zadesiti ni ubod trna, a da mu Allah zbog toga neće oprostiti grijehe.

5. KABURSKI AZAB
Kazna može biti razlog zbog kojeg čovjek biva pošteđen džehennema.

6. ČINJENJE DOVE I TRAŽENJE OPROSTA ZA UMRLU OSOBU
Kada umre sin Ademov prekida mu se djelo osim u tri stvari: trajnoj sadaci, dobrom djetetu koje mu dovi i znanju od kojeg se koriste oni poslije njega”. (hadis bilježi Muslim)

7. POKLANJANJE SEVAPA UMRLOJ OSOBI
dobra djela koja čine drugi ljudi za umrlog, tj. sa nijetom da umrlom stigne nagrada tih djela, od tih stvari su: dova muslimana za umrlog, činjenje istigfara umrlom (traženje oprosta od grijeha), udjeljivanje sadake za njega i obavljanje Hadždža za njega. Za ove četiri stvari su došli šerijatski tekstovi Kur’ana i sunneta koji potvrđuju da umrli ima koristi od njih ako ih živi učini za njega. Oko posti za umrlog postoji razilaženje među učenjacima, a ispravno je da umrli od toga ima koristi kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu koje bilježe BuharI i Muslim: “Ko umre a ostao je dužan post neka posti za njega njegov velij (dijete)”.

8. TEŠKOĆE NA SUDNJEM DANU

9. ZAGOVARANJE (ŠEFAT) ONIH KOJIMA ŠEFAT BUDE DOZVOLJEN

10. OPROST ALLAHA BEZ IČIJEG ŠEFATA