Sunday, November 6, 2016

Ustrajnost na Allahovoj uputi


- Koliko je Allahova milost i blagodat neizmjerna prema Njegovim robovima, koje je sa Svojom milošću i blagodati izbavio iz tame na svjetlo, spasio ih od ponora strasti, propasti i zla. Koliko je veličanstven taj čas kad se srca približe Allahu , čas u kojem rob spozna ko je njegov Stvoritelj i Gospodar, trenutak u kome se srca kidaju strahopoštovanjem prema Uzvišenom, trenutak kada se rob približi Gospodaru poslije bježanja od Njega i poboljša svoje stanje poslije nepokornosti. Trenutak u kome duša doziva koreći samu sebe i u kojoj se probude tuga i kajanje. Podsjeća roba na bezbrojne blagodati kojima ga je Allah darovao i podsjeti ga da se pripazi nehaja i da se približi Uzvišenom Allahu i da Mu zahvali na Njegovim blagodatima. Zbog toga se iskrena srca kidaju od želje da ustraju na Allahovom, azze ve dželle, ispravnom putu, boje se popuštajanja u vjeri, okreću se ka Allahu iz straha da se promjeni stanje u kojem se nalaze ili da njihov završetak bude loš. To je razlog zbog koga se iskrena srca pitaju i žele da znaju koji su to razlozi koji će im omogućiti da ostanu ustrajna na Allahovom putu? Žele onoga tko će da ih uputi i da budu ustrajna na uputi sve dok ne sretnu Allaha odazivajući se Njegovoj naredbi kada je rekao: “O vjernici bojte se Allaha iskreno i nemojte umirati osim kao muslimani!” (Prijevod značenja Alu-Imran, 102)
Gdje je put opstanka i upute? Prvi i najveći razlog opstanka na ispravnom putu je dova Allahu za uputu.

Dova Allahu za uputu
Dova je čvrsto Allahovo uže, tko ga se prihvati spašen je. Ko dovom zatraži nešto, Allah ga potpomogne u tome što je zatražio i pruži mu pomoć, jer On je Taj u čijoj je ruci uputa i zabluda, On je Milostivi Koji sa srcima vlada, “srca su između prstiju Milostivog okreće ih kako hoće.” (Muslim, 2654) i “On je Taj Koji daje i kada dadne nema toga tko će to spriječiti i kada zabrani nema toga tko će dati.” (Buhari, 844; Muslim, 205) To je prvi razlog za ustrajnost na uputi, usmjeriti srce ka Allahu sa iskrenim nijjetom, a pravo kod Allaha je da učvrsti srce roba koji to od Njega iskreno zatraži i da učvrsti njegova stopala na pravom putu. To je odlika i obilježije dobrih robova: “Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si uistinu Onaj Koji mnogo daruje.” (Prijevod značenja Alu-‘Imran, 8) Zaista su dobri prethodnici znali da je uputa od Allaha i da je to dar od Njega kojem mora prethoditi molba, na što ukazuje i praksa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je od najupućenijih i najbogobojaznijih Allahovih robova, i pored toga puno je molio Allaha za uputu: “Allahu moj, ja Te zaista molim za uputu, bogobojaznost, čednost i bogastvo?” (Muslim, 2721), a običavao je reći između dvije sedžde: “Allahu moj, Ti me uputi, smiluj mi se, sačuvaj me i uzdigni me?” (Ibnu-Madže hadis sahih Sahihu Suneni, Ibnu-Madže, Albani) Kao što je došlo u hadisu kudsiji: “O robovi Moji, svi ste vi zalutali osim koga sam uputio, zatražite uputu, Ja ću vas uputiti!” (Muslim, 2577) S tim da se treba paziti na vremena u kojima se uslišava dova, a najbolja su: zadnja trećina noći, između ezana i ikameta, sedžda u namazu, u toku posta, odabrani trenutak na dan džume i slično.

Opskrba srca sa imanom u Allaha
Nema srca čije se ubjeđenje u Allaha ojačalo osim da se uzvisilo i napredovalo. Zbog toga su rekli pojedini prethodnici: „Nismo znali za loš završetak osobe koja ima ispravnu akidu. Kada se srce opskrbi sa vjerom u Allaha i spozna ga istinskom spoznajom, putem Kur`ana i Sunneta, zasigurno će osigurati postojanost u pokornosti Allahu. Upoznajmo Allaha! Jer srca koja poznaju Allaha ne negiraju niti će se okrenuti od Njega, subhanehu ve te`ala. Srce u čije pore prodre iman uputit će se Onome koji zna sve tajne, ‘On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti!’” (Prijevod značenja Et-Tegabun, 11)

Odazivanje kur’anskom i sunnetskom pozivu
Ukoliko ti dođe kur`anski ajet ili hadis kroz Poslanikove, sallallahu ‘alejhi ve sellem, riječi, potvrdu ili praksu zastane duša od želje da radi po tome. Neće se okliznuti stopalo roba koji garantuje pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku: “O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati, pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. A Allahova dobrota je neizmerna.” (Prijevod značenja El-Anfal, 29) Nema osobe koja prakticira Allahove i Poslanikove naredbe osim da mu je Allah učvstio njegova stopala na uputi. Opominjimo se kur`anskim oporukama i operimo srca sa tim korisnim i veličanstvenim lijekom: “A kad bi oni onako kako im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje i bili bi čvršći u vjeri.” (Prijevod značenja En-Nisa, 66) Onaj tko se povede i okoristi sa kur`anskim opomenama i srce mu se lomi iz strahopoštovanja prema Milostivom, Allah će učvrstiti njegove ostale dijelove tijela i dati da on ustraje u pokornosti Allahu. Nije se zapamtilo da je rob koji je brižljiv u slijeđenju Sunneta i njegovom prakticiranju kod samog sebe, kod svoje djece ili porodice, a da mu se srce nije učvstilo na pokornosti Allahu. Zbog toga su naši dobri prethodnici najbolji Allahovi robovi i najpotpunijeg odazivanja naredbama Kur’ana i Sunneta, što im je obezbijedilo lijep završetak. Kur`an je prvi razlog za uputu i bez kojeg nema upute: “Reci: ‘Ako zalutam, zalutao sam na svoju štetu, a ako sam na Pravom putu, to je zbog onoga što mi Gospodar moj objavljuje, On sve čuje i blizu je.” (Prijevod značenaj Saba, 50) Takođe i Sunnet koji je svjetlost nad svjetlošću i milost koja vodi u milost, onaj tko se zadovolji sa tragovima Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, Allah će ga uputiti i učvrstiti njegova stopala na uputi: “Zato vjerujte u Allaha i Poslanika, Njegova vjerovjesnika i riječi Njegove; njega slijedite - da biste na pravom putu bili!”(Prijevod značenja El- A`raf, 158) Svaki onaj koji zavoli Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i povede se za njegovim riječima i praksom, voli Sunnet, voli da se on praktikuje i da ga se pridržava, tome će robu Allah obezbjediti uputu i ustrajnost. Ashabi, Allah sa njima bio zadovoljan, kada su se poveli za Poslanikovim, sallallahu ‘alejhi ve sellem, tragovima i kada su se uputili njegovom uputom, postali su najpotpuniji ummet u postojanosti na istini. Njihov iman se upotpunio. Ustrajavali su na praktikovanju Sunneta u tolikoj mjeri da bi čak jedan od njih volio hranu koju je volio Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem.

Ljubav prema učenjacima
Ljubav prema učenjacima i traženje skupova u kojima se slavi Uzvišeni Allah, jer su oni skupina čiji učesnik neće biti nesrećan. Tko zavoli vrtove učenjaka i obavezno sjedi sa njima, želeći se time približiti Allahu, On će mu srce učvrstiti na uputi i na putu koji vodi Njegovoj milosti i zadovoljstvu. Allah je učinio učenjake upućenim i za kojim se povodi u uputi, učinio ih je nasljednicima Vjerovjesnika, i učinio je svako dobro u njihovom slijeđenju, a “onaj tko zavoli nekoga, bude proživljen sa njim.” (Buharija, 6168; Muslim, 2639) Tako da onaj koji zavoli učenjake Allah će ga, ako Bog da, proživjeti sa njima, šehidima, ashabima i poslanicima.

Traženje znanja
Traženje znanja koje će od roba načiniti najpotpuniju osobu u njegovom imanu i spoznaji, a Allah je obećao onima koji traže znanje svako dobro: “Onome kome Allah želi dobro poduči ga vjeri.” (Muslim, 1037/100, 1923/175, Buhari, 71 i 3116.) Ukoliko se zaputiš putem traženja znanja i naučnih sijela, želeći da te Allah počasti sa znanjem, znaj da ti Allah želi dobro. Sačuvaj Bože da Allah preokrene srce roba kojem želi dobro prema zlu. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Onaj tko krene putem tražeći na njemu znanje, Allah će mu olakšati put prema Džennetu.” (Buhari, Kitabul-Ilm, Muslim, 2699) Zbog toga je obaveza na insanu da se usmjeri ka putu traženja znanja nadajući se da mu Allah time učvrsti stopala na Pravom putu.

Udaljavanje od Allahovih zabrana
Udaljavanje od Allahovih zabrana kao i Allahova bogobojaznost i strahopoštovanje. Zaista, skretanje s Allahovog puta ima svoje uzroke, a najveći od njih je sklonost strastima, pobudama, prohtjevima i sumnji. Ukoliko srce zavoli poziv duše Allahovim zabranama, zasigurno će ga to udaljiti od ispravanog puta. Obaveza je na insanu ukoliko nađe u svome srcu šejtansko došaptavanje da se vrati Allahu i da od Njega zatraži spas i zaštitu od zla svoje duše. Ukoliko želimo da se učvrste naša stopala na uputi, obaveza je da se udaljimo od tih zabrana koje povlače za sobom oslabljivanje imana u srcu i da odbaci pozive ka zabranama, sa strahom od Allaha, ukoliko se nađe u njegovoj duši: “Onaj tko ostavi nešto Allaha radi, zaista će mu Allah to zamijeniti sa boljim od njega.” (Ahmed, hadis sahih Mekasidu Hasene, 949; Kešfu Hafa`a, 2197).

Druženje sa čestitim i dobrim ljudima
Druženje sa čestitim i dobrim ljudima, zato što je od najvećih razloga ustrajnosti na uputi druženje i sjedenje sa njima, težnja za njihovom posjetom i povođenje za njihovim moralom kako nas je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio da je Allah oprostio Svome robu koji je jedanput sjeo u naučnom sijelu u kojem se Allah spominje, gdje je rekao subhanehu ve te`ala: “i njemu sam oprostio, oni su skupina čiji učesnik neće biti nesrećan” (Buhari, 6408; Muslim, 2689/25) Sjedenje i posjeta čestiti i dobrih je od najvažnijih razloga za čvrstoću u vjeri i obaveza je na čovjeka da to čini što više, a nasuprot od toga kada bi zapitali naša srca šta ih je navelo na Allahove zabrane i šta je to što im je uljepšalo sumnje i strasti, našli bismo da je iza svega toga loše društvo.

Neprestano učenje Kur`ana
Kur’an je lijek za srca i duše i od najvećih razloga za ustrajnost na uputi onome tko ga puno uči, posebno u noćnom namazu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, koji je bio najpotpunijeg imana običavao je klanjati noćni namaz toliko da su mu noge otjecale, a Allah mu je oprostio sve grijehe. (Buhari, 4460). Kada bi se Allaha radi odvojilo malo vremana za noćni namaz u kojem bi se učio Kur`an to bi nas zasigurno približilo Njemu i učvrstilo nas na Pravom putu. Sa druge strane, naći ćemo one koji provode duge sate u besposlenom razgovoru, igranju i ne spavaju do kasno u noć. A da žrtvuje samo malo od tog vremena, bila bi mu data Allahova naklonost i milost koja bi bila uzrokom za sreću na dunjaluku i Ahiretu. Svako bi trebao da sam sebe podstiče na noćni namaz i da prije nego što ode na spavanje ima namjeru da ustane na noćni namaz. Ukoliko rob prekine svoj san zbog noćnog namaza naći će njegove tragove ujutro. Pojedini prethodnici su rekli: „Tako mi Allaha, nisam sačuvao noćni namaz a da nisam našao njegove tragove u tom danu, u mome znanju i radu.”

Bogobojaznost
Onaj tko se pribojava Allaha i radi Njega je bogobojazan, Allah će mu noge učvrstiti na Pravom putu i vlast će mu dati. Uzvišeni je rekao: “I neka se ničega ne boje i ni za čim ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su dobre vijesti i na ovom i na onome svijetu.”(Prijevod značenja Junus, 62-64) Molim Allaha sa svim Njegovim lijepim imenima da nas učvrsti na Pravom putu i da nas sačuva od zablude. Naša poslednja dova je „Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova!”