Friday, March 25, 2016

Koga to muslimani obožavaju?

odgovorio: šejh Muhammed b. Salih el-Munadždžid

Pitanje:
Koga to muslimani obožavaju?

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Prije nego odgovorimo želimo izraziti našu zahvalnost na vaše zanimanje, u tako mladoj dobi, za vjeru islam. Molimo Allaha da ti otvori vrata bereketa kroz tvoja pitanja, i da ti dadne uputu kakvu nikada nisi mogao ni zamisliti. Allah (naziv na arapskom za jedinog pravog Boga op. pre.) kaže u Kur'anu (sveta knjiga muslimana):

"To je Allahovo uputstvo na koje On ukazuje onima kojima hoće od robova Svojih." (Prijevod značenja El-En'ām, 6:88)

"Onome koga Allah želi uputiti – On srce njegovo prema islamu raspoloži" (Prijevod značenja El-En'ām, 6:125)

Što se tiče ovog važnog pitanja - koga to muslimani obožavaju? Odgovor na to se nalazi u Plemenitom Kur'anu, koji je knjiga (objava od Allaha op .pre.) u islamu, i u riječima posanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je dobivao objavu od svog Gospodara.

Allah Uzvišeni kaže:

"U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog! Tebe, Allaha, Gospodara svjetova (ljudi, džinna i svega što postoji), hvalimo, Svemilosnog, Samilosnog, Vladara (jedinog Sudiju) Dana sudnjeg, Tebi (samo) se klanjamo i od Tebe (samo) pomoć tražimo!" (Prijevod značenja El-Fatiha, 1:1-5)

"O ljudi, obožavajte Gospodara svoga, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali." (Prijevod značenja El-Bekara, 2:21)

"To vam je Allah, Gospodar vaš, ništa ne zaslužuje da se obožava osim Njega, Stvoritelja svega; zato Njega obožavajte; On nad svim bdi!" (Prijevod značenja El-En'ām, 6:102)

 "Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: "Uh!" – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim." (Prijevod značenja El-Isrā', 17:23)

Muslimani obožavaju Allaha, koga su svi poslanici obožavali. Uzvišeni Allah kaže:

"Vi niste bili prisutni kada je Jakubu smrtni čas došao i kada je sinove svoje upitao: 'Koga će te poslije mene obožavati?' – 'Obožavat' ćemo' – odgovorili su – 'Boga tvoga, Boga tvojih predaka Ibrahima i Ismaila i Ishaka, Boga jednoga, i mi se Njemu pokoravamo!'" (Prijevod značenja El-Bekara, 2:133)

Muslimani obožavaju Allaha i pozivaju ostale koji slijede druge vjere da obožavaju samo Allaha jedinog, kao što Allah kaže:

"Reci: 'O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da nikoga osim Allaha ne obožavamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!' Pa ako oni ne pristanu, vi recite: 'Budite svjedoci da smo mi muslimani!'" (Prijevod značenja Ālu 'Imrān, 3:64)

Allah je taj kome je Nuh (Noa) pozivao svoj narod, da samo Njega jedinog obožavaju, kao što Allah kaže:

"Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. 'O narode moj' – govorio je on – 'Allaha obožavajte, vi drugog boga osim Njega nemate! Ja se doista plašim za vas patnje na Velikom danu!'" (Prijevod značenja El-A'rāf, 7:59)

Allah je taj kome je Mesih (Isus) pozivao svoj narod, da samo Njega jedinog obožavaju, kao što Allah kaže:

"Nevjernici su oni koji govore: 'Bog je – Mesih, sin Merjemin!' A Mesih je govorio: 'O sinovi Israilovi, obožavajte samo Allaha, i moga i vašega Gospodara! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.'" (Prijevod značenja El-Mā'ide, 5:72)

Allah Uzvišeni kaže:

"A kada Allah rekne: 'O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: 'Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!'' – on će reći: 'Hvaljen neka si Ti! Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; Samo Ti jedini, sve što je skriveno znaš.
Ja sam im samo ono govorio što si mi Ti naredio da im prenesem: 'Obožavajte Allaha, moga i vašega Gospodara!' I ja sam nad njima bdio dok sam među njima bio, a kad si me uzdigao, Ti si ih jedini nadzirao; Ti nad svim bdiš." (Prijevod značenja El-Mā'ide, 5:116-117)

Kada je Allah govorio sa Svojim poslanikom Musaom (Mojsije), rekao je:

 "Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato samo Mene obožavaj i namaz obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio!" (Prijevod značenja Tā Hā, 20:14)

Allah je naredio Svome poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, sljedeće:

"Reci: 'O ljudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje vjere – pa, ja neću obožavati one, koje mimo Allaha, vi obožavate, već ću obožavati Allaha, koji će vam duše uzeti. Meni je naređeno da budem vjernik.'" (Prijevod značenja Jūnus, 10:104)

On je taj jedini, bez partnera ili druga, koga meleci obožavaju i ne obožavaju nikoga mimo Njega, kao što On kaže:

"Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! A oni koji su kod Njega (tj. meleci) ne zaziru da Mu se klanjaju, i ne zamaraju se (obožavanjem)." (Prijevod značenja El-Enbijā', 21:19)

Sve što se obožava mimo Allaha ne može donijeti korist niti otkloniti štetu, niti stvoriti, niti opskrbiti 
Allah Uzvišeni kaže:

"Reci: 'Kako možete, pored Allaha, obožavati one koji vam nisu u stanju kakvu štetu učiniti, niti vam neku korist pribaviti, a Allah je Taj koji sve čuje i zna?'" (Prijevod značenja El-Mā'ide, 5:76)

"Vi, mimo Allaha, idole obožavate i laži smišljate. Oni koje vi, mimo Allaha, obožavate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti; vi hranu od Allaha trážite i Njemu se klanjajte i Njemu zahvalni budite! – Njemu ćete se vratiti." (Prijevod značenja El-'Ankebūt, 29:17)

Nakon što smo ovo objasnili, morao upotpuniti temu sa pitanjem: zašto mi trebamo obožavati samo Allaha bez druga i partnera u tome? Odgovor slijedi:

Prvo:
Jer ne postoji ništa i niko u svemiru koje zaslužava da se obožava, Allah je Stvoritelj i Opskrbitelj, Onaj koji je stvorio svemir iz ničega i koji nas je obasuo sa toliko blagodati. Allah kaže:

"Pa, hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete –
Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji – i predvečer i u podne! –
On iz neživog stvara živo i živo pretvara u neživo. On oživljava zemlju nakon mrtvila njezina – isto tako ćete i vi biti oživljeni.
Jedan od dokaza Njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih;
i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju;
i jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; to su, zaista, pouke za one koji znaju;
i jedan od dokaza Njegovih je san vaš noću i po danu, i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja Njegova; to su, zaista, pouke za ljude koji čuju;
i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; to su, zaista, pouke za ljude koji razumiju.
I jedan od dokaza Njegovih je i to što nebo i Zemlja postoje voljom Njegovom. Zatim to što ćete, čim vas On samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati.
Njemu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu poslušno.
On je Taj koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko; On je uzvišen i na nebesima i na Zemlji; On je silan i mudar." (Prijevod značenja Er-Rūm, 30:17-27)

Allah Uzvišeni  kaže:

"Onaj koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu pomoću koje Mi dajemo da ozelene bašče prekrasne – nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, ali su oni narod koji druge s Njim izjednačuje;
Onaj koji je Zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi;
Onaj koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako nikako pouku vi da primite! –
Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti Svoje šalje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju! –
Onaj koji sve iz ničega stvara, koji će zatim to ponovo učiniti, i koji vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Reci: "Dokažite, ako istinu govorite!"
Reci: 'Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.'" (Prijevod značenja En-Neml, 27:60-65)

Pa, ima li iko ili šta pored Allaha da zaslužuje da se obožava?

Drugo:
Allah nas nije stvorio osim da ga obožavamo, kao što On kaže:

"Nisam ni džine ni ljude stvorio, osim da me obožavaju." (Prijevod značenja Ez-Zārijāt, 51:56)

Treće:
Niko neće biti spašen na Sudnjem danu osim onih koji su istinski i iskreno obožavali Allaha. Nakon njihove smrti Allah će oživiti Svoje robove i pozvati ih na obračun, pa će ih nagradit ili kazniti shodno njihovim djelima. Niko neće biti spašen tog dana osim onih koji su samo Allaha jedinog obožavali. Ostali će biti sakupljeni u Džehennemu (Paklu), a kako li je to loša završnica. Poslanik islama, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je upitan od strane svojih drugova: "Da li ćemo mi vidjeti svoga Gospodara na Sudnjem danu?" On im je odgovorio: "Da li sumnjate da li možete vidjeti Sunce i Mjesec kada je nebo čisto?" Mi (ashabi) smo odgovorili: "Ne." On je rekao: "Onda ne ne trebate sumnjati da ćete vidjeti svoga Gospodara na taj dan, vidjeti ćete Ga jasno kao što vidite ove (Sunce i Mjesec)." Onda je rekao: "Glasnik će povikati: 'Neka svako ide sa onim što je obožavao.' Pa će obožavaoci krsta ići za krstom, obožavaoci kipova će ići za svojim kipovima i obožavaoci svakog božanstva ići će za svojim božanstvom, sve dok ne ostanu oni koji su obožavali Allaha, bilo da su bili pobožni ili suprotno, i nekolicina pripadnika knjige (jevreja i kršćana). Pa će biti doveden Džehennem (Pakao) i biće im učinjen kao fotomorgana. Reći će se jevrejima: 'Šta ste obožavali?' Reći će: 'Obožavali smo Uzejra, božijeg sina.' Reći će se: 'Lažete! Allah nema druge niti sina! Šta želite?' Reći če: 'Želimo nešto da se napijemo?' Reći će im se: 'Pijte!' i svi će pasti u Dženhennem. Onda će se reći kršćanima: 'Šta ste obožavali?' Oni će reći: 'Obožavali smo Mesiha, božijeg sina.' Reći će se: 'Lažete! Allah nema druge niti sina! Šta želite?' Reći će: 'Želimo nešto da se napijemo.' Reći će im se: 'Pijte!' i past će u Džehennem. Onda će ostati oni koji su obožavali Allaha, bilo da su bili pobožni ili suprotno. Reći će im se: 'Šta čekate? Svi su drugi otišli.' Oni će reći: 'Odvojeni smo od njih a mi Njega više trebamo danas. Mi smo čuli pozivača koji govori da svako treba da ide za onim što je obožavao, pa mi čekamo svoga Gospodara.' On će reći: 'El-Džebbar (tj. Allah) će doći.' I On će reći: 'Ja sam vaš Gospodar.' Oni će reći: 'Ti jesi naš Gospodar.' Ali niko neće sa Njim pričati osim poslanici... onda će Mu svaki vjernik pasti na sedždu." (hadis bilježi imam Buhari)
Ovi vjernici su stanovnici Dženneta koji se neće ničega bojati niti će za čime tugovati, i u njemu će vječno boraviti.

Nadamo se da je ovo pitanje sada jasno. Za kraj nećemo reći ništa osim što je Allah rekao:

"Onaj ko ide Pravim putem, od toga će samo on koristi imati, a onaj ko luta – na svoju štetu luta..." (Prijevod značenja El-Isrā', 17:15)

Neka je selam na onog ko slijedi Uputu.