Friday, March 25, 2016

Da li je pokvaren post onome ko masturbira u toku posta iz neznanja?

Pitanje:
Da li je od uslova koji učenjaci spominju od poznavanja šta kvari posti i to da zna da je to zabranjeno ili samo da zna da to kvari post? Kod masturbacije, osoba ne zna da je to zabranjeno, a druga zna da je to zabranjeno, ali ne zna da to kvari post. Kome će post biti pokvaren ako to uradi tokom posta?

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Neznanje zbog kojeg se ima opravdanje kada uradi nešto što kvari post i ta osoba nije prekinula post jeste neznanje da je to zabranjeno i neznanje da to kvari post.
Pa ko ne zna da je zabranjeno masturbirati i ne zna da to kvari post, ovoj osobi post nije pokvaren ako to uradi tokom posta.

Ali onaj ko je znao da je zabranjeno masturbirati, ali nije znao da to kvari post, takav nema opravdanja. Jer takav je se morao kloniti toga jer je znao da je to zabranjeno, pa nakon što nije tako postupio, to ukazuje na njegov prestup i nepokornost, i time kvari svoj post.

Kaže šejh Ebu Bekr ed-Dimijati, Allah mu se smilovao: „ (I njegove riječi: I to da kvari post) Povezano je sa zabranom: tj: Da ne zna da je zabranjeno i da ne zna da to kvari post.

I povezao ih je sa veznikom: Nema opravdanja u neznaju osim da je neznalica po pitanju obje stvari, to je tako, a ako ne bi bio neznalica po pitanju obje stvari – tj. da poznaje oboje, ili kada bi bio neznalica o jednoj stvari, a drugu poznavao – nema opravdanja. Jer je to bilo od obaveza da kada sazna da je to zabranjeno, a ne zna da kvari post, ili obratno, bilo mu je obaveza da se toga kloni.“ Hašije i'aneti-t-Talibin (2/260).

Kaže šejh Ibn 'Usejmin, Allah mi se smilovao: „Moramo poznavati razliku između neznanja o propisu i neznanja o tome šta proizilazi iz propisa:

Neznanje o propisu: Čovjek ima opravdanje i ništa se ne odnosi na njega zbog djela kojeg je uradio.

Neznanje o onome šta proizilazi iz djela: Ne gubi snagu ono što slijedi od tog djela. Npr. ako čovjek ima odnos u toku ramazana, znajući da je to zabranjeno, ali nije znao da zbog toga slijedi težak kefaret. Obaveza kefareta ne spada sa takve osobe, obaveza mu je da uradi kefaret. Ali ako bi mislio da ta je to dozvoljeno, takav nije dužan ništa uraditi.“ Fetava nur ala ed-Derb li Ibn 'Usejmin (11/2).

Allah najbolje zna.

odgovorio: šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid