Tuesday, November 24, 2015

Čuvaj se četiri stvari

autor: Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan

El-Hasan, rahimehullah, kaže: “Kod koga se budu našle četiri stvari Allah, azze ve džell, će ga sačuvati i zaštititi od šejtana i zabraniće ga vatri: ko sebe suzdržava prilikom želje, straha, strasti i srdžbe.”

Ibn Redžeb rahimehullah, je rekao: “Ove četiri stvari, koje je spomenuo El-Hasan, rahimehullah su osnova svakog zla.

1. Zaista želja za nečim jeste naginjanje duše tome zbog vjerovanja da je to korisno. Kod koga se pojavi želja za nečim, ta želja će ga navesi na traganje za tim na svaki način kojeg on smatra da će ga dovesti do toga, a većina tih stvari mogu biti haram;

2. Strah jeste bojazan od nečega, a kada se insan boji nečega on koristi svaki način u otklanjanju toga kojeg on smatra odgovarajućim, a većina tih načina možda su haram;

3. Strast - to je sklonost duše nečemu što joj odgovara i u čemu osjeća slast, a u većini slučajeva ona naginje stvarima koje su zabranjene poput zinaluka, krađe, pijenja alkohola, čak šta više, prema kufru, sihru, nifaku i novotarijama;

4. Srdžba jeste ključanje krvi u pokušaju otklanjanja uznemiravanja prilikom straha da se ne desi nešto čime se prijeti čovjeku, ili u traženju osvete onome od koga mu se dogodilo uznemiravanje. Od toga proizilaze mnoga djela koja su zabranjena kao što je to ubistvo, udaranje i druge vrste zločina i neprijateljstva. Prilikom srdžbe čovjek govori ono što je zabranjeno poput potvore, psovke, ružnih riječi, a možda nekad dostigne i do stepena kufra.”