Thursday, September 17, 2015

Odnos čovjeka prema Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem

autor: Sultan b. Abdullah el-'Amri

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog.

1. Da ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem bude prije svega drugog, a to je pokornost
Kaže Uzvišeni, dželle še'nuh: „Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku“ (Kur'an, prevod značenja). Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Neće niko od vas biti pravi vjernik dok mu ne budem draži od njegovog djeteta, roditelja i svih ljudi.“ (Hadis
bilježi el-Buhari)

2. Što više donošenje salavata na njega, sallallahu alejhi ve sellem

3. Donošenje salavata kada se spomene njegovo, sallallahu alejhi ve sellem, ime
 Kao što je došlo u hadisu: „Ponižen je onaj kod koga budem spomenut, a on ne donese salavat na mene!“ (Sahihul-džami', 2878).

4. Davanje prednosti njegovom govoru i sunnetu nad mišljenjima ljudi

5. Sigurnost u vjerodostojnost hadisa koje mu pripisujemo
Kaže se u hadisu: „Ko kaže da je od mene nešto što nisam rekao, neka sebi pripremi mjesto u Vatri.“ (Hadis bilježi el-Buhari, 106)

6. Slijeđenje njegovog, sallallahu alejhi ve selleme, sunneta skladno mogućnostima
Pod ovim se misli na slijeđenje njega, sallallahu alejhi ve sellem, u činjenju pojedinih ibadeta, kao što su nafile, dobrovoljni post, zatim, slijđenje u njegovom, sallallahu alejhi ve selleme, moralu i ponašanju.

7. Širenje njegovog sunneta među ljude na lijep način
 Kao što je rečeno u hadisu: „Prenesite od mene pa makar jedan ajet.“ (Hadis bilježi el-Buhari)

8. Odbrana njegovog sunneta kada ga neko oskrnavi
 Nije rijetka stvar da čovjek kada mu neko kritikuje njegovu lozu ili njegovu familiju žestoko se rasrdi i naljuti, a kada neko govori tako o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ili njegovom sunnetu, tada ne želi ništa da poduzima. Nema sumnje da je to zbog manjka ljubavi prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

9. Vjerovati u sve ono s čime je došao od gajb (nama nepoznatih) stvari i dr.

10. Udaljavanje od onoga što je zabranio i na šta je upozoravao, jer nam je to put do Dženneta
Rekao je: „Svi ćete ući u Džennet, osim onog ko odbije. Rekoše: 'A ko će odbiti?', Rekao je: „Onaj ko mi se pokorava ući će u Džennet, a onaj ko je nepokoran on odbija“. (Hadis bilježi el-Buhari)

11. Ne davati mu svojstva božanstva i ne činiti mu dovu, ne zaklinjati se njime, i činiti mu ostale ibadete, jer to nije ispravno činiti osim Allahu
Allah, dželle še'nuh, rekao je, objašnjavajući da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem čovjek: „I reci: „Ja sam čovjek poput vas“ (Kur'an, prevod značenja)

12. Da se kod razilaženja vratimo Kur'anu i Sunnetu
Kada se ljudi razilaze oko nečega jedni se okrenu slijepom slijeđenju, drugi se okrenu svojim prohtjevima zbog svoje sklonosti grijesima, a neki se okreću razmišljanjima ljudi i njihovim ukusima. Međutim, obaveza je vratiti se Kur'anu i Sunnetu.

13. Vjerovanje da je on, sallallahu alejhi ve sellem, najvrijednije Allahovo stvorenje, te da je on posljednji Poslanik, i da nema poslanika nakon njega, sallallahu alejhi ve sellem

14. Izučavanje njegove, sallallahu alejhi ve sellem, sire (biografije), uzimanje pouka i poruka iz nje

15. Ne dizati glas, kada se čuje njegov govor

16. Ljubav prema njegovim plemenitim ashabima

17. Ljubav prema slijeđenju njegovog Sunneta

18. Mržnja prema novotarijama i razilaženju od njegovog Sunneta i njegove upute

19. Ne dizanje glasa kod njegovog kabura

20. Čvrsto uvjerenje da on nije preselio na onaj svijet dok nije upotpunio svoju misiju

21. Ljubav prema njegovoj porodici (ehlu bejt), ne omalovažavati nikog od njih, neka je Allah zadovoljan sa njima svima