Wednesday, January 16, 2019

Značenje riječi Uzvišenog za post - "On pripada Meni"

odgovorio: dr. Zijad Ljakić

Pitanje:
Esselamu 'alejkum.
Da li biste mi mogli dati malo detaljnije tumačenje hadisa. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: “Allah Uzvišeni je rekao: Svako čovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagrađujem!” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai) Zanima me dio "On pripada Meni", šta to znači? Allah vas nagradio.

Odgovor:

Alejkumusselam.

Nejasnoća i nedoumica u ovom dijelu teksta hadisa "On pripada Meni" dolazi sa strane što u osnovi sva dobra djela pripadaju Uzvišenom Allahu, tj. radimo ih radi Njegovog zadovoljstva, radi Njega, nadajući se Njegovoj nagradi, pa se postavlja pitanje šta je smisao izdvajanja posta u hadisu u ovom kontekstu u odnosu na ostale ibadete.
Navodi Nevevi u svom Komentaru Sahiha Muslima (3/152) da učenjaci imaju više mišljenja u tumačenju značenja riječi "On pripada Meni".

Prvo -  da je razlog izdvajanja posta da on pripada Allahu u tome što sa postom, kao jednom od raznih vrsta ibadeta sa kojima se stvorenja približavaju Allahu, nije obožavan niko mimo Uzvišenog Allaha, kjafiri nisu ni u jednom vremenskom periodu veličali, obožavali i približavali se nekom svom lažnom božanstvu sa ibadetom posta, iako su svoja božanstva veličali klanjajući se njima, čineći im sedždu, davajući im sadaku, čineći im zikr i tome slično.

Drugo - da je razlog izdvajanja posta da on pripada Allahu u tome što je post kao ibadet daleko od rija'a (činjenja dobrog djela radi ljudi da bi oni vidjeli da ga čini) jer je post skriven, za razliku od namaza, hadždža, džihada, davanja sadake i sličnih ibadeta koji su po svojoj prirodi javni i vidljivi.

Treće - da je razlog izdvajanja posta da on pripada Allahu u tome što postač i njegov nefs nemaju udjela u tome, ovo se prenosi od Hattabija.

Četvrto - da je razlog izdvajanja posta da on pripada Allahu u tome što je neovisnost od hrane svojstvo Allaha, subhanehu ve te'ala, pa se postač približava Allahu sa ovim svojstvom Uzvišenog Allaha, iako ništa ne liči niti se može uporediti sa osobinama i svojstvima Uzvišenog Allaha.

Peto - da je razlog izdvajanja posta da on pripada Allahu u tome što se Allah izdvaja kad je u pitanju post sa znanjem o veličini nagrade i mnogostrukim sevapima sa kojima obasima postača za razlika od ostalih ibadeta za koje je pojasnio kolika je njihova nagrada.

Šesto - da se ovdje radi o počasnom pripisivanju posta Uzvišenom Allahu iako čitav svijet pripada Allahu, kao što se za neke druge stvari slično kaže, poput riječi Uzvišenog "Allahova deva" u suri Eš-Šems, (ili nazivanja mesdžida Allahovim kućama, tj. bejtullah).

Imam Nevevi dodaje da je u ovom hadisu pojašnjenje o ogromnoj vrijednosti ibadeta posta, a čime se ujedno i postiče na njega. A dio teksta hadisa "I Ja za njega nagrađujem" pored toga što govori o veličini i vrijednosti posta on ukazuje da za post Uzvišeni mnogo nagrađuje, jer kada Plemeniti obavijesti da će On lično nagrađivati to neminovno znači da će nagrada biti ogromna i velika.

Ve billahi tevfik.