Monday, December 24, 2018

Dova za olakšanje od briga i stresa

odgovorio: šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid

Pitanje:
Da li mi je dozvoljeno da učim dove iz knjige Ebvab el-Feredž od Muhammed 'Alevi el-Hasani el-Malikija? Da li ima neka dova koja je prenesena od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koja se uči za olakšanje od briga i stresa?

Odgovor:

Hvala pripada Allahu.

Nismo pročitali knjigu Ebvab el-Feredž u potpunosti, ali smo naišli na neke dijelove u kojima se spominju izmišljeni namazi kao "salah el-fatih", "es-salah en-narijjeh", "es-salah el-mundžijjeh" i drugi koji sadrže iznimne fraze i pokuđeno pretjerivanje. Već smo govorili o nekim od ovih namaza. Molimo, vidite odgovore na pitanja 108382, 7505 i 123459.

Što se tiče dova koje se uče radi olakšanja od brige i stresa, prenešene su sljedeće:

1. Ona koju je zabilježio Ahmed (3528) od Abdullaha ibn Mesuda, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"Nema osobe da pati od stresa ili tuge, a da kaže: 

'Allahumme inni 'abduke ve ibn 'abdike ve ibn emetike, nasijeti bi jedik, madin fijje hukmuke, adlun fijje kada'uke, eseluke bi kulli ismin huve leke semejte bihi nefseke ev enzeltehu fi kitabike ev 'allemtehu ehaden min halkike ev iste'serte bihi fi 'ilmi-l-gajbi 'indeke en tedžale el-Kur'ane rabi'a kalbi ve nure sadri ve džela'e huzni ve zehebe hemmi (Allahu moj, ja sam Tvoj rob, sin Tvog roba, sin Tvoje robinje, moje tjeme je u Tvojoj ruci, Tvoja naredba na meni je uvijek ispunjena i Tvoja odredba nada mnom je pravedna. Molim te svakim Tvojim imenom koje imaš, kojim si nazvao Sebe, ili si ga objavio u Knjizi, ili njemu podučio neko od Svojih stvorenja, ili si ga zadržao kod sebe kao znanje o gajbu, da učiniš Kur'an proljećem moga srca i svjetlom mojih prsa, i ono čime će moja tuga nestati i olakšanje za moj stres)...' 

...a da mu Allah neće otkloniti njegovu tugu i stres, i njih zamijeniti srećom." 

Rečeno je: "O Allahov Poslaniče, zar da ih ne naučimo (riječi)?" Rekao je: "Da doista; svako ko ih čuje treba da ih nauči."

Šejh Albani je ovaj hadis ocjenio vjerodostonim - sahihom.

2. Predaja koju su zabilježili Ebu Davud i Ahmed od Ebu Bekreta, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu aljejhi ve sellem, rekao:

"Dova osobe koja je u nevolji je: 

'Allahumme rahmeteke erdžu fe la takilni ila nefsi tarfete 'ajn ve aslih li she'ne kullehu la ilahe illa ente (Allahu moj, Tvojoj milosti se nadam, pa me nemoj prepustiti samom sebi ni koliko je treptaj oka; popravi sve moje stvari (stanje). Nema boga osim Tebe.)'"

Šejh Albani ju je ocijenio kao hasen-dobru.

3. I predaja koju je zabilježio Muslim od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, običavao da kaže, kada je osjećao tegobu:

"La ilahe illAllah El-Azimu-l-Halim, la ilahe illAllah rabbu-l-Arši-l-azim, la ilahe illAllah rabbu-s-semavati ve rabbu-l-erdi ve rabbu-l-Arši-l-kerim (Nema boga sem Allaha, Veličanstvenog, Blagog; nema boga sem Allaha, Gospodara Arša veličanstvenog; nema boga sem Allaha, Gospodara nebesa i Gospodara zemlje i Gospodara Arša plemenitog)."

Kaže Nevevi, rahimehullahu te'ala, u komentaru na Muslimov Sahih:
"Ovo je veličanstven hadis na koji treba obratiti pažnju i puno ovo učiti u vrijeme tegobe i nedaće. Taberi kaže: 'Prve generacije su učile ovu dovu i nazvali su je 'dua el-kerb' (dova u nedaći). Ako se kaže da je ovo zik (spominjanje Allaha) i da u njoj nema dove (molbe), to se može odgovoriti sa dvije poznate tačke:
(a) da dova moće početi sa ovim zikrom, onda osoba može doviti šta hoće;
(b) Odgovor Sufjana ibn Ujejne koji je rekao: 'Zar ne znaš za riječi Uzvišenog Allaha (u hadisi kudsijj): 'Ko od traženja od Mene bude zauzet spominjanjem Mene, daću mu najbolje od onog što dajem onima koji traže.' Rekao je pjesnik: 'Ako te čovjek pohvali, onda je to dovoljno i nema potrebe da kaže da mu treba pomoć (jer to što te hvali ukazuje da treba pomoć).'''"

A Allah najbolje zna.