Wednesday, December 19, 2018

Da li je dozvoljeno davati na ime zekata stvari umjesto novca?

odgovorio: šejh Muhammed b. Salih el-Munadždžid

Pitanje:

Allah, subhanehu ve te'ala, nam je spomenuo osam kategorija kojima pripada zekat u Svojoj Plemenitoj Knjizi. Da li se sljedeće stvari mogu smatrati kao davanje zekata: podjela paketa hrane, podjela deka u toku zime, obezbjeđivanje vodosnabdijevanja u naselja gdje žive siromašni, da im se grade drveni krovovi, priprema i opremanje djevojaka koje hoće da se udaju bilo da su jetimi ili siromašne, dostavljanje zdravstvene pomoći bolesnim, na način da se novac od zekata dadne povjerljivim udruženjima i da ona provedu ovakve aktivnosti? Uz to da ta udruženja provjeravaju stanje tih ljudi prije dostave pomoći. Savjetujte nas, Allah vas nagradio, da li ovo spomenuto iznad spada u stvari u kojim se zekat daje ili ne? I da li ako ja ovako dadnem zekat da li sam ga dao u vrsti imetka kojeg to Šerijat traži od mene? Ili davanje zekata na imetak u vidu novca nije u osnovi obavezno?

Odgovor:

Hvala pripada Allahu.

Prvo:

Obaveza u pogledu zekata na imetak jeste da se daje u novcu, i nije dozvoljeno da se daje u određenim predmetima i hrani.

Od obaveza onoga ko daje zekat jeste dostava iznosa zekata onima kojim on pripada, i nije mu dozvoljeno da obrće ovaj iznos, niti da traži šta im je najpotrebnije shodno njegovom mišljenju, nego daje taj novac siromahu kome pripada, a taj siromah najbolje zna o svojim potrebama i koristima od drugih.

Poznato je da čovjek sa novcem može doći do onoga što hoće, za razliku od predmeta koje možda treba a možda i ne i onda bude primoran da to proda za malo da bi se okoristio sa novcem od protuvrijednosti.

Upitan je šejh Ibn 'Usejmin, rahimehullahu te'ala:

„Da li je dozvoljeno da se iznos zekata zamijeni sa stvarima, hranom ili nečim drugim i onda se dijeli siromašnim?“

On je odgovorio:

„Nije dozvoljeno, zekat se mora dati u dirhemima (novcu op. pre.).“ Lika' eš-Šehri, 12/41.

Isto tako je rekao:

„Zekat na dirheme mora biti u dirhemima, i ne daje se u nečemu drugom osim kada ti siromah opunomoći i kaže: 'Ako si mi donio dirheme kupi mi to i to.'“ Medžmu'u-l-Fetava ve resail Ibn 'Usejmin, 18/303.

Drugo:

Ako ima određeni siromah kojem trebaju lijekovi ili hrana, ili nešto drugo od njegovih potreba, i zna se da ako mu se dadne zekat u novcu da će iz toga proizaći jasna šteta, ili korist je da mu se ne daje zekat u novcu, u ovoj situaciji neki učenjaci su dozvolili da se taj iznos pretvori u određene predmete kao zamjena za novac.

Primjer toga: da siromah bude luda osoba, ili slabe pameti tako da ne može upravljati imetkom, ili maloumna osoba koja rasipa imetak, ili osoba koja upropaštava imetak tako što ga troši u ono u čemu nema koristi, tako onda opet ostanu i on i oni za koje je on odgovoran u potrebi.

Kaže šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, rahimehullahu te'ala:

„Davanje protuvrijednosti novca bez potrebe ili stvarne koristi nije dozvoljeno... jer kada bi se dozvolilo općenito da se daje u protuvrijednosti onda osoba koja daje možda ne bi davala kvalitetne stvari i ne bi davala jednaku protuvrijednost. Svrha zekata je pomoć siromahu, i ovo se odražava u iznosu i vrsti imetka. Što se tiče davanja protuvrijednosti zbog potrebe ili koristi ili pravde nema smetnje u tome.“ Medžmu'u-l-Fetava, 25/82.

Kaže šejh Ibn Baz, rahimehullahu te'ala, u Fetvama (14/253):

„Dozvoljeno je da dadne u zamjenu za novac platno, hranu ili nešto drugo kada vidi koristi za onoga kome se daje zekat u tome, uz to da daje u istoj vrijednosti u novcu. Kao da je siromah na primjer luda osoba, slabe pameti, maloumna ili manjkava, pa je se za bojati da se može igrati sa novcem, pa je korisnije da mu se dadne u hrani, odjeći da je koristi u iznosu zekata kojeg je obavezan da dadne. I ovo što smo spomenuli je najispravniji stav kod učenjaka.“

Bolje od toga je da se njih pita šta im treba i da se uz njihovu dozvolu kupi ono što im treba.

Kaže šejh Muhammed Salih el-'Usejmin, rahimehullahu te'ala:

„Ako su ukućani neke kuće siromasi, pa ako im damo novac protraćili bi ga na stvari koje im nisu potrebne i u kojima nema koristi, pa ako bi im kupili najpotrebnije stvari koje im trebaju i dali im da li je ovo dozvoljeno?

Poznato je kod učenjaka da ovo nije dozvoljeno, tj. nije dozvoljeno čovjeku da od svoga zekata kupi neke stvari koje bi dao u zamjenu za novac, kažu jer je novac potrebniji siromasima, jer sa njima može da kupuje šta on hoće, za razliku od određenih stvari koje mu možda neće trebati, pa ih onda prodaje po manjoj cijeni.

Ali ima način: kada bi dao zekat ukućanima neke kuće bojiš se da ih neće potrošiti u osnovne potrepštine, onda reci onome ko je glavni u toj kuću bilo da se radi o ocu, majci, bratu, amidži, reci mu da imaš zekat i koje su stvari koje su im potrebne da im kupiš i da ih onda dostaviš.

Tako da bi na ovaj način ovo bilo dozvoljeno i zekat bi došao onome kome pripada.“ Medžmu'u-l-Fetava Ibn 'Usejmin, 15/ pitanje br. 643.

Zaključak: Davanje zekata u robi ili predmetima u zamjenu za novac nije dozvoljeno niti se to broji kao zekat ako se dadne, osim kada ima potreba i korist koja to zahtjeva.

A Allah najbolje zna.