Friday, March 23, 2018

Šta je suština ISLAMA

izvor: fetava el-Ledžna ed-Daima (1/83/1988)

Pitanje:
Šta je suština islama?

Odgovor: Suština islama je jasno definisana u odgovoru koji je dao Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellemkada ga je Džibrîl, alejhisselam, upitao o islamu. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Islam je da svjedočiš da nema dugog boga osim Allaha i da je Muhammad Allahov poslanik, da obavljaš namaz, da daješ zekat da postiš ramazan, i da obaviš hadž posjećujući Kabu, ako to budeš u stanju.” (hadis bilježi Muslim)

Islam takođe znači vjerovati u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i kader (određenje), bilo ono dobro ili loše. U (islam) također spada i ihsan, što znači obožavati Allaha kao da Ga vidiš, jer iako Ga ne vidiš, On vidi tebe.
Generalni pojam islama podrazumijeva vjerovanje u sva ova vjerska pitanja. Ovo je zasnovano na ajetu u kojem Uzvišeni Allah kaže:

“Vjera je kod Allaha, doista, islam!”  (3:19)

To je također zasnovano na hadisu u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dao odgovore Džibrilu kada ga je on upitao o islamu, imanu i ihsanu. U ovome hadisu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao svojim ashabima da mu je Džibril postavio ova pitanja da bi ih podučio njihovoj vjeri. Stoga postaje jasno da istinski islam u stvari znači potčiniti se Allahovim naredbama i javno i tajno, izbjegavajući istovremeno ono što je On zabranio.