Sunday, November 5, 2017

Ponavljanje usvojenog znanja kod prvih generacija

priredio: Ersan Grahovac, prof.

Mnogi od nas klonu duhom kada krenu putem traženja znanja i ne nađu za kratko vrijeme ono što su zamišljali, misleći da oni ipak nisu za taj put. Međutim, ako pogledamo u životopise učenjaka prvih generacija, vidjet ćemo da je većina njih uložila gigantske napore na putu traženja znanja, da bi postali ono što su postali, i da je vrlo malo onih kojima je Allah podario super pamćenje, kao naprimjer Buhariji. U ovom tekstu navest ćemo nekoliko primjera iz života selefa, koji nam mogu poslužiti za buđenje ambicija na putu traženja znanja i kako ne bismo klonuli duhom na tom putu.

●  U biografiji Ahmeda ibn El-Furata (Ebu Mes’uda er-Razija) navodi se da je ponavljao svaki hadis petsto puta. (Tehzibut-tehzib, 1/58.) Jedan čovjek mu se požalio: ’’Zaboravljamo hadis“, na što je on rekao: ’’A ko od vas ponavlja jedan hadis petsto puta?“ Rekoše: ’’A ko to može?“ On im reče: ’’Zato vi ne pamtite.“ (El-Mizzi, Tehzibul-kemal, 1/424.)

●  U biografiji Ebu Bekra el-Ebherija el-Malikija navodi se da je rekao: ’’Pročitao sam djelo Muhtesaru ibn Abdil-hakem petsto puta, djelo El-Esedijja sedamdeset pet puta, El-Muvetta’ isto toliko, El-Mebsut (trideset tomova) trideset puta, i Muhtesar ibnul-Berkija sedamdeset puta.’’ (Kadi Ijad, Tertibul-medarik ve takribul-mesalik, 1/427.)

●  Hatib el-Bagdadi u djelu El-Džami’ li ahlakir-ravi ves-sami’ prenosi od Alkame da je rekao: ’’Puno ponavljajte hadis, pa neće iščeznuti (iz vašeg pamćenja).“ (El-Džami’ li ahlakir-ravi ves-sami’, 1/238.)

●  Od Ibn Abbasa ed-Durija prenosi se da je rekao: ’’Čuo sam Jahju ibn Meina da kaže: ’Da nismo pisali hadis po pedeset puta, ne bismo ga znali.’“ (Tarihu Dimešk, 14/65, i Sijeru ealamin-nubela’, 11/84, 4/342.)

●  U biografiji imama Ebu Ishaka eš-Širazija navodi se da je rekao: ’’Ponavljao sam svaki ders po hiljadu puta, a ukoliko bi za dotičnu mes’elu postojao stih kojim se dokazuje, zapamtio bih cijelu kasidu.“ (Sijeru ealamin-nubela’, 18/458, Tabekatuš-šafi’ijje el-kubra, 4/115.)

●  U biografiji Ebu Bekra Galiba ibn Abdurrahmana ibn Atijje el-Garnatijje (Es-Siletu, 1/146), oca Ibn Atijje, mufessira, navodi se da je ponovio Sahihul-Buhari sedam stotina puta.

●  Ez-Zehebi u biografiji Ibn El-Adžemija spominje da je dvadeset pet puta održao dersove El-Muhezzeba. (Sijeru ealamin-nubela’, 23/115.)

●  Es-Sehavi u biografiji Abdullatifa el-Kirmanija el-Hanefija spominje da je djelo El-Muhit el-Burhani (štampano u devet tomova) iz hanefijskog fikha pročitao stotinu puta. (Ed-Dijaul-lami’, 2/418.)

●  Jednog dana je Bekr ibn Muhammed ibn Ebil-Fadl el-Ensari bio upitan o jednoj teškoj mes’eli, pa je rekao: ’’Ponovio sam ovu mes’elu na tornju jedne tvrđave u Buhari četiri stotine puta.“ (El-Muntezam fi tarihil-muluk, 9/201, Sijeru ealamin-nubela’, 19/416.)

●  Od Ibn Hišama se prenosi da je pročitao Elfijju hiljadu puta. (Tarihul-džeberuti, 2/150.)

●  El-Muzeni je rekao: ’’Pročitao sam Er-Risalu (od Šafije) pet stotina puta i svaki put sam se okoristio“, i također je rekao: ’’Čitam Er-Risalu pedeset godina i svaki put kada sam je pročitao, izvukao sam nešto što ranije nisam znao.“ (Tehzibul-esma’i vel-lugat, 1/59.)

●  Ibnul-Esir u djelu El-Meselus-sair (1/46) kaže: ’’Skupio sam u jednu knjigu tri hiljade Poslanikovih hadisa koji se koriste u praksi i ponavljao sam je deset godina, završavajući je jedanput u nedjelju dana. Tako sam radio dok je nisam ponovio petsto puta i zapamtio je tako da mi ništa iz nje ne promiče.“

●  Prenosi Ibnul-Dževzi da je jedan fakih (šerijatski pravnik) ponavljao ders puno puta, pa mu starica koja je živjela kod njega reče: ’’Vallahi, i ja sam ga zapamtila.“ On joj reče: ’’Ponovi ga“, te ga ona ponovi. Poslije nekoliko dana reče joj: ’’O starice, ponovi ders“, a ona reče: ’’Ne sjećam se.“ Tada on reče: ’’Ja ga ponavljam da mi se ne bi desilo isto što i tebi.“ (El-Hassu ala hifzil-ilm, 44.)