Saturday, November 5, 2016

Samokontrola

autor: hfz. mr. Muhammed Fadil Porča

Uzvišeni Allah nije nas na ovom svijetu stvorio bez razloga, već s tačno određenim ciljem ibadeta i pokornosti Njemu Svevišnjem. Nije nas ostavio bez kontrole i nadzora, već On sve vidi, čuje i zna o nama, kako bi sveo pravedan račun nakon što Mu se vratimo. Kaže Uzvišeni: “Zaista Allah stalno nad vama bdi” (En-Nisa, 1), i kaže: “On zna šta su radili i šta ih čeka, a oni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti.” (Ta-ha, 110)

Kako mora i treba postupati onaj koji je svjestan da ga nadzire i stalno nad njim bdi Onaj koji ne spava niti se zamara, Onaj koji mu je podario sve blagodati koje ima i kadar je u trenu mu ih uskratiti? Treba imati stid od Uzvišenog koji sve zna i o svemu je podobro obaviješten. Za Njega nema tajni niti nevidljivog, On zna ljudske misli i tajna došaptavanja ljudske duše, poznaje namjere, želje, žudnje i nadanja. On zna ljudske slabosti i strahove, potrebe i molbe.

U hadisu koji prenosi Omer, radijallahu anhu, navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ihsan (dobročinstvo) je da si Allahu u ibadetu kao da Ga gledaš, jer ako ti Njega ne vidiš, pa On tebe vidi.” (Buhari, h. 37, i Muslim, h. 7) To zahtijeva da čovjek stalno nastoji biti u ovakvom stanju, a to je svijest o Allahovoj blizini i da je stalno pred svojim Uzvišenim Gospodarom koji ga vidi u svim njegovim radnjama i stanjima, a to nužno zahtijeva strahopoštovanje i veličanje, kao i obavezu ihlasa – iskrene posvećenosti u ibadetima Njemu Uzvišenom, njihovog upotpunjavanja i usavršavanja.

Pored toga, zadužio je plemenite meleke pisare da bilježe sve ono što od nas potekne: “On ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan Rekib (prisutan) i Atid (koji bdije)” (Kaf, 18); “Nad vama bdiju čuvari, plemeniti pisari, koji znaju ono što radite” (El-Infitar, 10–12), a na Sudnjem danu naći će sve što je rekao i uradio zapisanim. Uzvišeni kaže: “Onoga dana kad svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio, a loša djela koja je učinio, poželjet će da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na Sebe opominje. Allah je milostiv prema Svojim robovima.” (Ali Imran, 30)

Tog dana čitat će sve riječi i djela koja su meleki pisari zabilježili, za koja će sa sobom svoditi račun. Uzvišeni kaže: “I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, a na Sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati: ‘Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas što ćeš svoj račun sa sobom svoditi.’” (El-Isra, 13–14)
Hasan el-Basri rekao je: “Čini što hoćeš, u manjoj ili većoj mjeri, sve dok ne umreš, a onda će se tvoja stranica saviti i bit će stavljena na tvoj vrat s tobom u kabur, sve dok ti na Sudnjem danu Knjiga ne bude pokazana otvorenom. Pravedno je postupio, tako mi Allaha, Onaj koji je učinio da sam sa sobom svodiš račune.”

I ljudske kože i organi svjedočit će na Sudnjem danu o njegovim postupcima. Uzvišeni kaže: “Na Dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi i ruke njihove i noge njihove za ono što su radili. Tog Dana Allah će im u potpunosti ono što su zaslužili isplatiti i oni će saznati da je Allah, doista, oličena istina.” (En-Nur, 24–25)

I Zemlja će toga dana kazivati o onome što se na njoj dešavalo. Uzvišeni kaže: “Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese, i kada Zemlja izbaci terete svoje, i čovjek uzvikne: ‘Šta joj je?!’ – toga Dana ona će vijesti svoje kazivati, jer joj je Gospodar tvoj naredio.” (Ez-Zilzal, 1–5) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Njene vijesti su da svjedoči protiv svakog roba i robinje o onome što su radili na njoj, tako što će reći: ‘Radio je to i to, tog i tog dana.’” (Tirmizi, hasen sahih)

Koliko se ko boji polaganja računa na Sudnjem danu, toliko će se kontrolirati, preispitivati i za njega pripremati dobrim djelima i kloniti se loših. Koliko ko bude strahovao od odgovornosti na budućem svijetu, toliko će biti bezbjedan na njemu. Uzvišeni kaže: “Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje s mnogoboštvom ne miješaju, njima pripada bezbjednost i oni su upućeni.” (El-En‘am, 82) Koliko je ko svjestan ovoga, toliko će se kontrolirati i nadzirati svoje postupke, preispitivati svoje namjere i posljedice svojih djela. Omer, radijallahu anhu, govorio je: “Teško je polaganje računa na Sudnjem danu onima koji nisu marili, pa su našli da im je Allah brojao i najmanje trunčice.”

Samokontrola i bogobojaznost, uz Allahovu pomoć, spriječili su od grijeha Allahovog poslanika Jusufa, alejhis-selam, kada ga je pozvala namjesnikova žena na grijeh, pa ga je odlučno odbio. Tako su pomognuta i trojica drugova koji su bili zatvoreni u pećini kada je stijena pala na ulaz i nije im bilo spasa osim da ih Uzvišeni izbavi nekim od njihovih dobrih dijela koja su uradili svjesni da ih Allah prati, vidi i nadzire. Tako je mlada djevojka odbila varanje da miješa vodu s mlijekom rekavši: “Majko! Ako nas Omer ne vidi, pa Gospodar Omerov nas vidi.”  Čuvši to, pravedni halifa Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, zatražio da je uda za svoga sina, pa je od njenog potomstva bio pravedni halifa Omer b. Abdulaziz, rahimehumullahu te‘ala.

Uzvišeni Allah kaže: “O vi koji vjerujete, bojte se Allaha, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i bojte se Allaha. Zaista je Allah dobro obaviješten o svemu što radite.” (El-Hašr, 18)

Molimo Uzvišenog Stvoritelja da nam podari samokontrolu i da nas učini od onih koji se preispituju prije velikog Suda kada kajanje niti tuga neće koristiti!