Sunday, September 11, 2016

Upute kur'anskih džuzeva (21-30)


Dvadeset i prvi džuz
1. Naredba da se sa sljedbenicima Knjige raspravlja na najljepši način, pa kako li onda treba biti kada se razgovara sa bratom muslimanom.
2. Kraj sure El-Ankebut govori o razmišljanju o Allahovim znamenjima i o tome da borba na Allahovom putu vodi ka Allahu.
3. Sura Er-Rum počinje govorom o porazu Bizantijaca, te da će oni, nakon tog poraza, sigurno
pobijediti. Nakon toga se daje do znanja da Allah pomaže onog koga hoće.
4. Razmisli o tome kako Allah kudi mnogobošce zbog njihovog nemara prema Ahiretu. Spoznaćeš da je pretjerano davanje pažnje ovome svijetu veliki otrov i bolest.
5. Pozivanje ljudi da razmišljaju o Allahovim znamenjima vezanim za stvaranje čovjeka, smjenu dana i noći, spuštanje kiše i sl.
6. Pozivanje ka tome da se bude ustrajan u pravoj prirodnom vjeri islamu, te napomena da su ljudska djela uzrok nereda na Zemlji, zato nemoj biti jedan od uzroka širenja tog nereda.
7. Nakon toga se ponovo upućuje poziv ka razmišljanju o Allahovim znamenjima u kosmosu. Završetak sure ukazuje na važnost strpljenja.
8. Sura Lukman počinje opisom dobročinitelja i njihove nagrade. Zatim se spominju oni koji kupuju priče za razonodu i njihova kazna.
9. Savjeti Lukmana svome sinu počinju sa pozivom ka vjerovanju u jednog Allaha, zatim dobročinstvo roditeljima i lijepo ophođenje prema njima, pa makar oni bili i mnogobošci. Primjetno je da Lukman daje prednost čišćenju vjerovanja u srcu nad djelima. Razmisli o tome i pokušaj da nađeš vezu između toga i kazivanja o Allahovim znamenjima u kosmosu, te o tome zašto mnogobošci iskreno Allaha zovu kada su u teškoći, a kada uživaju pripisuju Mu druga.
10. Kraj sure Lukman poziva ljude u pripremu za Sudnji dan, te spominje ključeve nevidljivog i nepoznatog svijeta koje poznaje samo Allah.
11. Sura Es-Sedžda počinje kazivanje o početku i završetku stvaranja i spominje se da će svako od stvorenja završiti ili u Džennet ili u Vatri.
12. U suri Es-Sedžda se spominju neke od osobina vjernika. Najvažnija svojstva koja vode čovjeka ka vođstvu u vjeri jesu strpljivost i potpuno vjerovanje.
13. Na kraju sure se nalazi poziv ka razmišljanju o Allahovim znamenjima u kosmosu kao i poziv da se napuste inadžije.
14. Na početku sure El-Ahzab Uzvišeni Allah poziva Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da bude bogobojazan. Da li se ti ljutiš kada ti neko kaže: „Boj se Allaha.”?
15. Napomena da su majke vjernika, supruge Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kao naše majke i da u tom smislu sa njima ne smijemo stupiti u brak.
16. Nakon toga se spominju određene scene bitke El-Ahzab (saveznici), koje prikazuju stanje vjernika i licemjera za vrijeme žestoke borbe.

Dvadeset i drugi džuz
1. Govor o ponašanju Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, prema svojim suprugama. Allah Uzvišeni savjetuje žene Poslanika da borave u svojim kućama. Pa da li su naše žene bolje od njih?
2. Spominjanje nekih vrlina porodice Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, te vrlina muslimana i muslimanki općenito.
3. Napomena u vezi pojedinih propisa vezanih za razvod braka, kao i propisa vezanih za hidžab majki vjernika. Allah se smilovao ženi koja njih uzme za uzor.
4. Propisi i pravila vezana za hidžab i njegovo korištenje, te njegova povezanost sa potpunom pokornošću Allahu Uzvišenom. Poslije toga se upućujue opomena licemjerima.
5. Na kraju sure El-Ahzab se spominje mjesto na kojem će završiti nevjernici i njihovi sljedbenici i napomena ljudima na odgovornost koju su preuzeli na svoja pleća.
6. Sura Saba počinje opovrgavanjem pravila mnogoboštva, kao i principa na kojima su temeljili negiranje proživljenja nakon smrti.
7. Način na koji su se vjerovjesnici ophodili prema blagodatima. Oni su Allahu zahvaljivali na njima, dok ih je većina drugih ljudi poricala.
8. U sukobu sljedbenika sa svojim poglavarima je napomena vjernicima da moraju donijeti ispravnu odluku koga će slijediti, kako se ne bi zbog toga kajali.
9. Sura se završava pozivom mnogobožaca na razmišljanje, te opomenom da ih čeka strašni dan u kojem im neće koristiti ništa drugo osim ispravnog vjerovanja.
10. Sura Fatir počinje govorom o Allahovoj milosti i blagodatima kojima je obasuo ljude. Nakon toga se ljudima daje do znanja da se moraju paziti kako ih ovaj svijet ne bi zaslijepio i kako ih šejtan ne bi nadvladao i obmanuo. Ljudima se ukazuje na Allahovu veličinu, te na njihovu potrebu za Allahom Uzvišenim.
11. Prikaz vrsta ljudi koji su naslijedili Knjigu, i ukazivanje na konačnicu koja čeka vjernike i nevjernike.
12. Na kraju se mnogobošcima predstavljaju neoborivi dokazi kojima se dokazuje njihova nemoć, te napomena da će ružne spletke pogoditi upravo one koji se njima služe.

Dvadeset i treći džuz
1. Sura Jasin na samom početku govori o Kur'anu i pozivu koji je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, uputio mnogobošcima.
2. Nakon toga se navodi pouka iz primjera stanovnika jednog sela koji su poricali poslanike, kao i primjer čovjeka vjernika koji se spasio i koji je vodio brigu o svome narodu, pa je ušao u džennet.
3. Potom se spominju neka od znamenja u kosmosu, kao i poziv mnogobošcima da vjeruju samo u jednog Allaha i da napuste obožavanje šejtana.
4. Sura Jasin se završava potvrdom Allahove moći kada je u pitanju stvaranje i proživljenje ljudi nakon smrti.
5. Početak sure Es-Saffat potvrđuje Allahovu jednoću, a kao dokaz tome su ogromna stvorenja koja niko drugi osim Njega nije u mogućnosti stvoriti.
6. Govor o proživljenju nakon smrti i nagradi koja čeka vjernike kao i kazni koja je pripremljena nevjernicima.
7. Primjer u kojem se spominje razgovor između stanovnika dženneta i vatre pojašnjava opasnost druženja sa lošim društvom.
8. Razmisli o ajetu: „A kada Nas je Nuh zovnuo, Mi smo se lijepo odazvali.“ Tvoj Gospdar na najljepši način prima dove.“ Da li si Ga ikada pozvao?
9. Ibrahimova i Ismailova pokornost Allahovoj naredbi je najbolji primjer plodova lijepog odgoja djece.
10. Na kraju se opovrgavaju pojedine sumnje koje su bile prisutne kod mnogobožaca. Zaključak sure govori o tome da će vojska Allahova zasigurno pobijediti.
11. Sura Sad govori o vrstama rasprava kako na Zemlji tako i na nebesima, pa razmisli o tome.
12. U ovoj suri se također savjetuje Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, da ne bude žalostan po pitanju onoga što mnogobošci rade, te da za uzor uzme prijašnje vjerovjesnike i da bude strpljiv kao i oni.
13. Razmisli o tome kako je Allah Uzvišeni potčinio Sulejmanu određenje stvari i dao mu potpunu vlast nad njima, ali to ga nije navelo na oholost.
14. Razmisli o načinu ponašanja vjerovjesnika prilikom upućivanja dove: I sjeti se roba našeg Ejuba kada je Gospodaru svome zavapio: Šejtan me na zlo navraća i misli lažne mi uliva.
15. Opis mjesta na kojem će okončati oni koji su bili bogobojazni, a i oni koji su u zlu svaku granicu prelazili. Nakon toga se iznosi kazivanje o Iblisu koji je zbog oholosti odbio da se pokori Allahu i učini sedždu Ademu.

Dvadeset i četvrti džuz
1. Ovaj džuz počinje nastavkom govora o iskrenom ispovijedanju vjere i prijetnji koja se upućuje mnogobošcima.
2. Ne treba gubiti nadu u Allahovu milost, jer Allah prašta sve grijehe.
3. Oni koji nisu vjerovali u gomilama će u Džehennem biti natjerani, a oni koji se budu Allaha bojali u povorkama će do Dženneta biti odvedeni. Razmisli u kojoj ćeš skupini završiti.
4. Sura El-Mu’min počinje spominjanjem Allahovog oprosta i primanja pokajanja od onoga ko se pokaje. Također se spominje i velika prijetnja i kazna koja čeka inadžije i poricatelje istine.
5. U ovoj suri se govori o raspravama i diskusijama koje se nekad vode uz argumente, a nekad bez njih.
6. Također se u ovoj suri donosi radosna vijest za one koji se od grijeha svojih pokaju. Velika im je počast to što i meleki za njih oprost mole.
7. Govor o Sudnjem danu i Allahovoj moći koja će doći do izražaja tog dana.
8. Kazivanje o vjerniku iz porodice faraona je primjer za svakog da'iju (misionara) koji želi da savjetuje svoj narod. Osjećaji i emocije nisu dovoljni, nego su uz to potrebni jaki i neoborivi dokazi.
9. Detaljni govor o mnogim Allahovim blagodatima. Nakon toga se spominje konačnica koja čeka one koji poriču Allahova znamenja.
10. Sura Fussilet govori o Kur'anu i odnosu poricatelja spram njega. I pored svoje slabosti, oni se nisu htjeli odazvati pozivu, dok su nebesa, i pored svoje veličine, prihvatila Allahovu naredbu.
11. Ukazivanje na opasnost loših prijetelja koji svojim drugovima uljepšavaju nevjerovanje i zabludu.
12. Sura Fussilet također obuhvata i neka pitanja vezana za odgoj koja imaju ulogu prilikom pozivanja ljudi u vjeru.
13. Prijetnja onima koji negiraju Allahove ajete i znamenja, te odbrana Kur’ana i napomena da je on knjiga u kojoj se nalazi lijek i uputa.
14. Na kraju se pozivaju ljudi da razmišljaju o svemirskim prostranstvima kao i o znakovima koji se nalaze u samom čovjeku. Putem razmišljanja otkriva istinu onaj koji želi da istinu otkrije.

Dvadeset i peti džuz
1. Sura Eš-Šura počinje spominjanjem Kur’ana i njegove objave, te da je on opomena Mekki, a i onima oko nje. On upozorava ljude na Sudnji Dan.
2. Allah odabira za dostavu poslanice onoga koga On hoće i nije nimalo čudno to što propisuje u vjeri ono što je propisivao i prijašnjim vjerovjesnicima.
3. Spominjanje pojedinih dokaza Allahove jednoće i moći kao što je darivanje i uskraćivanje potomaka onome kome On to želi.
4. Sura završava napomenom da je Kur'an objava koja daje život ljudskim srcima. Da li si razmišljao o tome koliko je Kur'an tvome srcu dao života?
5. Sura Ez-Zuhruf počinje govorom o vrijednosti i stepenu koji Kur'an posjeduje, zatim nastavlja govor o diskusiji sa mnogobošcima. Potom se vodi rasprava vezana za neosnovano slijeđenje predaka u načinu ispovijedanja vjere. Da li si razmišljao o negativnom uticaju koji ostavlja slijepo slijeđenje?
6. Ne brini se za nafaku, jer ju je Allah već odredio i ljude je jedne nad drugim uzdigao. Uzvišeni Allah veli: Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovome svijetu.
7. Čuvaj se lošeg prijatelja prije nego što dođe Dan kada ćeš poželjeti da si daleko od njega, ali tog trenutka kajanje neće biti od koristi.
8. U nastavku dolazi kazivanje o Musau. U njemu se navodi da je faraon na osnovu moći koje je imao zaključio da je bolji od Musaa. Zato nemoj da te obmanu ovosvjetska uživanja.
9. Napomena da će na Sudnjem danu svaka veza, osim veze zasnovane na bogobojaznosti, biti nevažna, zato budi uz dobročinitelje.
10. Razmisli o razgovoru koji će voditi stanovnici Džehennema sa njegovim čuvarem Malikom.
11. Početak sure Ed-Duhan govori o objavi Kur'ana, te o sumnji koja je bila prisutna kod mnogobožaca i Allahovoj prijetnji upućenoj njima. U njoj se govori i o uticaju oholosti na odbijanje istine, kao i o posljedicama koje imaju oholnici.
12. Poslije toga se opisuje mjesto koje čeka nevjernike, kao i mjesto koje čeka vjernike.
O prvima Allah kaže: Drvo Zekkum biće hrana grješniku.
A o drugima veli: A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti.
13. Početak sure El-Džasije govori o prostranstvima nebesa i Zemlje i pojašnjava kaznu koja čeka ohole i one koji se izruguju.
14. Pazi se da ne budeš od onih koji slijede svoje strasti, jer postoje ljudi koji su strasti svoje za boga svoga uzeli, a toga nisu svjesni.
15. Sura se završava opisom strahota Sudnjeg dana, kao i opisom nagrade koja čeka vjernike i nevjernike.

Dvadeset i šesti džuz
1. Sura El-Ahkaf počinje govorom o savršenosti stvaranja kao jednom od dokaza Allahove jednoće.
2. Nakon toga se govori o Kur'anu, a zatim o dužnosti dobročinstva prema roditeljima, kao i o pogubnosti lošeg odnosa prema njima.
3. Kroz suru El-Ahkaf se može doći do zaključka da kazna čovjeku nekada dođe u obliku blagodati, pa ga uništi: I kad ugledaše oblak na obzorju, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše: ‘Ovaj nam oblak kišu donosi.' –Ne, to je ono što ste požurivali: vjetar koji vam bolnu patnju donosi.
4. Razmisli o tome kako su džini razumjeli islam samo zbog jednog slušanja Kur'ana. Ima li neko ko bi pouku primio?
5. Na kraju sure El-Ahkaf se nalazi poziv ka razmišljanju o kosmosu, kao i napomena da će doći Dan u kojem će biti izložena sva djela, te poziv da se bude strpljiv kao što su to bili i vjerovjesnici.
6. Sura Muhammed počinje podsticanjem vjernika na borbu protiv nevjernika, te ukazivanjem na konačnicu koja čeka jednu i drugu skupinu.
7. Nakon toga se daje opis Dženneta i njegovih blagodati, kao i Džehennema i kazni u njemu, zatim se spominju licemjeri, koji su lažno tvrdili da razmišljaju o Kur'anu, samo kako bi sa sebe skinuli karakteristike dvoličnjaka.
8. Sura Muhammed se završava savjetovanjem muslimana. Na kraju Uzvišeni veli: A ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti.
9. Sura El-Feth na svome početku donosi radosnu vijest u kojoj se navodi da će se primirje na Hudejbiji završiti na najbolji način. To primirje je opisano i kao oslobođenje i kao velika pobjeda.
10. Kroz ovu suru se uliva smirenost u srca vjernika i odstranjuje se od njih svaka vrsta tuge, a licemjerima i mnogobošcima se prijeti velikim zlom koje će ih snaći.
11. Kazivanje o ugovoru na Hudejbiji i uzdizanje na poseban stepen onih koji su tom ugovoru bili prisutni. Upućuje se kritika onima koji su izostali tom prilikom i zabranjuje im se učestvovanje u oslobađanju Hajbera.
12. Veoma se jasno daje do znanja da je Allah zadovoljan učesnicima prisege pod drvetom. Pazi se da ne budeš među ljudima koji mrze one sa kojima je Allah zadovoljan.
13. Na kraju sure se pojašnjavaju osobine skupine koja će biti pobjedonosna i koja će uspjeti.
14. Sura El-Hudžurat spominje određene propise vezane za lijepo ponašanje i bonton. Potrudi se da ih pronađeš i otkriješ kako bi praktikovao ono što je lijepo i pohvalno, a klonio se onoga što je ružno.
15. Opasnost vjerovanja svim informacijama koje do nas stignu, jer veoma često posljedica toga bude kajanje, zato pokušaj da potvrdiš svaku informaciju koja dođe do tebe, a pogotovo ako dođe od nekoga ko ne vodi brigu o tome.
16. Potvrda pravila da se bratstvo zasniva na vjerovanju.
17. Spominjanje nekih pravila ponašanja kojima se jedan vjernik treba okititi.
18. Kod Allaha je najugledniji onaj ko Ga se najviše boji, zato se pazi pristranosti po bilo kojoj osnovi.
19. Svaka blagodat koju posjeduje čovjek je od Allaha.
20. Na početku sure Kaf se spominje negiranje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od strane mnogobožaca kao i argumenti koji potvrđuju mogućnost proživljenja nakon smrti.
21. Da li dok pričaš imaš na umu da sve to Allah čuje i da dva meleka zadužena za praćenje zapisuju ono što govoriš?
22. Opis smrtnog časa i onoga što slijedi nakon toga poput Sudnjeg dana, Džehennema, Dženneta i sl.
23. Kraj sure se bavi tematikom kojom se bavio i njen početak, a to je govor o kosmosu i istinitosti proživljenja nakon smrti.

Dvadeset i sedmi džuz
1. Početak sure Ez-Zarijat potvrđuje istinitost proživljenja nakon smrti i obračuna za učinjena djela. Spominje se i mjesto na kojem će okončati vjernici i nevjernici.
2. Da li se bojiš za svoju opskrbu? Allah Uzvišeni je raspodjelio opskrbu i nema nimalo sumnje da i ti u toj raspodjeli imaš svoj udio.
3. Mnogobošcima se izlažu određena kazivanja o prijašnjim narodima koji su poricali istinu, pa su uništeni. Nakon toga se Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, naređuje opominjanje ljudi.
4. Na posljetku Uzvišeni veli: Ljude i džinne samo stvorio samo da Me obožavaju. Da li si razmišljao o tome u kolikoj si mjeri ostvario cilj zbog kojeg si stvoren?
5. Početak sure Et-Tur iznosi prijetnju mnogobošcima koji su poricali istinu, a potom se spominju blagodati u kojima će uživati bogobojazni.
6. Petnaest uzastopnih pitanja prebacuju čovjeka iz jednog u drugo stanje i tjeraju ga na razmišljanje. To su pitanje koja su Džubejra b. Mut'ima dovela do islama.
7. Sura se završava napomenom o važnosti strpljivosti i obožavanja Allaha Uzvišenog. Razmisli da li ove dvije osobine imaju mjesta kod tebe.
8. Sura En-Nedžm počinje pohvalom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i potvrdom njegove bezgriješnosti, kao i potvrdom da je Kur'an objava od Allaha koji je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, stigao preko Džibrila.
9. Negiranje istinitosti božanstava koja su obožavali mnogobošci, kao i ukazivanje na ništavnost njihovog govora koji nema veze sa istinom. Nakon toga dolazi upozorenje na opasnost govora o ovim pitanjima na osnovu pretpostavki.
10. Zadnji dio sure upozorava mnogobošce na kaznu koja je ih čeka u skorije vrijeme i daje im do znanja da su i mnogobožački narodi prije njih također bili kažnjavani i brisani sa lica Zemlje.
11. Početak sure El-Kamer opominje mnogobošce Sudnjim danom čije se vrijeme skoro približilo, a opominje ih i poteškoća i mukama koje ih čekaju nakon proživljenja.
12. I u ovoj suri se mnogobošcima ukazuje na konačnicu koju su doživjeli prijašnji narodi, te da oni nisu bolji od njih.
13. Više puta se u ovoj suri ljudima daje do znanja da je pamćenje Kur'ana i uzimanje pouke iz njega veoma olakšano, ali glavno pitanje glasi: Ima li neko ko bi pouku primio?
14. Sura Er-Rahman je ljepotica Kurana i u njoj se spominje skupina blagodati, a prva od njih je podučavanje Kur'anu. Koliko Kur'ana si ti naučio?
15. Kraj sure spominje opis džennetskih bašči i blagodati koje se nalaze u njima. Da li te tvoji postupci vode ka tim baščama?
16. Početak sure El-Vaki'a spominje veoma zastrašujuće scene. Pokušaj da ih zamisliš, ako već nisi.
17. Na Sudnjem danu će, srazmjerno djelima, postojati tri skupine. Razmisli u kojoj skupini si ti.
18. Navođenje nekih osjetilnih i vidljivih dokaza koji ukazuju na istinitost proživljenja nakon smrti.
19. Sura se završava opisivanjem smrtnog časa i vraća se na govor o tri skupine ljudi.
20. Sura El-Hadid počinje opisom Allahove moći i veličine, pozivom u vjerovanje i udjeljivanje na Allahovom putu.
21. Govor o svjetlu koje će pratiti vjernike na Sudnjem danu i koje će biti nedostižno za licemjere.
22. Razmislimo na kojem smo stepenu kada je u pitanju ajet: Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene.
23. Ukazivanje na stvarnost ovog svijeta koji nije ništa drugo nego li varljivo naslađivanje. Nakon toga se ljudi pozivaju da požure kao oprostu Gospodara i Džennetu i da slijede poslanike koji se spominju na kraju sure.

Dvadeset i osmi džuz
1. U suri El-Mudžadele se spominju određeni propisi vezani za zihar1, sašaptavanje, kao i ljubav prema Allahovim neprijateljima, pa makar nam oni bili i najbliži rod. Tematika ove sure se bavi sveopćim Allahovim znanjem koje obuhvata kako vidljivo tako i nevidljivo.
2. Sura Hašr obuhvata govor vezan za bitku Beni Nadir, kao i govor o propisu plijena, vrijednosti muhadžira i ensarija, sramoćenju licemjera, stepenu Kur’ana, te spominje neka imena Allaha Uzvišenog kao i osudu mnogobožaca.
3. U suri El-Mumtehana se izlažu određeni propisi vezani za ljubav i mržnju u ime Allaha, kao i propisi koji ukazuje da ophođenje prema nevjernicima sa kojima nismo ratu treba biti drugačije nego sa onima koji ratuju protiv nas. Također se spominje i iseljenje žena i njihova prisega.
4. Sura Es-Saff opominje one koji govore, a svoj govor ne potvrđuju djelima, te podstiče na borbu. U njoj se govori i o pozivu Musaa i Isaa, kao i o trgovini od koje će ljudi imati koristi. To je trgovina sa Allahom na način na koji je opisana u suri.
1 Zihar je termin koji znači da muž svojoj supruzi kaže da mu ona više nije dopuštena kao što mu nije dopuštena ni majka.
5. Sura El-Džumu'a ukazuje na Allahovu veličinu i uzvišenost, kritikuje jevreje, iz razloga što nisu sproveli u praksu ono što su znali. Podstiču se vjernici na izvršavanje obaveze kao i na vezu sa Allahom kroz Njegovo spominjanje u koje ulazi i hutba na džumi namazu. Također se opominju, kako ih nemarnost ne bi odvratila od obožavanja Allaha.
6. U suri El-Munafikun se spominju određene osobine licemjera kojih se trebamo čuvati, te se ukazuje na propast koju će doživjeti oni koje njihov imetak i djeca odvrate od spominjanja Allaha.
7. Sura Et-Tegabun pojašnjava Allahovu veličinu i Njegovo sveobuhvatno znanje. U njoj se spominju i strahote na Dan kada se desi proživljenje, kao i napomena na opasnost i iskušenja koja čovjeka mogu zadesiti od strane njegove supruge i potomaka. Na kraju sure se podstiče na bogobojaznost i udjeljivanje imetka na Allahovom putu.
8. Sura Et-Talak nastavlja govor o propisima razvoda koji su spomenuti u suri El-Bekare, te ih povezuje sa stalnom sviješću o Allahu i dobročinstvom. Nakon toga se ukazuje na narode koji su se oglušili o naređenju Allaha i poslanika Njegovih.
9. U suri Et-Tahrim se kritikuju oni koji dozvoljene stvari smatraju zabranjenim kako bi time
zadovoljili nekoga. Supruge se podučavaju kroz ovu suru da ne budu od onih koji prave probleme svojim muževima. U nastavku se pozivaju vjernici ka odgajanju svojih porodica i spominju se strahote džehennemske vatre. Pred kraj sure se spominju po dva primjera dobrih i loših supruga.

Dvadeset i deveti džuz
1. Kroz suru El-Mulk se otkrivaju neki tragovi Allahove sveobuhvatne vlasti i spominje se prijetnja vatrom koja čeka nevjernike.
2. Sura El-Kalem se veoma mnogo bavi ukazivanjem na određene principe ponašanja, te iznosi pohvalu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kao osobi sa najljepšim moralom. U nastavku se ukazuje na jedan primjer ružnog ponašanja kroz kazivanje o jednom nevjerničkom poglavaru, a zatim se spominje priča o vlasnicima bašče iz koje se izvlači pouka da će oni koji su škrtarili biti razočarani gubitkom onoga što su posjedovali. Poslije se toga se spominje rasprava sa mnogobošcima.
3. Opis strahota Sudnjeg dana i podjele listova u kojima su zapisivana djela, i napomena da je vjera sa kojom je poslan Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, istina.
4. Sura El-Me'aridž spominje neke od strahota Sudnjeg dana, pa gdje su oni koji o tome razmišljaju? Zatim se iznosi pohvala skupini ljudi koji posjeduju određene osobine o kojima treba razmisliti.
5. U suri Nuh se iznosi kazivanje o poslaniku Nuhu i njegovim raznovrsnim načinima pozivanja ljudi u vjeri i pored toga što je njegov narod bio veoma ohol. Kroz ovo kazivanje se prožimaju uticaj i plodovi istigfara (traženja oprosta) kao i velika briga za upućivanje dove roditeljima.
6. Sura El-Džinn govori o načinu na koji su džinni primili islam, te da među njima ima i vjernika i nevjernika. U ovoj suri se nalazi i prijetnja mnogobošcima, kao i negiranje ispravnosti postupaka vračara i onih koji tvrde da znaju nevidljivi svijet.
7. Sura El-Muzzemmil pojašnjava da su ibadet i strpljivost najbolji uzroci koji pomažu da se poteškoće prevaziđu. Također se u ovoj suri podstiče na izvršavanje određenih ibadeta.
8. Sura El-Muddessir podstiče na pozivanje u Allahovu vjeru i spominje jedan od primjera koji ukazuje na one koji su poricali istinitost Kur’ana. Nakon toga se iznosi opis Sekara (Džehennema) i upućuje se kritika mnogobošcima koji glave okreću od istine.
9. U suri El-Kijame se opisuje Sudnji dan kao i događaji prije i poslije njegovog nastupanja. Razmisli o tome šta si pripremio za taj Dan.
10. Sura Ed-Dehr na veoma sažet način opisuje patnje kojima će nevjernici biti izloženi kao i blagodati koje čekaju vjernike.
11. U suri El-Murselat se potvrđuje istinitost proživljenja nakon smrti i svođenja računa. U ovoj suri se često puta ponavlja ajet: “Teško toga dana poricateljima!” Zato budi oprezan.

Trideseti džuz
1. Kroz sure ovog džuza se spominju razni događaji koji će se desiti na Sudnjem danu. Razmisli o suri En-Naba’, završetku sure En-Nazi'at i 'Abese, surama Et-Tekvir i El-Infitar.
2. Veoma se mnogo u određenom broju sura ovog džuza govori o načinu ponašanja, onom pozitivnom, a i onom negativnom. Razmisli dobro o tome.
3. Ovaj džuz govori i o Kur'anu kao istinitom govoru. Pogledaj npr. završetak sure Et-Tekvir.
4. Također se kroz ovaj džuz može primjetiti mnoštvo zakletvi pojedinim stvorenjima. U ovom džuzu postoji najviše zakletvi, a one se nalaze u suri Eš-Šems koja sadrži jedanaest njih. Razmisli zašto je to tako i u čemu je tajna u svemu tome, te zbog čega se Uzvišeni Allah kune.
5. U ovom džuzu se spominje nekoliko kazivanja o prijašnjim narodima o kojim je već govoreno u prethodnim džuzevima, osim kazivanja vezanog za Ashabu-l-Uhdud, tj. one koji su rovove kopali.
6. Ljudi se pozivaju ka razmišljanju o životu i konačnici na kojoj će završiti stvorenja. To nas sve podstiče na ulaganja truda i slijeđenje istine.
7. Prva kur'anska sura koja je objavljena nalazi se u ovom zadnjem džuzu. Radi se o suri El-'Alek koja počinje riječima: „Uči.“ Najuzvišenija knjiga koja se čita je Kur'an.
8. Džuz se završava dvjema surama koje nas odgajaju i povezuju samo sa našim Gospodarem.