Monday, April 4, 2016

Propis učenja Fatihe na namazima u kojima imam uči naglas

muhaddis, šejh Sulejman el-Ulwan

U namazima u kojima imam uči naglas onome koji je iza imama nije propisano da uči Fatihu, a učenje Fatihe na namazima na kojim imam uči u sebi je vadžib (obavezno), i ovo je najispravnije mišljenje!
A što se tiče hadisa: "…nema namaza onaj koji ne prouči Fatihu" on se odnosi na namaze u kojima se uči u sebi, kako bi tako spojili između ovog hadisa i između zabrane učenja iza imama u namazima u kojima se uči naglas.

Potvrđeno je da se Fatiha ne uči (na namazima u kojima se uči naglas) od Ebu Bekra, Omera ibn Hattaba, Alije ibn Ebi Taliba, Zejda ibn Sabita, Džabira ibn Abdillaha i drugih ashaba!
I stoji u 'Muwetti' (od imama Malika), da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, pitao ashabe :"Da li je neko od vas maloprije učio zajedno sa mnom?", pa su rekli: "Da."
Pa je on rekao: "Rekoh sebi, šta je ovo nadglašavam se sa Kur’anom?!", pa su ashabi prestali učiti iza imama.
Istima’ (u arapskom jeziku) znači slušati i šutiti,sema’ znači samo slušati. a učenjaci su se složili da se tokom učenja imama traži istima' (tj. slušanje i šutnja)!

Do imama Ahmeda je došlo da je neki čovjek rekao: "Onaj koji ne prouči Fatihu iza imama na namazu u kojem se uči naglas, njegov namaz je neispravan."
- Pa je on rekao negirajući to: "Ovo je Poslanik i ovo su njegovi ashabi, i ovo su oni koji su ih slijedili u dobru (tabini), tu je i Malik u Medini, Lejs u Misru, Ewzai’ u Šamu i Sufjan u Kufi. Da li je iko od ovih rekao da je onome koji ne prouči Fatihu iza imama (u namazima gdje se uči naglas) namaz neispravan!?"
Ovaj imam nam ovime prenosi koncezus na ovome i ovo je istina na koji upućuju dokazi!

Što se tiče hadisa: "Možda vi učite iza imama?", rekli su:"Da." Pa je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Nemojte učiti osim Fatihu!", ovaj haber je slab, a dodatak: "Možda vi učite iza imama?", je munker. (munker je onaj hadis koji prenosi slab prenosilac, koji protivurječi onome što je prenio pouzdan prenosilac), tako kažu imam Ahmed i šejhu-l-islam Ibn Tejmijje i na njegovu neobičnost (ili rijetkost) je ukazao imam Tirmizi.

U tefsiru Allahovih, azze we dželle, riječi: "Vaša dova je uslišana", neki komentatori Kur'ana kažu: "Musa je dovio, a Harun je izgovarao: 'Amin', pa je Allah rekao da su obojica dovili."
Tako i ti, kad izgovoriš 'Amin' (Allahu uslišaj) za imamom, kao da si učio.

Onaj koji bude učio Fatihu iza imama u namazu gdje se uči naglas, neće se okoristiti ni od svog učenja, niti od imamovog učenja, a to njegovo učenje će biti bez razmišljanja!

Kako ćemo narediti onome ko klanja iza imama i da uči i da šuti istovremeno!?
Uzvišeni Allah nije u čovječijim prsima stvorio dva srca!!!
A Allah kaže: "A kad se Kur’an uči - slušajte ga i šutite da bi vam se milost ukazala!"
Vidjeli smo mnoge koji su upali u vesvese (šejtanska došaptavanja), zbog toga što su učili Fatihu iza imama na namazima gdje se uči naglas; Završi namaz pa se pita: "Da li sam proučio Fatihu ili ne?!", pa nekada ponavlja jedan namaz više puta.