Tuesday, April 5, 2016

Općenite odlike Kur'ana

priredio: prof. Hajrudin Ahmetović

Odmah u prvoj rečenici, prvom ajetu, nakon sure El-Fatiha spominje se opis Kur'ana da je on uzvišena knjiga u koju nema nimalo sumnje i ona je uputstvo samo bogobojaznim robovima.
Dakle, stoji u prijevodu značenja: „Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 2.)

Od odlika Kur'ana jeste i što je njegova objava počela u posebno vrednovanom mjesecu – ramazanu. Uzvišeni Allah rekao je: „U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 185.) A to je bilo u berićetnoj blagoslovljenoj noći: „Mi smo ga počeli objavljivati u blagoslovljenoj noći.“ (Prijevod značenja Ed-Duhan, 3.)

Od odlika Kur'ana jeste i spuštanje milosti prilikom njegova slušanja: „A kada se Kur'an uči, vi ga slušajte i šutite da bi vam se milost ukazala.“ (Prijevod značenja El-E'araf, 204.)

Kur'an je opisan veličanstvenošću: „Mi smo ti objavili sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur'an veličanstveni.“ (Prijevod značenja El-Hidžr, 87.)

Opisan je uputstvom: „Uistinu, ovaj Kur'an upućuje na jedini ispravni put.“ (Prijevod značenja El-Isra, 9.)

Uzvišeni Allah se zaklinje njime: „Tako Mi Kur'ana mudrog, ti si, uistinu, poslanik.“ (Prijevod značenja Jasin, 2-3.)

Naređeno je da se uči Kur'an: „Naređeno mi je da budem musliman i da učim Kur'an!“ (Prijevod značenja En-Neml, 91-92.)

Naređeno je i da se razmišlja o njegovim značenjima: „A zašto oni ne razmisle o Kur'anu?!“ (Prijevod značenja Muhammed, 24.)

Allah svjedoči da u Kur'anu nema suprotnosti i protivrječnosti: „Mi u ovom Kur’anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili, u Kur’anu na arapskom jeziku, u kome nema nikakve protivrječnosti, da bi se Gospodara svoga pobojali.“(Prijevod značenja Ez-Zumer, 27-28.)
Zbog brojnih odlika Kur'ana brojna su njegova imena i svojstva.