Sunday, March 27, 2016

Ljubav i mržnja u ime Allaha

priredio: prof. Sanel Ramić
autor: šejh Salih Fewzan
izvor: “Muhadaratun fil -‘aqideti wed-da’wa”

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, nek je selam i salavat na poslijednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je pečat svim vjerovjesnicima, na njegovu porodicu i ashabe, i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjega dana, a zatim: Ova akaidska tema, o kojoj ćemo govoriti je, bez sumnje, jako značajna i važna, ali se mnogo ljudi odnosi nehajno prema njoj. To je ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha (El-Vela'u vel-Bera'u).

Najčvršća stega imana je ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha, kako je došlo u hadisu. Šta znači ljubav u ime Allaha, i šta su njeni znakovi? Zašto je Allah zabranio uzimanje za prijatelje naše i Njegove neprijatelje? Da li će ljubav i mržnja biti radi neke dunjalučke koristi? Kako novotarija postaje omražena kod Allaha i Njegova Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem? Na ova i još neka pitanja pokušat ćemo da odgovorimo u toku ovog izlaganja. Molimo Allaha da učini naša djela iskrenim u Njegovo ime, da nam podari da se okoristimo mi i drugi muslimani! Amin!…

PRVO: LJUBAV U IME ALLAHA 


1. ZNAČENJE “EL-VELA”

‘U Ono što se misli pod “El-Vela'u” je povezivanje i zbližavanje muslimanskih srca, njihovih veza, njihova međusobna ljubav u ime Allaha, kao i njihovo međusobno potpomaganje i saradnja. Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala: ” Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam – vaš Gospodar, zato se samo Meni klanjajte! ” (Prijevod značenja, Al-Anbijā’, 21.)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ” Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer tijela, ako oboli jedan organ, ostatak tijela obuzme groznica i nesanica.” (Buharija i Muslim) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ” Vjernici su među sobom poput čvrste građevine, čiji se dijelovi međusobno podupiru!”. ” (Buharija i Muslim) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Niko od vas neće dostići potpuno vjerovanje, sve dok ne bude želio i volio svome bratu o¬no što želi i voli samome sebi. ” (Buharija i Muslim) “El-Vela'u” je bliskost i zbližavanje srca sljedbenika Islama, i to je osnova “El-Vela’ “, makar njihova tijela bila daleko jedna od drugih. Vjernici se međusobno vole, makar jedni bili na istoku, drugi na zapadu, makar njihova vremena bila različita, onaj koji je prije voli onoga koji je poslije njega došao, i obrnuto. Allah, ‘azze ve džell, kaže: “Oni koji poslije njih dolaze – govore: ‘Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!’ ” (Prijevod značenja, Al-Ḥašr, 10.)

Iman je taj koji povezuje mu'minska srca onih prije i oni koji poslije dolaze, sve do Sudnjeg dana, ma gdje da se nalaze, jer su oni braća, poput zgrade, jedan drugog podupire. Ovo su svojstva vijernika, koje je Allah, subhanehu ve te'ala, opisao u Kur'anu. “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. – Allah je doista silan i mudar.” (Prijevod značenja, At-Tawba , 71.) Allah je pojasnio u ovom ajetu osobine vjernika, koje se razlikuju od osobina munafika, opisujući vjernike da su jedni drugima prijatelji. Riječ koja je došla u ajetu “evlija” je od riječi “el-velaje” što znači ljubav, međusobno potpomaganje i zajednička riječ.

2. ZNAKOVI MEĐUSOBNE LJUBAVI MEĐU MUSLIMANIMA 

Znakovi ljubavi su:

a) Međusobno posjećivanje (zijareti) Zaista je od znakova ljubavi u ime Allaha i međusobno bratsko posjećivanje, kako je došlo u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji bilježi Muslim, da je jedan čovjek posjetio svog ahbaba u drugom mjestu, pa mu je Allah poslao Meleka ( u liku čovjeka), koji ga upita: “Gdje si pošao?” “Idem u zijaret ahbabu u ovom mjestu.” Melek reče: ” Da li to radiš radi neke usluge koju mu želiš uzvratiti?” Čovjek odgovori: “Ne, već to radim iz ljubavi u ime Allaha prema njemu.” Melek mu na to reče: “Ja sam Allahov izaslanik tebi, kako bih te obavijestio da te je Allah zavolio radi tvoje ljubavi prema tom čovjeku. ”

b) Druženja sa vjernicima Od znakova ljubavi je druženje sa vjernicima, posjećivanje njihovih skupova, jer su oni džemat muslimana, kroz koji se ogleda jedinstvo muslimana. Allah, tebareke ve te'ala, kaže: “Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i naveče u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovom svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti .” (Prijevod značenja , Al-Kahf, 28.)

c) Naređivanje na dobro i zabranjivanje zla Ono što proizilazi iz ove ljubavi je naređivanje na dobro i zabranjivanje lošeg. Musliman je taj koji ukazuje svome bratu na svaki hajr, jer je u tome velika korist, bilo da se radi o trenutnoj, ili onoj koja će doći, kao što zabranjuje loše postupke koji su u suprotnosti sa Kur'anom i Sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Allah, subhanehu ve te'ala, opisujući vjernike, kaže: “…traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. – Allah je doista silan i mudar.” (Prijevod značenja , At-Tawba, 71.) Ovo su znakovi imana, i ljubavi u ime Allaha.

DRUGO : MRŽNJA U IME ALLAHA I NJENI ZNAKOVI 

1. ZABRANA PRIJATELJOVANJA SA JEVREJIMA I KRŠĆANIMA 

Allah je naredio vjernicima da uzimaju za prijatelje samo vjernike, kao što im je zabranio da uzimaju Njegove neprijatelje za prijatelje. Allah, ‘azze ve džell, kaže: “O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i Kršćane! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine.” ( Prijevod značenja, Al-Mā'ida, 51.) Allah je zabranio prijateljovanje sa Jevrejima i kršćanima, a to obuhvata: osjećaj ljubavi u srcu prema njima, njihovo potpomaganje protiv vjernika, zalaganje za njih i pravdanje onoga na čemu su, odavanje priznanja njima i pohvala, diviti im se… Sve ovo spada pod prijateljovanje s njima. Onaj ko ih voli iz srca, takav već prijateljuje s njima, takav je od njih.

Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: “A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati.” (Prijevod značenja, Al-Mā'ida, 51.) “Vaši zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju. ” “Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allahova strana će svakako pobijediti. ” (Prijevod značenja, Al-Mā'ida, 55.,56.) “O vjernici, ako ste pošli da se na putu Mome borite i da naklonost Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajte – oni poriču Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato što u Allaha, Gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a Ja znam i ono što tajite i ono što javno činite. Onaj od vas koji to bude činio s pravog puta je skrenuo.” (Prijevod značenja, Al-Mumtaḥina, 1.)

2. ZABRANA PRIJATELJOVANJA SA ALLAHOVIM NEPRIJATELJIMA, MAKAR BILI NAJBLIŽI ROD 

Allah, tebareke ve te'ala, zabranjuje vjernicima prijateljovanje sa njegovim neprijateljima, makar oni bili od uže familije. Kaže Allah: “Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u Džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će sigurno uspjeti.”( Prijevod značenja, Al-Muğādala, 22.) Vjernik mrzi Allahove neprijatelje, jer je on Allahov štićenik, makar oni bili i najbliži rod od očeva, sinova, braće.

Allah nam navodi primjer Ibrahima, alejhi selam, kada se odrekao svoga oca, kako bi nam bio uzor, pa kaže: “Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada su narodu svome rekli: “Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate; mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati sve dok ne budete u Allaha, Njega jedinog, vjerovali!”, – ali nisu riječi Ibrahimove ocu svome; “Ja ću se moliti da ti oprosti, ali te ne mogu od Allaha odbraniti.” – Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti.” ( Prijevod značenja , Al-Mumtaḥina, 4.) Na drugom mjestu Uzvišeni kaže: “Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce, makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni stanovnici u Džehennemu biti. ” “A što je Ibrahim tražio oprosta za svoga oca bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao. A čim mu je bilo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Ibrahim je doista bio pun sažaljenja i obazriv.” ( Prijevod značenja, At-Tawba, 113.-114.)

Allah navodi slučaj Ibrahima u suri Merjem, kada je pozvao svoga oca da obožava Allaha, da se kloni kumira i kipova, međutim kada je Ibrahim uvidio da njegov otac ne želi da se odrekne kipova i da je ustrajan u njihovom obožavanju kazao je : “I napustiću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate i klanjaću se Gospodaru svome; nadam se da neću biti nesretan u klanjanju Gospodaru mome.”( Prijevod značenja, Merjem, 48.) Ibrahim je napustio njih i kipove koje obožavaju, i ovako treba da postupe nosioci imana u Allaha, istinski vjernici. Treba da vole vjernike u ime Allaha, makar oni bili daleko od bilo kakve rodbinske veze, ili mjesta i vremena. Da budu istinska braća, koju povezuje nit imana, u bilo kom vremenu i prostoru, na ovakvoj jasnoj akidi. Mu'min je neprijatelj nevjerniku, jer je taj neprijatelj Allahu, makar mu bio najbliži rod, i tako će biti sve dok je on neprijatelj Allahu, subhanehu ve te'ala. Allah, ‘azze ve džell, kaže: “Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na Zemlji i nered veliki.” (Prijevod značenja, Al-Anfāl, 73.) Riječi “إِلَّا تَفْعَلُوه ُ ” ( ne postupite li tako) ,tj. ako ne uzmete vjernike za prijatelje, a nevjernike za neprijatelje, nastaće velika fitna i smutnja na Zemlji, što bi značilo da bi istinu prekrila laž. Kada se nevjernici izmješaju sa vjernicima dolazi do velike smutnje u akidi, kao što vjernik biva pod uticajem nevjerničke akide koja ostavlja traga na njega. Ova fitna, smutnja i nered, nastaje kada nestane razlike između vjernika i nevjernika, kada se jedni s drugim izmiješaju. Zbog toga ljubav i mržnja bivaju radi imana i kufra, ne zbog nečeg drugog.

TREĆE : LJUBAV I MRŽNJA NE BIVAJU ZBOG OVOSVJETSKIH DOBARA 

Insan se ne voli zbog neke dunjalučke koristi, bez obraćanja pažnje na stanje njegove vjere, niti se mrzi i prezire zbog dunjaluka. Treba da se prezire zbog njegove nepokornosti Stvoritelju, tebareke ve te'ala, jer je, u protivnom, to obilježelje munafika (licemjera). Ljubav radi dunjalučkih interesa je dokaz slabosti imana. Zbog toga je kazao Abdullah ibn Abas, radijallahu ‘anhuma: “Počelo je bivati bratsvo na osnovama dunjaluka , a to neće ništa koristiti.” Što znači da ovakva veza ne koristi kod Allaha, ‘azze ve džell, već naprotiv, nanosi veliku štetu. Zato nije dozvoljeno muslimanu da mrzi svoga brata u vjeri, ako između njih nastane neki spor, ili pogrešno razumijevanje. Nije dozvoljeno mrziti svoga brata, niti ga izbjegavati zbog toga. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ” Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata više od tri dana.” (Buharija) Razilaženje postoji , i ono se treba popraviti, vraćajući se Allahovim propisima da nam presude, ali i pored toga, ostaje imanska ljubav u srcu, koju ne treba da poremeti pohlepa za dunjalukom.


ČETVRTO : LJUBAV PREMA ALLAHU I NJEGOVOM POSLANIKU NE POSTIŽE SE INOVACIJAMA U VJERI 

Ima onih koji se pozivaju da vole Allaha, tebareke ve te'ala, i njegovog Poslanika, sallallaju alejhi ve sellem, a u isto vrijeme rade razne novotarije, govoreći da je to iz ljubavi prema Poslaniku . Proslavlja rođenje Poslanika (Mevlud), koji je novotarija u vjeri, govoreći da je iz ljubavi prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a da onaj koji ne proslavlja Mevlud, ne voli Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je očita greška, čak neprijateljstvo prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: “Ko uradi kakvo djelo, koje nije u skladu sa onim na čemu smo mi, takvo se djelo odbacuje. ” (Muslim) Ovakav čini novotariju i govori da je to iz ljubavi prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a to nije ništa drugo do neprijateljstvo i mržnja prema Allahu i Poslaniku. Takav da voli Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, slijedio bi ga, ostavio bi novotarije i krivovjerje, jer je Poslanik to zabranio. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ” Čuvajte se novina u vjeri, svaka novina je novotarija, a svaka novotarija je zabluda. ” (Ebu Davud, Trimzi) Također ima onih koji tvrde da vole Allahove evlije, uzimajući ih za božanstva pored Allaha, time što im prinose žrtvu, tavafe oko njihovih kaburova, njima ze zavjetuju, traže od njih berićet i dr.,a govori : ” Ja volim Allahove evlije.” Zar je ovo ljubav prema Allahovim evlijama!? Njemu ćemo kazati da laže i da to što čini nije ništa drugo do mržnja i neprijateljstvo prema Allahovim evlijama, jer Allahove evlije nisu zadovljne sa tim što čini. Onaj ko je zadovoljan s tim, i druge poziva tome, takav je od Allahovih neprijatelja, a nikako od Allahovih evlija. Prave Allahove evlije se odriču takvih, kao što nas Allah obavještava u Kur'anu: “Kada ljudi budu sabrani, oni će im biti neprijatelji i poreći će da su im se klanjali.” (Prijevod značenja, Al-Aḥqâf, 6.)‌ “A na Dan kad ih sve sabere, pa meleke upita: “Zar su se ovi vama klanjali?” “oni će odgovoriti: “Hvaljen neka si, Ti si Gospodar naš, između nas i njih nije bilo prijateljstva; oni su se džinnovima pokoravali i većina njih je vjerovala u njih.” (Prijevod značenja, Saba, 40.-41.)


PETO : ZNAK LJUBAVI PREMA ALLAHU I NJENI PLODOVI

Kada su Jevreji počeli tvrditi da vole Allaha, subhanehu ve te'ala, Allah ih je iskušao ajetima: “Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – a Allah prašta i samilostan je.” “Reci: “Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!” A ako oni glave okrenu – pa, Allah, zaista, ne voli nevjernike.” (Prijevod značenja, Āli'Imrān, 31.- 32.) Znak Allahove ljubavi je slijeđenje Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a znak Allahove mržnje je neslijeđenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je jasna razlika, kako kaže Allah: “Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – a Allah prašta i samilostan je.” Allah je spomenuo znak ljubavi prema Allahu i njen plod. Njen znak je slijeđenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a plod je sadržan u riječima: ” i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – a Allah prašta i samilostan je.” Zatim je Allah spomenuo znak njegove srdžbe prema robu , u riječima: ” A ako oni glave okrenu”, tj. od pokornosti Allahu i Njegovom Poslaniku, to je znak mržnje prema Allahu i Njegovom Poslaniku . “Pa, Allah, zaista, ne voli nevjernike.” Ljubav i mržnja u ime Allaha nije ono što se priziva, ona je stvarnost koja treba imati znak, i jasan dokaz. Molim Allaha, ‘azze ve džell, da nas učini od onih koji se vole u ime Allaha, koji se obilaze u Njegovo ime, koje će Allah sakupiti na Sudnjem danu u Njegovom hladu, kada drugog hlada, osim Njegovog, neće biti! Amin!