Monday, February 29, 2016

Zaista je vjernik dobar u svemu

autor: šejh Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan

Prenosi se se od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, da je Allahov Poslanik ﷺ (sallallahu alejhi ve sellem) rekao: “Zaista je Allah dobar i ne prima ništa osim dobro, i doista je Allah naredio vjernicima ono što je naredio i poslanicima i kaže u Kur'anu: ‘O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite.'”
(Hadis bilježi Muslim)

Imam ibn Redžeb rahimehullah, je rakao: “Značenje ovog hadisa je da je On Uzvišeni svet i da nema manjkavosti ili nedostataka te voli da se i vjernici tako vladaju. Na isti način se opisuju vjernici: ‘A čestite žene su za čestite muškarce i čestiti muškarci su za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore.'” (En-Nur, 23)

Ovim se misli na to da oni nemaju veze sa bludom. Sa ovim kao i dijelom hadisa “i ne prima ništa osim dobro” se na jedan uopšten način želi reči da Uzvišeni Allah prima samo ona djela koja su dobra i nisu pokvarena neiskrenošću, pretvaranjem pred ljudima, samodopadanjem; od imovine koju čovjek udjeli mora biti stečena na halal način.

Uzvišeni Allah je opisao vjernike dobrim rekavši: “One kojima će meleki duše uzeti – a oni čisti, dobri…” (En-Nahl, 32)

Doista će meleci govoriti prilikom smrti: “Izađi, o ti dobra dušo koja si bila u dobrom tjelu, uistinu će ih meleci selamiti kada budu ulazili u Džennet i govoreće im: ‘Bili ste dobri, pa uđite u Džennet ostajeći vjećno!’ “

Kod vjernika je sve dobro – srce, jezik, tijelo shodno tome koliko se imana nastanilo u njegovom srcu i koliko zikra se pojavilo na jeziku i koliko je dobrih djela tijelo uradilo; sve to je plod imana – sva dobra djela su ona koja Allah azze ve džel, prima. Jedna od najvećih stvari s kojima se postiže ta dobrota djela kod vjernika je ljepota halal ishrana – time se čisti njegovo djelo.

Što se tiče sadake iz imetka koji je haram, ona nije primljena, kao što stoji u muslimovom “Sahihu” od ibn Omera, radijellahu anhu., da je Vjerovjesnik ﷺ, rekao: “Allah neće primiti namaz bez abdesta, niti će primiti sadaku koja je od prevare.”