Tuesday, January 5, 2016

Vjerodostojni jutarnji i večernji zikrovi

odgovorio: dr. Zijad Ljakić

Pitanje:
Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Jednom prilikom ste govorili da nisu svi jutarnji i večernji zikrovi koji su navedeni u knjižici Hisnul-muslim vjerodostojni. Pa ako možete da pojasnite detaljnije koji zikrovi su vjerodostojni a koji nisu.
Allah vam povećao znanje.

Odgovor:
Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

To je tačno. Od 24 jutarnja i večernja zikra koji su spomenuti u knjizi Hisnul-muslim, samo 12 zikrova su vjerodostojni po ocjeni nekoliko savremenih muhaddisa, poput šejha Abdullaha Es-S'ada, Sulejmana El-'Ulvana, Abdulaziza Et-Tarifija i drugih, sa malim razlikama među njima. Neki od tih 24 zikra su dnevni ili noćni zikrovi, greškom su ubrojani u jutarnje i večernje. Dok su neki zikrovi prenešeni u slabim hadisima, mada su ih neki učenjaci, poput šejha Albanija i Bin Baza – na čije se ocjene oslonio autor knjige Se'id El-Kahtani, ocijenili dobrim ili vjerodostijnim na osnovu više slabih rivajeta u kojima su prenešeni. Nema smetnje da se zikri po svim navedenim zikrovima, ovdje je riječ o tome koji su od njih zaista vjerodostojni.  

U narednom tekstu biće navedeno 12 vjerodostojnih zikrova (na arapaskom, u transkripciji i prijevodu), a svi drugi zikrovi koji nisu spomenuti, poput učenja Ajetul-kursija, sura Ihlasa, Felek i Nas i slično, su slabi, tako da nema potrebe da se navode.

ZIKROVI KOJI SE UČE I UJUTRO I NAVEČER:

1- Asbahna ve asbeha-l-mulku li-l-Lahi, ve-l-hamdu li-l-Lahi, la ilahe ille-lLahu vahdehu la šerike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ’ala kulli šej’in kadir. Rabbi es’eluke hajre ma fi haze-l-jevm ve hajre ma ba'dehu, Ve e'uzu bike min šerri haze-l-jevm ve šerri ma ba'dehu. Rabbi e'uzu bike mine-l-keseli ve sui-l-kiberi. Rabbi e'uzu bike min ’azabin fi-n-nari ve ’azabin fi-l-kabr

Osvanusmo i osvanu svekolika Allahova vlast. Hvala Allahu i nema boga osim Njega Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i svaka pohvala i on nad svačim ima moć. Allahu, molim Te za sva dobra ovog dana i za dobra poslije njega. I utječem ti se od zla ovog dana i zla poslije njega. Gospodaru moj, Tebi se sklanjam pred lijenošću i zlohudom ohološću. Tebi se sklanjam pred kaznom Džehennema i kaburskom kaznom. (Muslim) (JUTARNJI ZIKR)

Emsejna ve emse-l-mulku li-l-Lahi, ve-l-hamdu li-l-Lahi, la ilahe ille-lLahu vahdehu la šerike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ’ala kulli šej’in kadir. Rabbi es’eluke hajre ma fi hazihi-l-lejleti ve hajre ma ba'deha, Ve e'uzu bike min šerri hazihi-l-lejleti ve šerri ma ba'deha. Rabbi e'uzu bike mine-lkeseli ve sui-l-kiberi. Rabbi e'uzu bike min ’azabin fi-n-nari ve ’azabin fi-l-kabr

U noć uđosmo i noć dočeka svekolika Allahova vlast. Hvala Allahu i nema boga osim Njega Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i svaka pohvala i on nad svačim ima moć. Allahu, molim Te za sva dobra ove noći i za dobra poslije nje. I utječem Ti se od zla ove noći i zla poslije nje. Gospodaru moj, Tebi se sklanjam pred lijenošću i zlohudom ohološću. Tebi se sklanjam pred kaznom Džehennema i kaburskom kaznom. (Muslim) (VEČERNJI ZIKR)

2- Allahumme bike asbahna ve bike emsejna, ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-n-nušur

Allahu, Tvojom voljom dočekasmo jutro i Tvojom voljom uđosmo u noć. Tvojom voljom živimo, prema Tvojoj volji umiremo i prema Tvojoj volji bivamo ponovo proživljeni. (Tirmizi) (JUTARNJI ZIKR) 

Allahumme bike emsejna ve bike asbahna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-l-mesir

Allahu, Tvojom voljom u noć ulazimo i jutro dočekujemo, Tvojom voljom živimo i umiremo i Tebi se vraćamo). (Tirmizi) (VEČERNJI ZIKR)

3- Asbahna 'ala fitreti-l-islami ve 'ala kelimeti-l-ihlasi ve ’ala dini nebijjina Muhammedin, s.a.v.s.,ve 'ala milleti ebina Ibrahime hanifen muslimen ve ma kane mine-l-mušrikin.

"Jutro smo dočekali u krilu islama, na principima šehadeta (riječi: la ilahe illAllah - nema istinskog božanstva osim Allaha), u vjeri vjerovjesnika našega, Muhammeda i u vjeri praoca našeg Ibrahima, a.s., iskrenog monoteiste, muslimana, koji nije bio idolopoklonik". (Ahmed) (JUTARNJI ZIKR)

Emsejna 'ala fitreti-l-islami ve 'ala kelimeti-l-ihlasi ve ’ala dini nebijjina Muhammedin, sallallahu alejhi we sellem, ve 'ala milleti ebina Ibrahime hanifen muslimen ve ma kane mine-l-mušrikin.

"Noć smo dočekali u krilu islama, na principima šehadeta (riječi: la ilahe illellah), u vjeri vjerovjesnika našega, Muhammeda i u vjeri praoca našeg Ibrahima, a.s., iskrenog monoteiste, muslimana, koji nije bio idolopoklonik". (Ahmed) (VEČERNJI ZIKR)

4- Allahumme Ente Rabbi, la ilahe illa Ente, halakteni ve ene 'abduke ve, ene 'ala ahdike ve va' dike mesteta'tu e'uzu bike min šerri ma sana'tu, ebu'u leke bi ni'metike 'alejje, ve ebu'u bi zenbi, fagfir li, fe innehu la jagfiru-z-zunube illa Ent

Allahu, Ti si Gospodar moj, nema boga osim Tebe, stvorio si me i ja sam Tvoj rob, ja sam na tragu zavjeta Tebi datog, i obećanja Tvog u svojim granicama. Tebi se sklanjam pred zlom koje sam počinio, priznajem blagodati Tvoje prema meni, Tebi priznajem svoje grijehe. Stoga, oprosti mi, jer osim Tebe niko drugi grijehe ne oprašta. (Buharija)

5- Allahumme Fatire-s-semavati ve-l-erdi, ’Alime-l-gajbi ve-š-šehadeti, Rabbe kulli šej’in ve melikehu: Ešhedu en la ilahe illa Ente, e'uzu bike min šerri nefsi ve min šeri-š-šejtani ve širkih

Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoče skrivenog i pojavnog (svijeta), Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju, svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se sklanjam pred zlom svoje duše, i pred zlom šejtana i njegovog širka. (Ebu Davud, Tirmizi)

6- Allahumme inni es’eluke-l-'afijete fi-d-dunja ve-lahireti. Allahumme inni es’eluke-l-'afve ve-l-'afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. Allahumme-stur 'avrati ve amin rev'ati. Allahumme-hfazni min bejni jedejje ve min halfi ve 'an jemini ve 'an šimali ve min fevki ve e'uzu bi ’azametike en ugtale min tahti

Allahu, molim Te za Tvoju zaštitu na dunjaluku i na ahiretu. Allahu, molim Te za oprost i zaštitu Tvoju u vjeri, na dunjaluku, u porodici i mojoj imovini. Allahu, zakloni moja sramna djela, a umiri moju bojazan. Allahu, sačuvaj me sa moje prednje strane, te od svega što me može zadesiti sa leđa, zdesne ili lijeve strane i odozgo. Prizivam Tvoju Veličinu da ne budem ščepan odozdo. (Ebu Davud, Nesai i Ibn Medže)

7- La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli šej’in kadir (10 X)

Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada vlast nad svim i sva pohvala. On sve može. (Muslim)

8- Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi (100 X).

Neka je veličanstven i hvaljen Allah. (Muslim)

9- Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegis, aslih li še’ni kullehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ’ajn.

O Ti, Živi, Postojani Održavatelju, molim Te za Tvoju obilatu milost – popravi moje stanje u svakom pogledu i ne prepusti me meni samome ni jednoga trena. (Hakim)

10- Raditu bi-l-Lahi Rabben ve bi-l-islami dinen ve bi Muhammedin nebijen, salla-l-Lahu ’alejhi ve sellem (3X)

Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, vjera islam, Muhammed, a.s., vjerovjesnik. (Ebu Davud, Tirmizi i Ahmed)

SAMO JUTARNJI ZIKROVI:

11- Subhana-l-Lahi ve bi hamdihi ’adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete ’Aršihi ve midade kelimatihi (3 X).

Neka je slavljen i hvaljen Allah u razmjerama brojnosti Njegovih stvorenih bića, u razmjeri Njegovog zadovoljstva, težine Njegova prijestolja (Arša) i mnoštva osebujnosti Njegovih riječi. (Muslim)

SAMO VEČERNJI ZIKROVI:

12- E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min šerri ma haleq (3 X).

Pomoću savršenih Allahovih riječi, zaštićujem se od zla svega onoga što je On stvorio. (Tirmizi i Ahmed)