Sunday, September 6, 2015

Uloga arapskog jezika u islamu

autor: šejhul islam Ibn Tejmijje

Navikavanje da se govori drugi jezik osim arapskog, koji je simbol Islama i jezik Kur'ana, pa da se ta navika udomaći u zemlji, u kući, među članovima porodice, među prijateljima, na trgovima, u obraćanju (islamskim) vlastima, ulemi, itd., bez sumnje je mekruh (omrznuto), jer to znači oponašanje kafira, što je samo po sebi mekruh, kao što je ranije rečeno.

Kad su prve generacije muslimana otišle da žive u Siriju i Misir, gdje su ljudi govorili grčki, i u Irak i Hurasan, gdje se govorio prezijski, kao i u Sjevernu Afriku, gdje se govorio berberski, oni su naučili stanovnike ovih zemalja arapski, tako da je arapski postao domaći jezik, i svi stanovnici, muslimani i kafiri, su se njime sporazumjevali. Takav je slučaj bio sa Hurasanom u prošlosti, dok ljudi nisu postali lijeni u očuvanju jezika, i navikli se da govore perzijski, sve dok većina njih nije zaboravila arapski. Bez sumnje, ovo je omrznuto.

Najbolji način da se postane blizak sa arapskim jezikom je da se kao mlad ili dijete učiš arapski u školi ili domu, tako da to postane simbolom Islama i njegovih pripadnika. Ovo će olakšati ljudima da lakše razumiju Kur'an i Sunnet, riječi selefa, za razliku od osobe koja mora da se nauči jedan zatim drugi, pa mu to postane teško.

Znaj da navikavanje da koristiš arapski ima jasan i jak uticaj na razmišljanje, ponašanje i vjerske obrede. Takođe jasan je efekat arapskog jezika na uticanje da se slijede rane generacije-selefa i tabi'ina. Štaviše, arapski jezik je dio Islama, i njegovo poznavanje je obligatna dužnost. Ako je dužnost razumjeti Kur'an i hadis, a oni se ne mogu razumjeti bez poznavanja arapskog jezika, znači da se ova obaveza takođe mora ispuniti.

Postoje obaveze nad svakom osobom (fardul ‘ajn), a ostale su obaveze džema'ata ili ummeta (fard kifaja-ako neko izvrši, spada odgovornost sa ostalih). To je značenje govora koji se prenosi od Ebu Bekra ibn ebi Šejbe koji kaže: Isa'a ibn Junus nam je rekao od Sevra od Omera ibn Jezida da je Omer pisao ebu Musi el Ešariju, radijAllahu ‘anhu, i da mu je rakao: “Učite sunnet i učite arapski; učite Kur'an na arapskom jer to je arapski.”
A drugi hadis od Omera, radijAllahu ‘anh, kaže: “Učite arapski jer je to dio vaše vjere, i učite kako se djeli ostavština onih koji umru, jer su ovo dijelovi vaše vjere.”
Ovo naređenje Omera, da se uči arapski i Šeri'at, kombinuju stvari koje su neophodne, jer Islam podrazumjeva shvatanje riječi i djela.