Monday, September 14, 2015

Šta je to novotarija?

odgovorio: šejh Ibn Usejmin, rahimehullah

PITANJE:
Šta znači novotarija i kako se može objasnit ? Da li postoji lijepa novotarija? Šta znače riječi Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Ko uvede u islam lijep sunnet!?” Da vas Allah, dželle šanuhu, nagradi!

ODGOVOR:
Novotarija se u Šerijatu može definisati kao: ”Obožavanje Allaha, subhanehu ve te‘ala onako kako to Allah, dželle šanuhu, nije propisao.” Može se definisati i kao: “Obožavanje Uzvišenog Allaha, subhanehu ve te’ala, suprotno od onoga  na čemu je bio Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kao i četvorica pravednih halifa.”


Prva definicija je uzeta iz riječi Allaha, subhanehu ve te’ala: ”Zar oni da imaju bogove koji im propisuju od vjere ono što Allah nije naredio… ?
 Druga definicija je uzeta iz riječi Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem:  ”Pridržavajte se mog sunneta i sunneta pravednih halifa poslije mene. Čvrsto se držite za njega. Uhvatite se očnjacima za njega i klonite se novih stvari!
Ko go bude obožavao Allaha, subhanehu ve te’ala, nečim što On nije propisao
ili  nečim na čemu nije bio Allahov  Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kao ni njegova četvorica pravednih halifa, on je novotar.
Bez obzira da li je ta novotarija u ibadetu u vezi s Allahovim, dželle šanuhu, imenima i svojstvima, ili s  Njegovim propisima i Šerijatom. Što se tiče stvari u vezi s običajem, one se ne mogu nazvati novotarijom u vjeri iako u jezičkom značenju nose taj naziv. Na njih se ne odnosi  upozorenje Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.
U vjeri nema “lijepe novotarije”. “Lijep sunnet” je onaj sunnet koji je u saglasnošću sa Šerijatom. “Lijep sunnet” podrazumijeva da čovjek počne raditi djelo od sunneta ili da “oživi” neki sunnet nakon što je bio zapostavljen, ili da uradi neko djelo koje služi kao sredstvo do djela koje je sunnet. Zato se riječi Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Ko bude uveo u islam lijep sunnet…” odnose na sljedeće tri stvari:
1. Ko bude otpočeo raditi djelo od sunneta - ovo je povod pomenutog hadisa, jer je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem, podstakao ashabe da udijele sadaku grupi ljudi koji su mu bili došli, a bili su u veoma teškom materijalnom stanju. Došao je jedan ensarija sa teškim zavežljajem u kome se nalazilo srebro i stavio ga u krilo Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao:
Ko bude uveo u islam lijep sunnet, ima za njega nagradu i nagradu onoga ko bude po njemu radio.”
Tako je ovaj čovjek uveo lijep sunnet na taj način što je otpočeo djelo koje je već bilo propisano, a nije uveo ništa novo.
2. Ko oživi zapostavljen sunnet. Za takvog čovjeka se kaže: “Uveo je sunnet” u značenju: “oživio ga je”, jer on nije došao s nečim novim u vjeri.
3. Da čovjek uradi neko novo djelo koje služi kao sredstvo do djela koje je sunnet; npr.: izgradnja škola, štampanje knjiga … Ovo djelo samo po sebi nije ibadet Allahu, dželle šanuhu, ali postaje ibadetom, jer je sredstvo ka činjenju ibadeta.
Samo gore navedene situacije se odnose na riječi Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem:
Ko bude uveo u islam lijep sunnet, ima za njega nagradu i nagradu onoga ko bude po njemu radio, a da se ovome neće umanjiti od nagrade.”