Tuesday, September 22, 2015

Podučavanje mališana tevhidu

Imam Muhammed b. Abdul-Vehhab et-Temimi, rhm. 
prevod: Amir I. Smajić, prof.

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!
Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih Svjetova. Salavat i selam neka je na prvaka svih vjerovjesnika, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe.
Pred tobom je, dragi brate i sestro, kratka i korisna poslanica. U njoj sam naveo sve ono čemu smo dužni podučiti mališane, prije nego ih počnemo podučavati Kur'anu, ne bi li, inšallahu te'ala, izrasli u potpune ličnosti, koje su spoznale temelje Islama, a i, ujedno, dobri ispovjedači tevhida, oni koji idu stazom ispravnog vjerovanja. Poredao sam je, radi lakše preglednosti, u stilu pitanja i odgovora.

Pitanje prvo:
Kada budeš upitan: "Ko je tvoj gospodar?" Reci: "Moj Gospodar je Allah."
Pitanje drugo:
Šta to znači Gospodar? Reci: "Gospodar je vladar i vlasnik svega, Onaj koji biva obožavan."
Pitanje treće:
Šta znači Allah? Reci: "Allah je jedini istinski Bog svim stvorenjima. On mora da bude obožavan."
Pitanje četvrto:
Kada budeš upitan: "Kako si spoznao svoga Gospodara?" Reci: "Spoznao sam ga preko Njegovih dokaza i stvorenja!" Od Njegovih dokaza su noć i dan, i Sunce i Mjesec. A od Njegovih stvorenja su nebesa i Zemlja, i sve ono što je na njima.
Dokaz za to su Allahove plemenite riječi: "Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a onda se uzvisio iznad Arša; On tamom noći prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokora-vaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!" (El-E'araf, 54)
Pitanje peto:
Kada budeš upitan: "Radi čega te je Allah stvorio?" Reci: "Da bi samo Njemu činio ibadet, i to ne-pripisujući Mu imalo širka, te da bi Mu bio pokoran, izvršavajući Njegove naredbe i kloneći se zabrana."
Uzvišeni je rekao: "A nisam stvorio ni džinne ni ljude osim da mi čine ibadet "(Ez-Zarijjat, 56),
"Doista onome koji Allahu čini širk, Allah je ulazak u Džennet zabranio i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći." (El-Ma'ide, 72)

Šta je širk?
"Širk je da se Allahu, dželle šanuh, neko učini ravnim i sličnim, kao npr. da mu se upućuju dove i molbe, a to je svojstveno samo Allahu, ili se prema nekome žudi, ili ga se boji, ili se na njega oslanja, ili se od njega traži, mimo Allaha, ili da se nekom drugom, osim Allahu, uputi neki ibadet."

Šta je ibadet?
"Ibadet je sveobuhvatni naziv za sve što Allah, dželle šanuh, voli i s čime je zadovoljan, od riječi i djela, tajnih i javnih."
Upućivanje dova je vrsta ibadeta. Allah, dželle šanuh, kaže: "Doista su džamije samo radi Allaha, pa ne upućujte dove, pored Allaha, nikome!" (El-Džinn, 18)
Upućivanje dove nekom drugom osim Allahu, dželle šanuh, je nevjerstvo. Dokaz su Allahove plemenite riječi: "A onaj koji, pored Allaha, dovi drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići." (El-Mu'minun, 117)
Dova je od najveličanstvenijih ibadeta. Naš Gospodar je rekao: "Gospodar vaš je rekao: 'Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi čine ibadet – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi." (El-Mu'min, 60)
Imam Tirmizi zabilježio je u Sunenu od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dova je srž ibadeta."[1]

Prvo što je Allah naredio
Prvo što je Allah, dželle šanuh, naredio svojim robovima je da zanevjeruju u taguta a povjeruju u Allaha.
Uzvišeni je rekao: "Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allahu činite ibadet i klonite se taguta!" (En-Nehl, 36)

Šta je tagut?
"Tagut je sve što se obožava mimo Allaha, šejtan, vračar, vidovnjak, onaj koji ne sudi po Allahovoj objavi i svako kome se pokorava i ko biva slijeđen na zabludi."
Poznati učenjak Ibn Kajjim el-Dževzijje, rhm, ističe: "Tagut je naziv za sve ono čime rob pređe svoju granicu, bilo da je obožavan, ili se slijedi, ili mu se pokorava."
Pitanje šesto:
Kada budeš upitan: "Koje si vjere?" Reci: "Moja vjera je Islam."
Šta znači islam?
"Islam je potpuna predanost Allahu, dželle šanuh, ispovjedajući Mu jednoću, odazivanje na Allahove naredbe čineći mu pokornost, te prijateljovanje sa svim muslimanima, a suprostavljanje svim mnogobošcima."
Uzvišeni je rekao: "Jedina ispravna vjera kod Allaha je Islam." (Alu Imran, 19), "A onaj koji želi neku drugu vjeru osim Islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati." (Alu Imran, 85)
Vjerodostojno je zabilježeno da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio upitan od Islamu, pa je rekao: "Islam je da svjedočiš i očituješ da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš Ramazan i obavljaš hadždž ako si to u mogućnosti."

Šta znači  "la ilahe illAllah"?
"La ilahe illAllah znači da ne postoji božanstvo koje se istinski obožava i zaslužuje da bude obožavano, osim Allaha."
Uzvišeni je rekao: "A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: 'Nemam ja ništa s onima koje vi obožavate, osim Onoga koji me je stvorio, jer će mi On, doista, na pravi put ukazati'. I on učini te riječi trajnim za potomstvo svoje, da bi se povratili." (Ez-Zuhruf, 26-28.)

Namaz i zekat
Namaz i zekat su obavezni. Dokaz su Allahove, dželle šanuh, riječi: "A nije im naređeno osim da samo Allahu čine ibadet, da Mu iskreno, udaljavajući se od širka, vjeru ispovjedaju, i da namaz obavljaju, i da zekat udjeljuju; a to je – ispravna vjera." (El-Bejjine, 5)

Post
Post je obavezan. Dokaz su Njegove, azze ve dželle, riječi: "O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijaha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede..." (El-Bekare, 183-185)

Hadždž
Hadždž je obavezan. Dokaz su Allahove, dželle šanuh, riječi: "Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti..." (Alu Imran, 97)

Imanski temelji
Imanskih temelja je šest: da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan, i da vjeruješ u Allahovo određenje, bilo dobro po tebe ili loše.
Dokaz za sve to je hadis kojeg je zabilježio imam Muslim u svome Sahihu od Omera b. el-Hattaba, radijallahu anhu.[2]
Pitanje sedmo:
Kada budeš upitan: "Ko je tvoj poslanik?" Reci: "Moj poslanik je Muhammed, sin Abdu-llaha, sin Abdul-Muttaliba, sin Hašima, sin Abdu-Menafa" Uzvišeni Allah ga je odabrao među svim Kurejšijama, a oni su najplemenitije potomstvo Ismaila, alejhis-selam. Zatim ga je poslao bijelcima i crncima i objavio mu Knjigu i mudrost. On, sallallahu alejhi ve sellem, pozivao je ljude da iskreno čine ibadet jedinu Allahu, te da ostave sve ono što su obožavali osim Allaha, kao kipove, kamenje, drveće, vjerovjesnike, dobre ljude, meleke idr. Pozvao je ljude da se okane širka, da svoje ibadete iskreno usmjere samo Allahu. Na tom putu protiv njih vodio je i borbe.
Uzvišeni je rekao: "Reci: 'Ja samo Gospodara svoga dozivam, i nikoga njemu ravnim ne smatram.'" (El-Džinn, 20), "Reci: 'Samo Allaha obožavam, iskreno Mu ispovijedajući vjeru svoju.'" (Ez-Zumer, 14), "Reci: 'Meni je naređeno da samo Allahu činim ibadet i da Njemu nikoga ravnim ne smatram; Njemu ja pozivam i Njemu se vraćam.'" (Er-R'ad, 36), "Reci: 'Zar od mene tražite da nekoga drugog, osim Allaha, obožavam, o neznalice!' A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: Ako budeš počinio širk, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti. Nego, Allaha jedino obožavaj i budi zahvalan!" (Ez-Zumer, 64-66)

Vjerovanje u život nakon smrti
Od osnovnog i temeljnog vjerovanja, koje čovjeka spašavaja od nevjerstva, smatra se i: čvrsto vjerovanje u proživljenje nakon smrti, nagradu na ahiretu, polaganje računa, Džennet i Vatru. Uzvišeni je rekao: "Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti." (Ta-Ha, 55), "A ako se čudiš, pa - čudo su riječi njihove: 'Zar ćemo, zaista, kad zemlja postanemo, biti stvoreni ponovo?' Oni ne vjeruju u Gospodara svoga; na njihovim vratovima biće sindžiri i oni će stanovnici Džehennema biti, u njemu će vječno ostati." (Er-R'ad, 5)
Navedeni ajet je dokaz da je onaj koji zanegira proživljenje nakon smrti počinio nevjerstvo, a to je razlog da vječno boravi u Vatri, da nas Allah sačuva nevjerstva i svih djela koja vode u nevjerstvo.
Ovi ajeti preslikavaju ono radi čega je poslat Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. A to je da se iskreno čini ibadet samo Allahu i napusti činjenje ibadeta nekom drugom osim Allaha. Ispravno je činiti ibadet samo Allahu, a činjenje toga nekom drugom je neprihvatljivo i odbačeno. To je njegova vjera u koju je pozvao sve ljude i radi koje se protiv njih borio.
Uzvišeni je rekao: "I borite se protiv njih dok mnogoboštva ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane." (El-Enfal, 39)

O pozivu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem
Allah, dželle šanuh, poslao je Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kao Poslanika kada je napunio četrdeset godina. Pozivao je ljude u iskrenost i napuštanje svih božanstava osim Allaha. To je činio približno deset godina, a zatim ga je, dželle šanuh, uzvisio na nebesa i propisao mu pet dnevnih namaza, a sve to bez posrednika između njega i Allaha u tome.

Hidžra i džihad
Nakon toga biva mu naređena hidžra, pa je preselio u Medinu. Potom mu je naređen džihad, borba na Allahovom putu, pa je, u ime Allaha, vodio istinski džihad približno deset godina, sve dok ljudi u skupinama nisu ušli u Allahovu vjeru.
Pa kada je napunio tačno šezdeset i tri godine, hvaljen neka je Allah, vjera je bila upotpunjena, a zatim je bio obavješten o kraju njegovog ple-menitog života, neka je najpotpuniji Allahov salavat i selam na njega.

Ko je prvi a ko posljednji poslanik?
Prvi poslanik na Zemlji bio je Nuh, alejhis-selam, a posljednji Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.
Uzvišeni je rekao: "Mi smo objavili tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega." (En-Nisa, 163), "Muhammed nije osim poslanik..." (Alu Imran, 144), "Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik - a Allah sve dobro zna." (El-Ahzab, 40)

Ashabi, radijallahu anhum
Najbolji od svih poslanika je naš poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, a najbolji od svih ljudi, nakon vjerovjesnika, je Ebu Bekr, pa zatim Omer, nakon njega Osman, a na koncu Alija, neka je Allah zadovoljan svim ashabima.

Odabrane generacije
-Najbolja od svih generacija je generacija u kojoj je živio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa, zatim ona koja slijedi, te ona koja nju slijedi.

Isa, alejhis-selam
Isa, alejhis-selam, spušten će biti s nebesa prije Sudnjeg dana kako bi ubio Dedždžala.

Svaka zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova. Kraj poslanice.
_____________________________________________________________________

[1] Hadis nije vjerodostojan. U lancu prenosilaca nalazi se Abdullah b. Lehi'a koji je slab i neprihvatljiv ravija kod većine hadiskih kritičara. Ali, hadis koji je vjerodostojan glasi: "Dova je ibadet.". Bilježe ga Ebu Davud, br. 1479, Tirmizi, br. 2969, Ahmed, br. 18542 idr.
[2] Autor, rhm, aludira na poduži hadis u kojem Omer, radijallahu anhu, kaže: Dok smo sjedili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pred nama se pojavi čovjek jako bijele odjeće, izrazito crne kose, ne vide se na njemu tragovi putovanja i ne poznaje ga niko od nas. Zatim sjede kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prislonivši svoja koljena uz njegova i stavivši ruke na stegna i reče: 'O Muhammede, obavijesti me o Islamu!' Pa mu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to odgovori: 'Da svjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da klanjaš namaz, daješ zekat, postiš Ramazan i da obaviš hadždž, ako si u mogućnosti.' Reče: 'Istinu si rekao!' Pa smo mu se čudili, pita pa potvrđuje. Zatim reče: 'Obavijesti me o imanu!' Reče: 'Da vjeruješ u Allaha, Uzvišenog, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan, i da sve što se događa, biva s Njegovom voljom i određenjem.' Reče: 'Obavijesti me o ihsanu!' Reče: 'Da obožavaš Allaha, Uzvišenog, kao da Ga vidiš, pa ako ti Njega ne vidiš, On tebe, zaista, vidi.' Reče: 'Obavijesti me o Sudnjem danu!' Reče: 'Upitani ništa više ne zna od onoga koji pita!' Reče: 'Obavijesti me o njegovim predznacima!' Reče: 'Da robinja rodi sebi gospodara i da vidiš gole i bosonoge čobane kako se nadmeću u izgradnji.' Zatim je otišao pa smo ostali dugo. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon toga me upita: 'O Omere! Znaš li ko je onaj što pita?' Rekli smo: 'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!' Reče: 'Ovo je Džibril, došao vam je da vas poduči vašoj vjeri.'"