Saturday, September 19, 2015

Najpoznatiji učenjaci selefijske da'we danas

Zahvala pripada Allahu, dželle še'nuh, Jednom i Jedinom. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.
Allah, Uzvišeni, rekao je: "Pitajte učene ako ne znate." (prevod značenja, El-Enbija, 7)
I rekao je:  "Reci: Zar su isti oni koji znaju i koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!" (prevod značenja, Ez-Zumer, 9)
I rekao je: "Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate..." (prevod značenja, En-Nisa, 58)
Ibn Sirin, rahimehullah, jedan od poznatih tab'ina, rekao je: "Doista, ovo znanje je vjera, pa dobro gledajte od koga ćete vjeru uzimati." Predaju je zabilježio imam Muslim u uvodu poznatog "Sahiha".
U poslednje vrijeme, često imamo priliku da čitamo ili slušamo, na pojedinim web-portalima, kako određeni tumači islama bivaju prestavljeni kao islamski učenjaci današnjice i tako nametnuti vjernicima našeg govornog područija. Istina je, da ti i takvi nisu pravi islamski učenjaci, koje treba slijediti, nego priučeni tumači islama ili zabludjeli učenjaci, koji pozivaju u određene, islamom prezrene, zablude i krajnosti.
Nema sumnje da je naša domovina dosta da'vetski zapostavljena, pa se nije čuditi kako mnogi od tih postanu brzo poznati kod nekih od onih koji tragaju za istinom. Nije se čuditi kada, pored ispravne velike uleme, neki ističu Ebu Muhammeda El-Makdisija, Ebu Basiru, Ebu Katadu, Ebu Hamzu, Ebu Merjema, Jusufa El-Kardavija, Muhammeda Ramadana El-Butija, Amra Halida, Imrana El-Husajna, Rebi'u El-Medhalija i dr. Neki od njih su bliži istini a neki dalji, ali svi su upali u neke od krajnosti, kao pretjerivanje ili popuštanje.

Neki od najpoznatijih islamskih učenjaka današnjice, srednjeg pravca, bez krajnosti, kojima ummet svjedoči znanje i bogobojaznost, a od kojih je obaveza uzimati znanje, su sledeći:

1. Muhammed b. Ibrahim Alu Šejh, rhm.,
2. Abdullah b. Humejd, rhm.,
3. Muhammed El-Emin Eš-Šenkiti, rhm.,
4. Abdur-Rahman b. Nasir Es-Sa'di, rhm.,
5. Ahmed b. Muhammed Šakir, rhm.,
6. Tekijjuddin El-Hilali, rhm.,
7. Hafiz b. Ahmed El-Hakemi, rhm.,
8. Abdul-Aziz b. Abdullah b. Baz, rhm.,
9. Muhammed Nasuruddin El-Albani, rhm.,
10. Muhammed b. Salih El-Usejmin, rhm.,
11. Abudr-Rezzak El-Afifi, rhm.,
12. Hammad El-Ensari, rhm.,
13. Abdullah b. Abdur-Rahman El-Džibrin, rhm.,
14. Abdullah b. Muhammed El-Gudejan, rhm.,
15. Abdul-Kadir El-Arnaut, rhm.,
16. Bekr b. Abdullah Ebu Zejd, rhm.,
17. Hamud b. Abudullah El-Tuvjedžiri, rhm.,
18. Salih b. Fevzan El-Fevzan,
19. Abdur-Rahman b. Nasir El-Berrak,
20. Abdul-Muhsin El-Abbad El-Bedr,
21. Abdullah b. Muhammed El-Gunejman,
22. Abdul-Kerim b. Muhammed El-Hudajr,
23. Abdullah b. Salih El-Fevzan,
24. Abdul-Aziz b. Abdullah Er-Radžihi,
25. Nasir b. Sulejman El-Umer,
26. Sefer b. Abdur-Rahman El-Havali,
27. Muhammed b. Muhammed El-Muhtar Eš-Šenkiti,
28. Sulejman b. Nasir El-Ulvan,
29. Sa'd b. Nasir Eš-Šesri,
30. Halid b. Usman Es-Sebt,
31. Abdullah b. Muhammed El-Hunejn,
32. Ebu Ishak El-Huvejni,
33. Abdullah b. Abdur-Rahman Es-Sa'd,
34. Abdur-Rahman b. Salih El-Mahmud,
35. Abdullah b. Nasir Es-Silmi,
36. Abdul-Aziz b. Merzuk Et-Tarifi,
37. Abdul-Aziz b. Muhammed El-Abdul-Latif,
38. Jusuf El-Gafis,
39. Abdur-Rezzak b. Abdul-Muhsin El-Bedr,
40. Jahja b. Abdul-Aziz El-Jahja,
41. Muhammed b. Husejn El-Džizani,
42. Mensur b. Abdul-Aziz Es-Simari,
43. Halid b. Ali El-Mušejkih,
44. Halid b. Abdullah El-Muslih i mnogi drugi.

Allah, dželle še'nuh, najbolje zna i On upućuje na pravi put.

priredio: Amir I. Smajić, prof.