Wednesday, September 9, 2015

Kako se može klanjati vitr-namaz

autor: Ebu Malik Kemal b. el-Sejjid Salim

U arapskom jeziku riječ „vitr“ znači nepar poput jedinice, trojke, petice, i u tom značenju se razumjevaju riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, koji kaže: „Allah je vitr/nepar, i voli vitr/nepar!“ (Muttefekun 'alejh); ili: „Ko se bude čistio nakon velike nužde neka to učini neparan broj puta.“ (Muttefekun 'alejh)
U šerijatskoj terminologiji vitr je namaz koji se obavlja u intervalu od preklanjanog jacijskog farza pa sve do nastupa sabah-namaza, kojim se udara pečat noćnom namazu, a koji se sastoji od neparnog broja rekata – jedan ili tri ili više.

Islamski učenjaci se razilaze u vezi statusa vitr-namaza, pa kažu:

1. Vitr-namaz je vadžib/obaveza 
Ovog je stava imam Ebu Hanife rhm., i po tome je postao specifičan u odnosu na ostale učenjake. Ibnul-Munzir rhm., kaže: „Nije mi poznato da se iko od ostalih učenjaka složio s imamom Ebu Hanifom rhm., u ovom stavu.“ (Pogledaj: 'Avnul-Ma'abud, 4/209.; Nejlul-Evtar, 3/35.)

Svoj stav je utemeljio na slijedećim dokazima:

a) Hadis od Ebu Hurejre r.a.: „Ko ne klanja vitr-namaz taj ne pripada nama!“ (Hadis je da'if, a bilježi ga imam Ahmed u Musnedu, br.9715.)

b) Hadis od Ibnu Burejdeh r.a.: „Vitr je hakk – pa ko ne klanja vitr namaz, taj ne pripada nama; vitr je hakk – pa ko ne klanja vitr namaz, taj ne pripada nama; vitr je hakk – pa ko ne klanja vitr namaz, taj ne pripada nama!“ (Hadis je da'if, a bilježi ga imam Ebu Davud u Sunenu, br.1419.)

c) Hadis od Ebu Ejjuba r.a.: „Vitr je hakk svakog muslimana, pa ko voli klanjati vitr-namaz od pet rekata neka klanja, a ko voli klanjati vitr-namaz od tri rekata neka klanja, a ko voli klanjati vitr-namaz od jednog rekata neka klanja!“ (Hadis je sahih. Bilježi ga imam Ebu Davud u Sunenu, br.1422.)

d) Hadis od Ebu Busreh r.a.: „Allah vam je dodao još jedan namaz – vitr namaz, pa ga klanjajte izmeðu jacije i sabaha!“ (Hadis je sahih. Bilježi ga imam Ahmed u Musnedu, br.23002-27272.; Mustedrek, br.6514.; el-Mu'udžem el-Kebir, br.2167.)

e) Hadis od Ibnu Omera r.a.: „Neka vam zadnji namaz kojeg ćete obavljati noću bude vitr-namaz!“ (Muttefekun 'alejh)

f) Hadis od Ebu Se'ida r.a.: „Klanjajte vitr-namaz prije nego li vas sabah uhvati!“ (Muslim, br.754.)

g) Hadis od Ajše r.a.: „Poslanik, sallallahu alejhi we sellem bi klanjao noću, pa bi, kada bi preklanjao vitr-namaz, viknuo: „Ustani Ajša, i klanjaj vitr-namaz!“ (Sahihu Muslim, br.744.; Musned Ahmed, br.25225-25738.)

U djelu Beda'i'ul-Sana'i, 1/605., stoji sljedeće: „Od imama Ebu Hanife rhm., se bilježe tri rivajeta po pitanju vitr-namaza:

1. Vitr-namaz je farz; ovo nam prenosi Hammad b. Zejd.
2. Vitr-namaz je vadžib; ovo nam prenosi Jusuf b. Halid el-Simti.
3. Vitr-namaz je sunnet; ovo nam prenosi Nuh b. Ebi Merjem.“

2. Vitr-namaz je sunnet-mu'ekked/pritvrðeni sunnet
 Ovog je stava većina islamske uleme kako ashaba i tabi'ina tako i dvojice učenika imama Ebu Hanife rhm. - Ebu Jusuf i Muhammed, i ovo je stav imama Malika, Šafije i Ahmeda rhm..

Na dokaze imama Ebu Hanife rhm., odgovaraju time da je dobar dio njih tj. dokaza imama Ebu Hanife rhm. - da'if/slab, dok se dokazi koji su sahih razumjevaju u stilu preporuke i nedba, a ne u stilu obaveze i vudžuba, zbog slijedećih predaja:

a) Hadis od Talhe b. 'Ubejdullaha u vezi čovjeka koji je došao Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem da ga ispita, pa mu je rekao: „Pet namaza u toku jednog dana i noći!“ čovjek upita: „Jel' mi obaveza šta drugo mimo njih?“ Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, mu reče: „Ne, izuzev ako hoćeš šta dobrovoljno činiti!“... čovjek reče: „Tako mi Allaha, ovome neću ništa niti dodati a niti oduzeti!“ Poslanik s.a.w.s., na to reče: „Spasio se ako je istinu rekao!“ (Hadis je sahih. Musned Ahmed b. Hanbel, br.1390.)

b) Hadis od Ibnu Abbasa r.a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao Mu'azu r.a., onda kada ga je poslao u Jemen: „Ti ideš sljedbenicima Knjige, stoga neka bude prvo u što ćeš ih pozivati 'ibadet i robovanje samo Allahu dž.š., pa kada spoznaju Allaha - obavijesti ih da im je Allah u obavezu stavio pet dnevnih namaza, pa kada i to sprovedu...“ (Muttefekun 'alejh)

Ovo je jedan od jačih dokaza drugom stavu zbog toga što je Mu'az r.a., poslan za Jemen namalo prije smrti Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, pa da je vitr-namaz bio obaveza ili da je on bio namaz koji je pridodan peto-dnevnim namazima – Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, bi mu naredio da ih obavijesti da im je Allah dželle šanuhu, u obavezu stavio šest dnevnih namaza a ne pet!

c) Hadis od Ebu Hurejre r.a.: „Pet dnevnih namaza i džuma do džume su otkup za grijehe počinjene izmeðu njih onome ko se bude čuvao velikih grijeha!“ (Muslim, br.233.)

d) Hadis od Ibnu Omera r.a.: „Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je klanjao vitr-namaz na jahalici!“ (Muttefekun 'alejh) Da je vitr-namaz bio obavezan ne bi bilo dozvoljeno klanjati ga na jahalici!

e) Hadis od Ibnu Muhajriza a on od el-Muhaddedžija koji kaže: „Jedan čovjek je pitao Ebu Muhammeda ensariju o vitr-namazu, pa mu je ovaj odgovorio: Vitr-namaz je obavezan kao što je obavezan namaz! On doðe 'Ubadi b. Samitu r.a., i spomenu mu to, što 'Ubade r.a., prokomentarisa riječima: „Slagao je Ebu Muhammed!“ čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kako kaže: „Pet dnevnih namaza koje je Allah Svojim robovima u obavezu stavio...“ (Šejh Šu'ajb Arna'ut ovu predaju ocjenjuje sahihom. Bilježi je imam Ibnu Hibban rhm., u svome Sahihu, br.2417.)

f) Hadis od Džabira r.a.: „Pobojao sam se da vam se vitr-namaz ne stavi u obavezu!“ (Šejh el-E'azami rhm., ovaj hadis ocjenjuje hasenom a šejh Šu'ajb Arna'ut da'ifom. Sahih Ibnu Huzejmeh, br.1070.; Sahihu Ibnu Hibban, br.2409-2415.)

Broj rekata vitr-namaza i načini njegova klanjanja

1. Vitr-namaz sa samo jednim rekatom. Većina islamskih učenjaka smatraju da je dozvoljeno klanjati vitr-namaz sa samo jednim rekatom, jer je jedan rekat vitr/nepar, shodno riječima Allahova Poslanika s.a.w.s.: „Noćni namaz se klanja dva po dva rekata, pa ako se neko od vas poboji nastupa sabahskog vakta – klanjaće jedan rekat, koji će mu neparom učiniti prethodne namaze!“ (Muttefekun 'alejh)

2. Vitr-namaz od tri rekata, s dva sjedenja i jednim selamom. Hanefijski mezheb. Svoj stav zasnivaju na sljedećem:

a) Hadis od Abdullaha ibnu Omera r.a.: „Akšam namaz je vitr dana!“ (Hadis je sahih. Ahmed, br.4847.; el-Mu'udžem el-Evset, br.8414.; Musannef Abdurrezzak, br.4676.; Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.6709.) Shodno ovom hadisu, noćni vitr će se klanjati poput dnevnog vitra (akšam-namaza): tri rekata s dva sjedenja i s jednim selamom.

b) Hadis od Ubejj b. Ka'aba r.a.: „Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je vitr-namaz klanjao u tri rekata...“ (Hadis je sahih. El-Nesa'i, br.1699.; el-Darekutni, 2/31.; Musannef Abdurrezzak, br.7727.)

c) Hasan el-Basri rhm., kaže da je Ubejj b. Ka'ab r.a., klanjao vitr-namaz od tri rekata i selam bi predao tek nakon trećeg rekata kao u akšam namazu. (Musannef Abdurrezzak, br.4659.)

3. Vitr-namaz od tri rekata – koji je sastavljen od dva rekata pa selam, a potom treći rekat pa selam – na osnovu sljedećeg:

a) Predaja koja govori o tome kako je Ibnu Omer r.a., predavao selam izmeðu dva rekata i rekata vitra, pa bi ponekada završio i neke svoje poslove izmeðu toga. (Sahihul-Buhari, br.946.)

b) Hadis od Ibnu Omera r.a.: „Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je odvajao izmeðu šef'a/para i vitra/nepara s jednim selamom, kojeg bi izgovorio glasno kako bi ga svi čuli.“ (Sahih ve isnaduhu kavijj. Ahmed, br.5461-24583.; Sahih Ibnu Hibban, br.2434-2435.; el-Mu'udžem el-Evset, br.753.)

4. Vitr-namaz od tri rekata - sa samo jednim sjedenjem na kraju trećeg rekata pa selam – na osnovu sljedećeg:

a) Hadis od Ajše r.a.: „Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je klanjao vitr-namaz od tri rekata, i ne bi sjedio (izmeðu rekata radi tešehhuda), osim na kraju namaza.“ (Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.4581.)

b) Predaja koja nam govori da je 'Ata rhm., klanjao vitr-namaz od tri rekata izmeðu kojih nije sjedio na tešehhudu osim na kraju. (el-Mustedrek, br.1142.; Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.4587.)

c) Predaja koja nam govori o tome da je Tavus rhm., klanjao vitr-namaz od tri rekata izmeðu kojih ne bi sjedio (radi tešehhuda). (Musannef 'Abdurrezzak, br.4669.)

d) Predaja koja nam govori o tome da je Katade rhm., klanjao vitr-namaz od tri rekata, izmeðu kojih ne bi sjedio radi tešehhuda osim na kraju namaza. (Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.4592.)

Zagovornici vitr-namaza od tri rekata, pod rednim brojem 3 i 4, smatraju da je neispravno klanjati vitr-namaz po uzoru na akšam namaz tj. s dva sjedenja i jednim selamom na kraju, zbog predaje od Ebu Hurejre r.a., u kojoj stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem,, rekao:

Nemojte klanjati vitr-namaz od tri rekata; klanjajte vitr-namaz od pet ili od sedam rekata; nemojte ga poistovjećivati s akšam-namazom!“ (Šejh Šu'ajb Arna'ut ovu predaju ocjenjuje sahihom. Bilježi je Ibnu Hibban u Sahihu, br.2429.; el-Mustedrek, br.1138.; el-Darekutni, 2/24.; Šerhu Me'anijel-Asar, br.1608.)

5. Vitr-namaz od pet rekata bez sjedenja radi tešehhuda izmeðu njih – na osnovu predaje od Ajše r.a., koja kaže: „Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je klanjao noću 13 rekata; pet zadnjih rekata su mu bili vitr, i ne bi sjedio radi tešehhuda osim na kraju.“ (Muslim, br.737.; Ebu Davud, br.1338.; Tirmizi, br.459.; Ahmed, br.24285-25978.; Darimi, br.1581.; Sahih Ibni Huzejmeh, br.1077.; Sahih Ibni Hibban, br.2437-2440.)

6. Vitr-namaz od sedam ili devet rekata – je džaiz/dozvoljen i mustehabb je da, onaj ko zanijeti klanjati takav vitr-namaz, ne sjeda izmeðu tih rekata radi tešehhuda sve do predzadnjeg rekata, gdje će sjednuti radi tešehhuda – ali neće predavati selama – već će ustati i klanjati vitr/neparni rekat, nakon kojeg će predati selam.

Ovaj postupak se temelji na predajzi od Ajše r.a., koja nam opisuje vitr-namaz Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, pa kaže: „...klanjao je devet rekata izmeðu kojih nije sjedio radi tešehhuda sve do osmog rekata, nakon kojeg je sjednuo radi tešehhuda, spominjući Allaha, hvaleći Ga i moleći, nakon čega bi ustao bez predaje selama, na deveti rekat, nakon kojeg bi sjeo, pa bi spominjao Allaha dželle šanuhu, hvalio Ga i molio, nakon čega bi glasnije predao selam kako bi ga svi mi čuli...“ (Muvetta, br.171.; Sahihu Muslim, br.746.; Sunen Nesa'i, br.1720.; Darimi, br.1475.; Sahihu Ibni Madždže, br.979.)

+ dodatak odgovor iz fetvi šejha Ibn Usejmina, rahimehullah, o načinima klanjanja vitr namaza:

1 - Vitr-namaz se može sastojati od samo jednoga rekata. To je dozvoljeno i ne postoji nikakva smetnja za to niti je to imalo pokuđena stvar?
2 - Vitr-namaz može se klanjati sa tri rekata, s tim što je čovjeku ostavljeno na izbor da može predati selam nakon drugoga rekata pa doklanjati još treći rekat posebno, ili će klanjati sva tri rekata sa jednim sjedenjem na kraju trećega rekata (ne zadržavajući se nakon drugoga rekata na prvom sjedenju).
3 - Vitr-namaz može se klanjati i sa pet rekata, koje će klanjač obaviti ujedno ne dijeleći ih nikakvim sjedenjem, osim na kraju, poslije petoga rekata.
4 - Vitr-namaz može se klanjati i sa sedam rekata, koje će klanjač obaviti ujedno ne dijeleći ih nikakvim sjedenjem, osim na kraju, poslije sedmoga rekata.
5 - Vitr-namaz može se klanjati i sa devet rekata, koje će klanjač obaviti s jednim selamom, s tim što će poslije osmoga obaviti sjedenje ali neće predati selam, pa će ustati i dopuniti još deveti rekat, pa tek onda predati selam.
6 - Vitr-namaz se može klanjati i sa jedanaest rekata, s tim što će se, u tom slučaju, nakon svaka dva rekata predavati selam, a na kraju će se nakon desetoga rekata klanjati još jedan rekat posebno i time se okončati vitr-namaz.