Thursday, August 13, 2015

Hajr koji ne smijemo propustiti


Draga braćo i poštovane sestre, ovaj hajr ne smijemo propustiti, jako je jednostavan, a mnogi smo nemarni prema njemu. Potrudimo se da ga činimo svaki dan, jer zaista ne treba mnogo truda za njega, a, wallahi, neopisiva nagrada čeka onog ko ga radi, inšaAllah…

DAKLE, radi se o ZIKRU, o riječima koje su jednostavne za izgovoranje, a teške na vagi. Riječi koje možemo izgovarati skoro u svim prilikama:

- dok se vozimo autom - ili autobusom, - šetamo, - sjedimo u školi - ili radimo za mašinom i sl.
Ima raznih vrsta ZIKRA, ali ćemo navesti samo nekoliko, da se čovjek ne bi osjetio preopterećenim, pa kada bi insan počeo praktikovati samo jedan bio bi ogroman hajr, a kamoli kada bi činio više. Pa da krenemo:
Od Muaz ibn Džebela, r.a., se prenosi da je upitao Poslanika, alejhi-s-selam,: ”Allahov Poslaniče, koje je djelo Allahu najdraže?” Pa mu je Poslanik, alejhi-s-selam, odgovorio: “Da umreš, a jezik ti mokar (vlažan) od spominjanja Allaha.” (Ibn Hiban u svom Sahihu, hadis je hasen)

************************************

1) SUBHANALLAH (100 puta)
(SLAVLJEN NEKA JE ALLAH, TJ. UZVIŠEN OD SVAKE MANJKAVOSTI KOJE MU NEVJERNICI PRIPISUJU)

 Od Ebu Se'ida, radijAllahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao:
“Da li može neko od vas da u toku jednog dana zaradi hiljadu dobrih djela?” Jedan od prisutnih upita: ”A kako da neko do nas zaradi hiljadu dobrih djela u toku dana?” Resulullah, sallallahu alejhi ve selem, mu odgovori:
“Onaj ko u toku dana kaže 100 (stotinu) puta: SubhanAllah, biće mu upisano hiljadu dobrih djela ili izbrisano hiljadu njegovih grešaka.”
(Sahihu-l-Muslim, poglavlje o zikru, br. hadisa 2698.)

2) SUBHANALLAHI WE BIHAMDIH, SUBHANALLAHI-L-'AZIM
(NEKA JE SLAVLJEN I HVALJEN ALLAH, NEKA JE SLAVLJEN ALLAH VELIKI)

Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao:
”Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na Mizanu (Vagi) i drage (mile) Gospodaru: subhanAllahi we bi hamdih, subhanAllahi-l-a'zim.”
(Sahihu-l-Muslim, poglavlje o zikru, dovi i tevbi, br. hadisa 2694)

3) LA ILAHE ILLALLAHU WAHDEHU LA ŠERIKE  LEH, LEHU-L-MULKU VE LEHU-L-HAMD, WE HUWE ALA KULLI ŠEJ'IN KADIR (100 puta)
(NEMA ISTINSKOG BOŽANSTVA OSIM ALLAHA, JEDNOG JEDINOG KOJI NEMA SUDRUGA, NJEMU PRIPADA SVA VLAST I SVA HVALA, I ON JE SVE KADAR UČINITI)

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao:
“Ko kaže: La ilahe illallahu wahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul hamd, we huve alla kulli šej'in kadir u jednom danu 100 puta, kao da je oslobodio 10 robova, upiše mu se 100 dobrih djela i pobriše 100 loših. Biće mu zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko neće učiniti bolje od onoga što je on uradio, osim onoga ko to više puta izgovori.”
(Sahihu-l-Muslim, 6041.)

4) SUBHANALLAHI WE BIHAMDIH (100 puta)
(NEKA JE SLAVLJEN I HVALJEN ALLAH)

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve selem:
“Ko kaže u toku jednog dana 100 puta: ‘Subhanallahi we bi hamdih’ (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.”
(Muttefekun alejhi)

5) LA HAWLE WE LA KUWWETE ILLA BILLAH (100 puta)
(NEMA SNAGE NITI MOĆI OSIM U ALLAHA)

Prenosi se od Ebu Musa el-Eša'rija, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem upitao:
“Hoćeš li te uputim na jednu od džennetskih riznica?” “Svakako.” Onda je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: ”La hawle we la kuwwete illa billah.” (Sahihu-l-Muslim, 2830.)

6) ESTAGFIRULLAH WE ETUBU ILEJH (100, 200, 300... puta u toku dana i noći)
(OD ALLAHA TRAŽIM OPROST I NJEMU SE KAJEM)

Od Abda ibn Besera, radijAllahu anhu, se prenosi da je rekao: “Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve selem gdje kaže:
“Blago onome ko bude našao na Sudnjem danu na svojoj ploči (knjizi svojih djela) upisano mnogo istigfara.”
(Zabilježio ga El-Munziri, a šejh Albani je hadis ocijenio kao sahih u “Sahih et-tergib ve-terhib, 2/125)

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi we sellem:
''O ljudi kajte se Allahu i molite ga da vam oprosti, jer ja se, zaista, u jednom danu pokajem stotinu puta''
(bilježi Muslim)

7) SUBHANALLAHI WE-L-HAMDU LILLAHI WE LA ILAHE ILLALLAHU WALLAHU EKBER (100 puta)
(NEKA JE SLAVLJEN ALLAH, NEKA JE HVALJEN ALLAH, NEMA ISTINSKOG BOŽANSTVA OSIM ALLAHA I ALLAH JE NAJVEĆI)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem:
“Da kažem: SubhanAllahi, wel hamdulillahi, we la ilahe illAllahu, wAllahu ekber, draže mi je od svega što Sunce obasjava (Dunjaluka).”
(Sahihu-l-Muslim, 4/564.)
(Pošto je poznato da dunjaluk kod Allaha, azze we dželle, nema nikakvu vrijednost ovde se misli da je Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, draže da kaže ove riječi nego da čitav dunjaluk ima pa da ga podjeli na Allahovom putu.)


NAPOMENA: Poželjno je da što dalje prošimo tekst, tj. do drugih dostavimo (ar. TEBLIG) jer nikada ne znamo, možda neko baš našim sebebom počne da izgovara neki od, gore spomenutih, zikrova i time sebi pribavimo nagradu sve dok taj neko bude činio taj zikr, shodno riječima Miljenika, alejhi-s-selam:

1) “Onaj ko nekog drugog uputi na dobro djelo imat će istu nagradu kao i onaj koji to djelo uradi!“ (Ebu Davud, 5129.)

2) “Onaj ko pozove na bilo koje dobro djelo imat će nagradu kao i oni koji su ga slijedili, a da se nimalo ne umanji nagrada onima koji su to dobro djelo učinili, a onaj ko pozove na bilo koje loše djelo imat će grijeh kao i oni koji su ga slijedili, a da se nimalo ne umanje grijesi onih koji su to loše djelo počinili!“ (Muslim, 6804).

3) Poznate su riječi Allahovog Poslanika, alejhi-s-selam, upućene hazreti Aliji: „Da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka, to ti je bolje od svega što Sunce obasjava.“ (Taberani, Mu'džemu-l-Kebir, 1/403.)

We Ahiru Da'wana eni-l-Hamdu Lillahi Rabbi-l-'Alemine!
(A naša posljedna dova je sva hvala pripada Allahu Gospodaru svih svjetova)