Tuesday, August 4, 2015

Allahovo najveličanstvenije imeZahvala pripada samo Allahu, dželle še'nuh. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove vrle ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Obavijestio nas je, sallallahu alejhi ve sellem, onaj čiji je govor bio uvijek istinit da je ime [ALLAH] najveličanstvenije ime. Ime koje kada se uči dova s njim, biva primljena, a kada
se traži s njim, bude dato. Kaže većina učenjaka da je ime Uzvišenog [ALLAH] najveličanstvenije ime, kao što se prenosi i od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

1. Da je on čuo nekog od ashaba kako uči dovu ovim riječima: „Allahumme inni es'eluke enni ešhedu enneke entellah, la ilahe illa ente, el-Ehad es-Samed, ellezi lem jelid ve lem juled, ve lem jekun lehu kufuven ehad“, pa je rekao, sallallahu alejhi ve sellem: „Tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, tražio je od Allaha sa Njegovim najveličanstvenijim imenom, koje kada se sa njim uči dova, biva primljena, a kada se sa njim traži, bude dato“.[1]

2. I čuo je, sallallahu alejhi ve sellem, čovjeka da klanja, a nakon toga kako uči dovu: „Allahumme inni es'eluke bi enne lekel-hamd, la ilahe illa ent, el-Mennan, bedi'us-semavati vel-erd, ja Zel-dželali vel-ikram, ja Hajju ja Kajjum“, pa je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Doista je učio dovu Allahu sa Njegovim najveličanstvenijim imenom, koje kada se uči dova s njim, bude primljena, a kada se traži sa njim, bude dato“.[2]

Najveličanstvenije ime: koje se odnosi na sva Allahova, subhanehu, svojstva potpunosti, na sva Njegova imena veličanstva, uzvišenosti i ljepote. Ovo je najveličanstvenije ime koje ima najveličanstvenije i najšire značenje.[3]


IME UZVIŠENOSTI [ALLAH][4] DŽELLE ŠE'NUH

Kaže Uzvišeni: „Allah – nema boga osim Njega“.[5]

Ovo uzvišeno ime je najveličanstvenije među svim lijepim imenima, i najvećeg stepena. Allah, tebareke ve te'ala, je učinio da se On jedini njime zove od svih svjetova. Zapečatio je Allah srca i jezike neznalica da se njime zovu, bez zabrane i sankcionisanja, kaže Uzvišeni: „A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, reći će Allah“.[6]

Ovo veličanstveno ime obuhvata sva lijepa imena, i uzvišena svojstva, odnoseći se na njih sveobuhvatno. Pa kada  čovjek uči dovu sa njim i kaže: Allahumme... [O Allahu!][7] on uči dovu sa svim Njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima[8], osobenosti i djelovanja.

Jezičko značenje: [ALLAH] – osnova mu je riječ [EL-ILAH][9]. Riječ [EL-ILAH] u arapskom jeziku se vezuje za jedno od četiri značenja:  EL-MA'BUDU (božanstvo, odnosno, onaj koji se obožava), EL-MELDŽE'U (onaj kod kojeg se traži zaklon ili utočište), EL-MAHBUBU HUBBEN 'AZIMEN (onaj koji je voljen velikom ljubavlju) i ELLEZI TAHTARUL-'UKULU FIHI (onaj kojeg razum ne može dokučiti)[10].

● Šerijjetsko značenje: Allah, tebareke ve te'ala, je Onaj kojeg srca vjernika obožavaju, s ljubavlju, poniznošću, strahom, čežnjom, nadom, veličanjem, pokornošću, tražeći utočište kod Njega kad je potrebno i u nevoljama. On je, subhanehu ve te'ala, istinski Bog, i sve mimo Njega što se obožava je neispravno, od Arša Njegovog pa do dna Zemlje[11].On, dželle ve 'ala, je Onaj kome pripadaju sva svojstva savršenosti, uzvišenosti i veličanstva, s ciljem krajnjeg savršenstva. Njemu pripadaju najljepša imena, pored kojih ljepših nema, koji je čist od svake manjkavosti, nedostatka i greške, koji nema sudruga, kojem nema nikog sličnog, na kojeg ništa ne liči i kojem niko ravan nije.

● Allahova, dželle dželaluhu, uzvišenost: Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Nemoguće je pohvalom Te opisati, Ti si onakav kako si se Sam opisao“[12]. Kako da se opiše uzvišenost ovog imena koje je od  svega savršenije, uzvišenije, sveobuhvatnije, uzdignutije. Ne spomene ovo ime onaj ko ima malo, a da mu ne bude povećano, niti kod straha, a da mu ne bude otklonjen, niti kod muke, a mu ne bude otklonjena, niti kod bola i tuge, a da mu ne bude odstranjena, niti kod tjeskobe, a da mu ne bude data šrina, niti kad slabosti, a da ga ne ojača, niti kod poniženja, a da ga ne uzvisi, niti siromašan, a da ga ne obogati, niti poražen, a da ga ne učini pobjednikom. Ovo je ime kojim se otklanjaju teškoće, s kojim se spušta bereket, s kojim se primaju dove, s kojim se povećavaju stepeni, s kojim dolaze dobra djela, kojim se odstranjuju loša djela, i nema ništa veličanstvenije od uzvišenosti Allaha, tebareke ve te'ala.

● [ALLAH] NAJVELIČANSTVENIJE IME: Većina učenjaka je na stanovištu da je ime uzvišenosti [ALLAH], najveličanstvenije ime, koje kada se uči dova sa njim, bude primljena, a kada se traži sa njim, bude dato. Na to upućuju sljedeći dokazi:

1. Allah je ime koje se najviše spominje u Kur'anu. Spominje se oko 2724 puta, te je sa njim Allah u Kur'anu započeo trideset i tri ajeta.

2. Ono je jedino ime u hadisima za koje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominje da je najveličanstvenije ime.

3. Allah, tebareke ve te'ala, je povezao ostala imena sa ovim veličanstvenim imenom, kao što kaže Uzvišeni: „A Allahova su lijepa imena, pa Ga njima zovite!“[13] Kaže se: Od Allahovih imena je er-Rahman, er-Rahim, el-Kuddus, es-Sleam..., a ne kaže se od imena Milostivog je... niti od imena Svemogućeg...

4. Ono je od imena s kojima se najviše uči dova. Kada onaj koji uči dovu kaže: „Allahumme inni es'eluke... [O Allahu ja od tebe tražim..]“, kao da je rekao: „Molim Allaha Njegovim lijepim imenima i svojstvima, jer je on onaj kome pripadaju lijepa imena i savršena svojstva.“

5. Jer je Allah zapečatio srca i jezike da se Njegova stvorenja nazivaju ovim imenom.

6. Jer se sa njim započinje svaka stvar, tražeći bereket u njoj.

7. Jer je ono poznato svima, nisu su ga negirali niti jedan ummet od svih ummeta.

8. Ono kada bude uzdignuto sa zemlje (kad ga ne bude niko spominjao), nastupit će Sudnji dan.

Kada istinski vjernik u Allaha, dželle še'nuh, spozna ove stvari njegova ljubav prema Allahu se povećava, njegov iman raste, njegova želja za još većom pokornošću se budi. Ne zaboravimo na riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kada se ovo ime spomene prilikom dove, dova biva primljena, a kada se spomene priliko traženja (od Allaha), bude mu dato. Molim Allaha, Uzvišenog, da doživimo značenja njegovih lijepih imena, da budemo od onih koji će u svakoj situaciji Njegovo najveličanstvenije ime spominjati, te da budemo od onih koji će na Sudnjem danu naći svoju nagradu za ono čime su okupirali svoje jezike, a to je spominjanje Njegovog uzvišenog imena [ALLAH]. Amin!


Prema knjizi: „Esma'ullahil-husna – dželaluha, ve letaifu iktiraniha, ve semeratuha -  fi dav'il-kitabi ves-sunneti“, Mahir Mukaddem el-Kuvejti.

Priredio: Adnan I. Muratović
Medina, 09. 01. 1434./23. 11. 2012.

[1] Sahih Ebu Davud [1493].
[2] Sahih ibn Madžeh [3112].
[3] Fethur-Rahimil-Melik [26] i Medžmu'ul-feva'id [250] od uvaženog šejha ibn Sa'dija.
[4] Ne uvrštavamo ga među 99 Allahovih lijepih imena, jer je ono osnova svih Allahovih imena, kao što će slijediti u narednim radovima, inšallah...
[5] Ajetul-kursijj, el-Bekareh, 255.
[6] Lukman, 25.
[7] Pogledaj: Džela'ul-efham [117].
[8] Medaridžus-salikin [1/32].
[9] Bedai'ul-feva'id [1/492].
[10] Menhedžun džedidun lidirasetit-tevhidi od šejha Abdurrahmana el-Halika [str.12] i el-Esna [348-351].
[11] Medaridžus-salikin [3/27], Medžmu'ul-fetava [13/202], el-Esna [348].
[12] Govor ibn Kajjima citiran iz knjige Tejsirul-Azizul-Hamid [str. 30]
[13] El-E'araf, 180.